SFS 2007:61 Förordning om regionalt investeringsstöd

070061.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om regionalt investeringsstöd;

utfärdad den 22 februari 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Allmänna bestämmelser

Syftet med regionalt investeringsstöd

1 §

För att främja en hållbar tillväxt i stödföretagen och därmed en hållbar

regional tillväxt, får stöd i samband med investeringar lämnas i form av regi-
onalt investeringsstöd.

Det regionala investeringsstödet skall bidra till att uppfylla de nationella

hållbarhetsmålen.

Innebörden av vissa begrepp

2 §

Med små och medelstora företag avses i denna förordning fristående

företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna före-
tag

1. har färre än 250 anställda, och
2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner euro

eller en balansomslutning som motsvarar högst 43 miljoner euro per år.

3 §

Med små företag avses i denna förordning fristående företag och före-

tag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag

1. har färre än 50 anställda, och
2. antingen har en omsättning eller en balansomslutning som motsvarar

högst 10 miljoner euro per år.

4 §

Med partnerföretag avses företag som är förbundna med varandra ge-

nom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett eller flera anknutna fö-
retag innehar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i ett annat företag.

Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller tillsammans är an-

knutna företag till det berörda företaget gäller detta dock inte sådana företag
som ägs av

1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag,
2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som regelbundet

ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar och som investerar kapital i icke börs-

SFS 2007:61

Utkom från trycket
den 6 mars 2007

background image

2

SFS 2007:61

noterade företag, förutsatt att deras sammanlagda investering i ett och
samma företag inte överstiger ett belopp som motsvarar 1 250 000 euro,

3. universitet och forskningscenter utan vinstsyfte, eller
4. institutionella investerare, inklusive regionala utvecklingsfonder.

5 §

Med anknutna företag avses företag där

1. ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i

ett annat företag,

2. ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i

ett annat företags styrelse, ledning eller tillsynsorgan,

3. ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett annat

företag enligt ett avtal som är slutet med detta eller enligt en bestämmelse i
det företagets stadgar, eller

4. ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat företag till följd

av en överenskommelse med andra aktieägare eller delägare i företaget en-
samt förfogar över en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i det
företaget.

Med anknutna företag avses vidare företag som upprätthåller de förbin-

delser som avses i första stycket 1–4 med ett annat företag genom

a) ett eller flera andra företag,
b) de investerare som avses i 4 § andra stycket, eller
c) en fysisk person eller en grupp av fysiska personer i samverkan, om fö-

retagen helt eller delvis bedriver sin verksamhet på samma eller angränsande
marknader.

6 §

Företag vars kapital eller röstandel till minst 25 procent direkt eller in-

direkt kontrolleras av ett eller flera offentliga organ, individuellt eller ge-
mensamt, anses som små eller medelstora företag enligt 2 eller 3 § endast
om de kontrolleras av offentliga organ som anges i 4 § andra stycket 1, 3
eller 4.

7 §

I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om

att ett samverkansorgan har till uppgift att besluta om användningen av vissa
statliga medel för regional utveckling enligt vad som närmare föreskrivs av
regeringen. I lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning finns bestämmelser om att ett regionalt självstyrelseorgan
skall besluta om användningen av regionalpolitiska och andra utvecklings-
medel i vissa särskilt angivna län.

I län med ett regionalt självstyrelseorgan skall vad som sägs om länssty-

relsen i denna förordning i stället gälla det regionala självstyrelseorganet. I
Gotlands och Kalmar län skall vad som sägs om länsstyrelsen i 48 § andra
stycket i stället gälla samverkansorganet.

Allmänna förutsättningar för regionalt investeringsstöd

8 §

Regionalt investeringsstöd får lämnas i stödområde A och B. Närmare

bestämmelser om vilka kommuner eller delar av kommuner som ingår i
stödområdena finns i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa
regionala företagsstöd.

background image

3

SFS 2007:61

Inom stödområde A i Östersunds kommun, med undantag av Näs och

Häggenås församlingar och Krokoms kommun, med undantag av Näskotts,
Laxsjö, Föllinge, Hotagens, Offerdals och Alsens församlingar, får regionalt
investeringsstöd lämnas endast i samband med större investeringar som be-
döms vara av strategisk betydelse.

