SFS 2007:58 Lag om elektroniska vägavgiftssystem

070058.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om elektroniska vägavgiftssystem;

utfärdad den 22 februari 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Syfte och tillämpningsområde

1 § Syftet med denna lag är att säkerställa tekniska standarder för elektro-
niska vägavgiftssystem.

2 § Med elektroniska vägavgiftssystem avses i denna lag system som an-
vänds för elektronisk betalning av avgifter som tas ut för färd med motor-
drivna fordon på väg eller på sådana färjor som avses i 2 § andra stycket
väglagen (1971:948).

Begreppet motordrivet fordon har samma betydelse som i lagen

(2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Med väg avses en sådan väg, gata, torg
och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon.

3 § Lagen gäller endast sådana elektroniska vägavgiftssystem där utrust-
ning behöver installeras i fordon.

Tekniska krav

4 § Ett elektroniskt vägavgiftssystem skall uppfylla föreskrivna tekniska
krav för att göra det möjligt att använda standardiserad utrustning i fordo-
nen.

5 § Ett mindre och helt lokalt elektroniskt vägavgiftssystem behöver inte
uppfylla de föreskrivna kraven om kostnaderna för detta inte står i propor-
tion till fördelarna.

Tillsyn

6 § Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som skall vara
tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över att den som an-

1 Prop. 2006/07:25, bet. 2006/07:TU3, rskr. 2006/07:94.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/52/EG av den 29 april 2004 om
driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen (EUT L 166,
30.4.2004, s. 124, Celex 32004L0052, rättat genom EUT L 200, 7.6.2004, s. 50, Celex
32004L0052R[01]).

SFS 2007:58

Utkom från trycket
den 6 mars 2007

background image

2

SFS 2007:58

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

vänder ett elektroniskt vägavgiftssystem för att ta ut avgifter följer denna lag
och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

7 § Tillsynsmyndigheten har på begäran rätt att få de upplysningar och ta
del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten har också på begäran rätt att, i den utsträckning det

behövs för tillsynen, få tillträde till anläggningar, lokaler och andra utrym-
men som har anknytning till användandet av ett elektroniskt vägavgiftssys-
tem. Denna rätt omfattar inte bostäder.

8 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen skall följas.

9 § Om tillsynsmyndigheten meddelar förelägganden eller förbud enligt
denna lag, får dessa förenas med vite.

Överklagande

10 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Bemyndigande

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om sådana krav som anges i 4 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007.
2. Lagen gäller inte elektroniska vägavgiftssystem som har tagits i drift

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MAUD OLOFSSON
(Näringsdepartementet)