SFS 2007:53 Förordning om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

070053.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter
för prövning inom det offentliga skolväsendet;

utfärdad den 22 februari 2007.

Regeringen föreskriver

1 att 1 § förordningen (1991:1124) om avgifter för

prövning inom det offentliga skolväsendet skall ha följande lydelse.

1 §

2 Huvudmannen för utbildningen får ta ut en avgift av den som vill gå

igenom

1. särskilt anordnad prövning i grundskolan,
2. särskilt anordnad prövning i gymnasieskolan, om inte annat är föreskri-

vet,

3. särskilt anordnad prövning inom den kommunala vuxenutbildningen

och vid Nationellt centrum för flexibelt lärande, och

4. särskilt anordnad prövning inom svenskundervisning för invandrare.
Avgift får dock inte tas ut för
1. den som har gått ut grundskolan och inte uppnått kursplanens mål för

det nionde skolåret i det ämne prövningen gäller,

2. elev i gymnasieskolan som har fått betyget Icke godkänt på den kurs

prövningen gäller,

3. elev inom den kommunala vuxenutbildningen eller vid Nationellt cen-

trum för flexibelt lärande som har fått betyget Icke godkänt på den kurs
prövningen gäller, eller

4. den som efter avslutad kurs inom svenskundervisning för invandrare

inte nått upp till nivån för betyget Godkänt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre föreskrifter gäller

fortfarande för betyg som har satts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1 Jfr prop. 2005/06:148, bet. 2005/06:UbU22, rskr. 2005/06:313.

2 Senaste lydelse 2001:1206.

SFS 2007:53

Utkom från trycket
den 6 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007