Inom stödområde B får regionalt investeringsstöd lämnas enligt 21 och

22 §§ och 26 § 1 när det gäller nyinvesteringar i byggnader, enligt 26 § 1
dock endast om investeringen bedöms vara av strategisk betydelse. Om det
finns särskilda skäl får regionalt investeringsstöd lämnas även till andra
typer av investeringar som bedöms vara av strategisk betydelse eller som an-
nars bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen, dock bara
då upplåning inte bedöms täcka kapitalbehovet.

Inom stödområde B i Sundsvalls, Timrå, Umeå, Vännäs, Boden och Luleå

kommuner får regionalt investeringsstöd i andra fall än som anges i 21 och
22 §§ lämnas endast i samband med större investeringar.

9 §

Regionalt investeringsstöd lämnas i enlighet med de villkor som anges

i kommissionens förordning (EG) nr 1628/2006 av den 24 oktober 2006 om
tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt regionalt in-
vesteringsstöd

1, kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12

januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på
statligt stöd till små och medelstora företag

2 samt kommissionens förordning

(EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87
och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning

3.

För stödet gäller även de särskilda föreskrifter om upphävande, ändring

och återkrav av stöd som med anledning av Sveriges anslutning till Europe-
iska unionen har meddelats i 21 § förordningen (1988:764) om statligt stöd
till näringslivet.

10 §

Vid prövning av ärenden om regionalt investeringsstöd skall det sär-

skilt beaktas om den investering för vilken stöd söks kan leda till arbetstill-
fällen för både kvinnor och män.

11 §

Ett regionalt investeringsstöds storlek skall bestämmas med tillämp-

ning av de bestämmelser som gäller för stödändamålet och med hänsyn till
en investerings storlek och ändamål, konkurrensförhållandena på marknaden
där verksamheten skall bedrivas samt till hur viktigt det är för samhället att
investeringen genomförs. Stödet får inte vara större än vad som behövs för
att investeringen skall komma till stånd.

Stödets storlek skall bestämmas med hänsyn till den totala investerings-

kostnaden.

12 §

Regionalt investeringsstöd för en kostnad får inte lämnas om annat

offentligt stöd har beviljats för samma kostnad och stöden tillsammans över-
stiger de maximala nivåer för stöd som följer av denna förordning. Detta
gäller även om det sammanlagda stödet delvis är stöd av mindre betydelse

1 EUT L 302, 1.11.2006, s. 29 (Celex 32006R1628).

2 EGT L 10, 13.1.2001, s. 33 (Celex 32001R0070).

3 EGT L 10, 13.1.2001, s. 20 (Celex 32001R0068).

background image

4

SFS 2007:61

enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december
2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre
betydelse

4.

Maximala nivåer för stöd gäller det totala stödbeloppet, oavsett om stödet

betalas med lokala, regionala eller nationella medel eller med gemenskaps-
medel.

När kostnader som berättigar till regionalt stöd helt eller delvis också be-

rättigar till stöd för andra ändamål, skall kostnader som är gemensamma om-
fattas av den högsta maximala nivå som gäller för dessa stöd om stöden är
sådana som

1. har godkänts av Europeiska gemenskapernas kommission, eller
2. lämnats i enlighet med förordningar som Europeiska gemenskapernas

kommission har beslutat med beaktande av rådets förordning (EG) nr 994/98
av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i Fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande stat-
ligt stöd

5.

Stödmottagare

13 §

Regionalt investeringsstöd får lämnas till företag, affärsverk eller

uppdragsmyndigheter som bedriver verksamhet på marknadsmässiga vill-
kor.

14 §

Regionalt investeringsstöd får lämnas till kommuners eller direkt

eller indirekt kommunägda företags turistverksamhet enligt 20 § och uppfö-
rande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning enligt 21 och
22 §§.

Om det finns synnerliga skäl får Verket för näringslivsutveckling medge

att en kommun som övertar en byggnad för vilken regionalt investeringsstöd
har lämnats också övertar de ekonomiska förpliktelser som följer av stödet.
Övertagandet får inte innebära att ytterligare stöd lämnas till den ursprung-
liga stödmottagaren. Övertagandet skall vara motiverat av hänsyn till syssel-
sättningen i kommunen och medföra att sysselsättning bevaras.

