SFS 2007:54 Förordning om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan

070054.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:741) om
gymnasiesärskolan;

utfärdad den 22 februari 2007.

Regeringen föreskriver

1 att 7 kap. 2 och 4 §§ förordningen (1994:741) om

gymnasiesärskolan skall ha följande lydelse.

7 kap.

2 § Som betyg skall någon av beteckningarna Godkänt (G) och Väl god-
känt (VG) användas. För den elev som inte uppnår betyget Godkänt utfärdas
ett intyg om att eleven har deltagit i kursen.

4 §

2

Det skall finnas betygskriterier för alla kurser som får finnas i gymna-

siesärskolan. Statens skolverk får meddela föreskrifter om betygskriterier för
andra kurser än lokala kurser. Styrelsen för utbildningen fastställer betygs-
kriterier för lokala kurser. Vid betygssättningen skall läraren använda dessa
betygskriterier.

Betygskriterierna skall precisera vilka kunskaper enligt kursplanen som

krävs för att få betyget Godkänt respektive Väl godkänt.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007. De nya betygsbenäm-

ningarna skall tillämpas på betyg som sätts efter den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1 Jfr prop. 2005/06:148, bet. 2005/06:UbU22, rskr. 2005/06:313.

2 Senaste lydelse 2001:744.

SFS 2007:54

Utkom från trycket
den 6 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007