SFS 2007:59 Förordning om elektroniska vägavgiftssystem

070059.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om elektroniska vägavgiftssystem;

utfärdad den 22 februari 2007.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen
(2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem.

2 § Vägverket får meddela föreskrifter om tekniska krav på elektroniska
vägavgiftssystem för att göra det möjligt att använda standardiserad utrust-
ning i fordonen.

3 § Vägverket (Vägtrafikinspektionen) är tillsynsmyndighet enligt 6 § la-
gen (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/52/EG av den 29 april 2004 om
driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen (EUT L 166,
30.4.2004, s. 124, Celex 32004L0052, rättat genom EUT L 200, 7.6.2004, s. 50, Celex
32004L0052R[01]).

SFS 2007:59

Utkom från trycket
den 6 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007