Verksamheter till vilka stöd får lämnas

15 §

Regionalt investeringsstöd får lämnas till

1. industriell och industriliknande verksamhet,
2. industriserviceverksamhet,
3. tjänste- och serviceverksamhet,
4. turistverksamhet,
5. uppförande av lokaler för uthyrning, och
6. annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för näringslivets

utveckling i regionen eller annars bedöms ha särskild betydelse för den
regionala utvecklingen.

Tjänste- och serviceverksamhet skall vara inriktad på en större marknad

än en lokal eller regional marknad för att stöd skall få lämnas.

4 EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

5 EGT L 142, 14.5.1998, s. 1 (Celex 31998R0994).

background image

5

SFS 2007:61

Allmänna krav på verksamheten för att den skall berättiga till stöd

16 §

Regionalt investeringsstöd får lämnas för verksamhet som bedrivs i

en ort där förutsättningarna för lönsamhet och en varaktig sysselsättning för
de anställda bedöms vara tillfredsställande.

Regionalt investeringsstöd får inte lämnas till stödmottagares utgifter för

verksamhetens normala drift.

17 §

Stöd får inte lämnas till en stödmottagare i ekonomiska svårigheter.

Med ekonomiska svårigheter avses att en stödmottagare inte med egna
finansiella medel eller med medel från ägare, aktieägare eller långivare kan
hejda förluster som, utan stöd från en offentlig myndighet, leder till att en
stödmottagare på kort eller medellång sikt med största sannolikhet försätts i
konkurs.

En stödmottagare skall ha auktoriserad eller godkänd revisor.

18 §

Regionalt investeringsstöd får lämnas om verksamheten tillförsäkrar

de anställda en tillfredsställande arbetsmiljö och om företaget uppfyller kra-
ven på aktiva åtgärder enligt 3–13 §§ jämställdhetslagen (1991:433) och en-
ligt 4–7 §§ lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på
grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Löner och
andra anställningsförmåner skall vara minst likvärdiga med vad som följer
av tillämpligt kollektivavtal.

Förbud mot stöd i vissa fall

19 §

Regionalt investeringsstöd får inte lämnas till

1. verksamhet som avser produktion av jordbruksprodukter som förteck-

nas i bilaga I till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

2. verksamhet inom fiske- och vattenbrukssektorn vars produkter omfat-

tas av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den
gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbrukspro-
dukter

6,

3. verksamhet i form av förvärv av transportmateriel (rörliga tillgångar)

inom transportsektorn,

4. verksamhet inom kolsektorn enligt definitionen i rådets förordning

(EG) 1407/2002 av den 23 juli 2002 om statligt stöd till kolindustrin

7,

5. verksamhet inom stålindustrin enligt definitionen i bilaga I till Europe-

iska kommissionens riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007–2013

8,

6. verksamhet inom syntetfibersektorn enligt definitionen i bilaga II till

Europeiska kommissionens riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007–2013,

7. verksamhet inom varvssektorn enligt definitionen i Europeiska kom-

missionens meddelande om rambestämmelser för statligt stöd till varvsindu-
strin

9, och

8. exportverksamhet till tredjeländer eller medlemsstater, inklusive verk-

samhet direkt knuten till exporterade volymer.

6 EGT L 17, 21.1.2000, s. 22 (Celex 32000R0104).

7 EGT L 205, 2.8.2002, s. 1 (Celex 32002R1407).

8 EUT C 54, 4.3.2006, s. 13 (Celex 52006XC0304).

9 EUT C 317, 30.12.2003, s. 11 (Celex 52003XC1230).

background image

6

SFS 2007:61

Regionalt investeringsstöd får inte gynna användning av inhemska varor i

stället för importerade.

Särskilda bestämmelser för vissa verksamheter och
investeringsslag

Turistverksamhet

20 §

Regionalt investeringsstöd till turistverksamhet får lämnas även till

verksamhet med anknytning till turistverksamheten, om den med hänsyn till
sin karaktär, omfattning och målgrupp förbättrar förutsättningarna för turist-
verksamheten genom att förlänga turistsäsongen.

Stöd till anläggningar för turistverksamhet får lämnas även om driften

skall arrenderas ut. Om anläggningen ägs av en kommun, eller av ett direkt
eller indirekt kommunägt företag, skall beslutet om stöd förenas med villkor
om arrendets storlek. Arrendet skall bestämmas lägst till en sådan nivå att
det inte innebär subventioner utöver vad som följer av det regionala investe-
ringsstödet. Arrendetiden skall för små och medelstora företag bestämmas
till minst tre år efter investeringsprojektets slutförande, för andra företag till
minst fem år.

