SFS 2007:56 Förordning om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)

070056.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194);

utfärdad den 22 februari 2007.

Regeringen föreskriver

1 att 7 kap. 6 och 8 §§ grundskoleförordningen

(1994:1194)

2 skall ha följande lydelse.

7 kap.

6 §

3 Som betyg skall någon av följande beteckningar användas:

Godkänt (G)
Väl godkänt (VG)
Mycket väl godkänt (MVG).

8 §

4 När betyg sätts efter det att ett ämne eller ett ämnesblock har avslutats,

skall betyget bestämmas med hjälp av

1. de mål som eleverna enligt kursplanerna skall ha uppnått i grundskolan,

och

2. de betygskriterier som har fastställts för ämnena och ämnesblocken.
Betyget Godkänt skall motsvara de mål som eleverna enligt kursplanerna

skall ha uppnått i ämnena i slutet av det nionde skolåret. Statens skolverk får
meddela föreskrifter om betygskriterier för betygen Väl godkänt och Mycket
väl godkänt. Betygskriterierna skall precisera vilka kunskaper enligt kurs-
planerna som krävs för respektive betyg.

Om det finns särskilda skäl får läraren vid betygssättningen bortse från

enstaka mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Med
särskilda skäl avses funktionshinder eller andra liknande personliga för-
hållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att
eleven skall kunna nå ett visst mål.

1 Jfr prop. 2005/06:148, bet. 2005/06:UbU22, rskr. 2005/06:313.

2 Förordningen omtryckt 1997:599.

3 Senaste lydelse 1999:683.

4 Senaste lydelse 2000:667.

SFS 2007:56

Utkom från trycket
den 6 mars 2007

background image

2

SFS 2007:56

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007. De nya betygsbenäm-

ningarna skall tillämpas på betyg som sätts efter den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)