SFS 2007:60 Förordning om ändring i förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket

070060.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:652) med
instruktion för Vägverket;

utfärdad den 22 februari 2007.

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (1997:652) med instruktion

för Vägverket skall ha följande lydelse.

20 §

1 Chefen för Vägtrafikinspektionen ansvarar för och beslutar i frågor

om att

1. med utgångspunkt i beslutade trafiksäkerhetsmål hos myndigheter,

kommuner och andra utifrån ett helhetsperspektiv följa och analysera sådana
förhållanden som väsentligt kan påverka vägtransportsystemets utformning
och funktion,

2. genom dialog med de aktörer som avses i 1 verka för att dessa tillämpar

ett systematiskt arbetssätt för att förhindra vägtrafikolyckor som kan leda till
att någon avlider eller blir allvarligt skadad,

3. samverka med andra aktörer i syfte att öka trafiksäkerheten på väg,
4. initiera forskning och utveckling inom vägtrafiksäkerhetsområdet och

följa sådan forskning som har betydelse för inspektionens verksamhet, samt

5. fullgöra Vägverkets uppgifter enligt 6 § lagen (2007:58) om elektro-

niska vägavgiftssystem.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2002:804.

SFS 2007:60

Utkom från trycket
den 6 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007