Lokaler för uthyrning

21 §

Regionalt investeringsstöd till uppförande, ombyggnad och restaure-

ring av lokaler för uthyrning får lämnas för lokaler på en ort med högst
10 000 invånare om

1. den funktionella analysregionen har tillfredställande förutsättningar för

den verksamhet som skall bedrivas i lokalerna, och

2. det i den funktionella analysregionen saknas förutsättningar för att på

annat sätt få tillgång till lämpliga lokaler för verksamheten.

I lokalerna får endast sådan verksamhet bedrivas som är stödberättigande

enligt 15 §. Hyresgästens verksamhet skall uppfylla de villkor som anges i 9,
10, 12, 13 och 16–18 §§.

Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller vara avsedda

för bara ett företag. Om det finns särskilda skäl får Verket för näringslivsut-
veckling bevilja undantag från detta villkor.

Lokalerna får hyras ut endast till små och medelstora företag som bedöms

sakna möjlighet att själva bygga lokaler.

I en ort som är utsatt för särskilt omfattande strukturell förändring av sys-

selsättningen får stöd även lämnas till ombyggnad och restaurering av större
lokaler.

Om lokalen ägs av en kommun, eller av ett direkt eller indirekt kommun-

ägt företag, skall beslutet om stöd förenas med villkor om hyrans storlek.
Hyran skall bestämmas lägst till en sådan nivå att den inte innebär subven-
tioner utöver vad som följer av det regionala investeringsstödet. Hyrestiden
skall för små och medelstora företag bestämmas till minst tre år efter inves-
teringsprojektets slutförande, för andra företag till minst fem år.

background image

7

SFS 2007:61

22 §

Regionalt investeringsstöd för ombyggnad och restaurering av lokaler

för uthyrning får lämnas för lokaler på en ort som har fler än 10 000 men
färre än 75 000 invånare, om

1. den funktionella analysregionen är utsatt för särskilt omfattande struk-

turell förändring av sysselsättningen,

2. den funktionella analysregionen har tillfredsställande förutsättningar

för den verksamhet som skall bedrivas i lokalerna, och

3. det i den funktionella analysregionen saknas förutsättningar att på annat

sätt få tillgång till lämpliga lokaler för verksamheten.

I lokalerna får endast sådan verksamhet bedrivas som är stödberättigande

enligt 15 §. Hyresgästens verksamhet skall uppfylla de villkor som anges i 9,
10, 12, 13 och 16–18 §§.

Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller vara avsedda

bara för ett företag. Om det finns särskilda skäl får Verket för näringslivs-
utveckling bevilja undantag från detta villkor.

Lokalerna får hyras ut endast till små och medelstora företag som bedöms

sakna möjlighet att själva bygga lokaler.

Om lokalen ägs av en kommun, eller av ett direkt eller indirekt kommun-

ägt företag, skall beslutet om stöd förenas med villkor om hyrans storlek.
Hyrans storlek skall bestämmas lägst till en sådan nivå att den inte innebär
subventioner utöver vad som följer av det regionala investeringsstödet.
Hyrestiden skall för små och medelstora företag bestämmas till minst tre år
efter investeringsprojektets slutförande, för andra företag till minst fem år.

23 §

Med funktionell analysregion i 21 och 22 §§ avses en region där män-

niskor kan bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor mellan
hem och arbete. Indelningen av landet i funktionella analysregioner görs av
Verket för näringslivsutveckling med utgångspunkt från omfattningen av ar-
betspendlingen över kommungränserna.

24 §

Till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning

enligt 21 och 22 §§ får regionalt investeringsstöd lämnas med högst 25 pro-
cent av den totala investeringskostnaden i stödområde A och med högst 20
procent av samma kostnad i stödområde B.

Nyinvesteringar

Allmänt om nyinvesteringar

25 §

Med nyinvestering avses en investering i samband med grundande av

en ny anläggning, utvidgning av en befintlig anläggning, omställning av pro-
duktionen i en befintlig anläggning till nya produkter eller en grundläggande
ändring av hela produktionsprocessen.

