SFS 2007:57 Förordning om ändring i särskoleförordningen (1995:206)

070057.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i särskoleförordningen (1995:206);

utfärdad den 22 februari 2007.

Regeringen föreskriver

1 att 7 kap. 5 och 6 §§ särskoleförordningen

(1995:206) skall ha följande lydelse.

7 kap.

5 §

2 Som betyg skall någon av följande beteckningar användas:

Godkänt (G)
Väl godkänt (VG).

6 §

3 När betyg sätts innan ett ämne har avslutats, skall de kunskaper bedö-

mas som eleven skaffat sig i ämnet fram till och med den aktuella terminen.

När betyg sätts efter det att ett ämne har avslutats, skall elevens kunskaper

bedömas i relation till den kravnivå som anges i kursplanen.

Om en elev inte når upp till kraven för betyget Godkänt i ett ämne, skall

betyg inte sättas i ämnet.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007. De nya betygsbenäm-

ningarna skall tillämpas på betyg som sätts efter den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1 Jfr prop. 2005/06:148, bet. 2005/06:UbU22, rskr. 2005/06:313.

2 Senaste lydelse 1996:606.

3 Senaste lydelse 1999:685.

SFS 2007:57

Utkom från trycket
den 6 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

;