SFS 2007:55 Förordning om ändring i specialskoleförordningen (1995:401)

070055.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i specialskoleförordningen (1995:401);

utfärdad den 22 februari 2007.

Regeringen föreskriver

1 att 8 kap. 6 och 8 §§ specialskoleförordningen

(1995:401) skall ha följande lydelse.

8 kap.

6 §

2 Som betyg skall någon av följande beteckningar användas:

Godkänt (G)
Väl godkänt (VG)
Mycket väl godkänt (MVG).

8 §

3 När betyg sätts efter det att ett ämne eller ämnesblock har avslutats,

skall betyget bestämmas med hjälp av

1. de mål som eleverna enligt kursplanerna skall ha uppnått i special-

skolan, och

2. de betygskriterier som har fastställts för ämnena och ämnesblocken.
Betyget Godkänt skall motsvara de mål som eleverna enligt kursplanerna

skall ha uppnått i ämnena i slutet av det tionde skolåret. Statens skolverk får
meddela föreskrifter om betygskriterier för betygen Väl godkänt och Mycket
väl godkänt. Betygskriterierna skall precisera vilka kunskaper enligt kurs-
planerna som krävs för respektive betyg.

Om det finns särskilda skäl får läraren vid betygssättningen bortse från

enstaka mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det tionde skolåret. Med
särskilda skäl avses funktionshinder, utöver dövhet eller hörselskada, eller
andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och
som utgör ett direkt hinder för att eleven skall kunna nå ett visst mål.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007. De nya betygsbenäm-

ningarna skall tillämpas på betyg som sätts efter den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1 Jfr prop. 2005/06:148, bet. 2005/06:UbU22, rskr. 2005/06:313.

2 Senaste lydelse 1999:686.

3 Senaste lydelse 2002:238.

SFS 2007:55

Utkom från trycket
den 6 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007