26 §

Regionalt investeringsstöd får, i den utsträckning det finns medel,

lämnas till nyinvesteringar i

1. materiella tillgångar: byggnader, inventarier och markanläggningar,
2. utbildning,
3. immateriella tillgångar: tillgångar som uppkommit till följd av överför-

ing av teknik genom förvärv av patenträttigheter, licenser, know-how eller
icke-patentskyddad teknisk kunskap,

background image

8

SFS 2007:61

4. konsulttjänster och deltagande i mässor eller utställningar, och
5. forskning och utveckling.

27 §

För att säkerställa att produktiva nyinvesteringar för vilka stöd läm-

nas är lönsamma måste stödmottagarens finansiering uppgå till minst 25
procent. Denna finansiering kan ske med egna medel eller med medel utifrån
under förutsättning att inga offentliga medel ingår.

Stöd får lämnas endast under förutsättning att den ekonomiska verksam-

heten bedrivs och investeringen upprätthålls i länet under minst tre år efter
investeringsprojektets slutförande för små och medelstora företag, och minst
fem år för andra företag. Detta skall säkras genom villkor eller sättet för ut-
betalning av stödet.

Trots andra stycket får anläggningar eller utrustning som på grund av den

tekniska utvecklingen blivit föråldrade bytas ut före utgången av minimi-
perioden.

Materiella investeringar

28 §

Regionalt investeringsstöd får lämnas för materiella investeringar i

stödområde A med högst 35 respektive 25 procent av de stödberättigande ut-
gifterna till små respektive medelstora företag samt med 15 procent för an-
dra företag.

För stödområde B är motsvarande högsta stödnivå 30 respektive 20 pro-

cent av de stödberättigande utgifterna för små respektive medelstora företag
samt 10 procent för andra företag.

Immateriella investeringar

29 §

De immateriella investeringarna skall uteslutande utnyttjas i den

verksamhet som beviljats regionalt investeringsstöd och investeringarna
skall betraktas som tillgångar som kan skrivas av. De skall vara förvärvade
från tredje man på marknadsmässiga villkor, tas upp som tillgångar i balans-
räkningar och förbli i det företag som beviljats regionalt investeringsstöd
under minst tre år för små och medelstora företag, och minst fem år för an-
dra företag.

30 §

För andra företag än små eller medelstora är kostnader för immate-

riella investeringar endast stödberättigande upp till 50 procent av de sam-
manlagda stödberättigande investeringskostnaderna för ett projekt.

31 §

Regionalt investeringsstöd får lämnas för immateriella investeringar i

stödområde A med högst 35 respektive 25 procent av de stödberättigande
kostnaderna till små respektive medelstora företag och 15 procent till andra
företag.

För stödområde B är motsvarande högsta stödnivå 30 respektive 20 pro-

cent av de stödberättigande kostnaderna för små respektive medelstora före-
tag och 10 procent för andra företag.

background image

9

SFS 2007:61

Utbildning

32 §

Med utbildning avses

1. allmän utbildning: utbildning som
a) ger kvalifikationer eller kunskap som leder till någon form av erkän-

nande, t.ex. intyg eller godkännande, av offentliga myndigheter eller organ
eller av andra organ eller institutioner som staten eller Europeiska gemen-
skapernas kommission har givit befogenheter inom detta område,

b) är öppen för anställda vid olika företag, eller
c) organiseras som ett led i ett samarbete mellan flera företag som är obe-

roende av varandra,

2. särskild utbildning: utbildning som
a) omfattar teoretisk och praktisk undervisning som direkt och främst är

tillämplig på den anställdes nuvarande eller framtida anställning hos stöd-
mottagaren,

b) är kopplad till en viss verksamhet i stödmottagarens specifika verksam-

het, och

c) endast i mycket begränsad utsträckning är överförbar till andra företag

eller arbetsområden.

33 §

Regionalt investeringsstöd får lämnas till kostnader för utbildning om

stödets storlek står i proportion till de gemensamma syften som stödmot-
tagaren, personalen och samhället vill uppnå med hjälp av stödet.

34 §

Till tjänsteföretag får regionalt investeringsstöd för utbildning av per-

sonal lämnas endast i samband med en etablering i ett stödområde eller en
utökning av verksamheten där.

35 §

Stödberättigande kostnader för utbildning är

1. personalkostnader för lärare,
2. kostnader för resor för lärare och deltagare,
3. övriga löpande kostnader, såsom för material och utrustning,
4. avskrivningar för instrument och utrustning i förhållande till deras an-

vändning i utbildningsprojektet,

5. rådgivningskostnader i samband med utbildningen, och
6. personalkostnader för deltagarna i utbildningsprojektet, dock högst

motsvarande 50 procent av stödunderlaget i övrigt.

Stöd till utbildning får lämnas med maximalt 1 miljon euro för ett enskilt

utbildningsprojekt.

36 §

I stödområde A och B får regionalt investeringsstöd lämnas till

1. allmän utbildning med högst 75 procent av den totala investeringskost-

naden till små och medelstora företag och med högst 55 procent till andra fö-
retag,

2. särskild utbildning med högst 40 procent av den totala investerings-

kostnaden till små och medelstora företag och med högst 30 procent till
andra företag.

background image

10

SFS 2007:61

Konsulttjänster och deltagande i mässor och utställningar

37 §

Regionalt investeringsstöd får lämnas till små och medelstora företag

för kostnader för rådgivningstjänster från utomstående konsulter.

38 §

Regionalt investeringsstöd får endast lämnas för ett företags kostna-

der för ett första deltagande i en mässa eller en utställning.

39 §

Regionalt investeringsstöd för kostnader för konsulttjänster och delta-

gande i mässor och utställningar får lämnas med högst 50 procent av stöd-
underlaget.

Forskning och utveckling

40 §

Med forskning och utveckling avses

1. grundforskning: forskning som syftar till en fördjupning av allmän

vetenskaplig och teknisk kunskap som inte är knuten till industriella eller af-
färsmässiga mål,

2. industriell forskning: planerad forskning och kritisk analys som syftar

till att utveckla ny kunskap, som skall kunna användas för att utveckla nya
produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster eller för att markant förbättra
befintliga produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster,

3. utveckling av en vara innan den introduceras på marknaden: överföring

av industriella forskningsresultat till en metod, ett utkast eller en skiss till
nya, ändrade eller förbättrade varor, processer eller tjänster oberoende av om
de är avsedda för försäljning eller användning fram till skapandet av den för-
sta prototypen, som dock inte skall kunna användas i kommersiella syften;
utvecklingen kan även inbegripa konceptuella utformningar och skisser av
varor, processer eller tjänster och inledande demonstrationer eller pilotpro-
jekt under förutsättning att dessa projekt inte kan omvandlas eller användas
för industriell tillämpning eller kommersiell exploatering,

4. teknisk genomförbarhetsstudie: förberedande verksamhet som utförs

före industriell forskning och utveckling av en vara innan den introduceras
på marknaden.

41 §

Regionalt investeringsstöd får lämnas till forskning och utveckling

om det bedöms kunna stimulera stödmottagaren att inleda verksamhet med
forskning och utveckling eller inleda ytterligare forskning och utveckling ut-
över vad som normalt bedrivs i den dagliga verksamheten. Vid bedöm-
ningen skall det särskilt beaktas som stödmottagarens utgifter för forskning
och utveckling ökar, om det antal anställda som är verksamma i forsknings-
och utvecklingsverksamhet ökar eller om stödmottagaren får ökade utgifter i
samband med internationellt samarbete. Stöd får även lämnas om det bidrar
till att forskning kan genomföras som utan stödet skulle ha haft en lägre am-
bitionsnivå eller inte kunnat slutföras inom samma tid.

Stöd till investeringar för forskning och utveckling får lämnas endast om

stödet är en förutsättning för att den aktuella forskningen eller det aktuella
utvecklingsarbetet skall kunna genomföras och stödet inte utgör driftstöd.

Stöd till enskilda forskningsprojekt, vars kostnader överstiger 25 miljoner

euro och som beviljas stöd som överstiger motsvarande fem miljoner euro

background image

11

SFS 2007:61

brutto i subventionsvärde, skall i förväg anmälas till och godkännas av
Europeiska gemenskapernas kommission.

42 §

Stödberättigande kostnader för forskning och utvecklingsarbete är

1. personalkostnader för forskare, tekniker och annan personal som ute-

slutande arbetar med ett angivet forskningsprojekt,

2. kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader som uteslu-

tande används för projektet,

3. kostnader för konsulttjänster och motsvarande tjänster i projektet,

såsom inköpta forskningstjänster, teknisk kunskap och patent som köps
externt till marknadspris,

4. andra allmänna omkostnader som uppkommit direkt till följd av projek-

tet, och

5. andra löpande kostnader som uppkommit direkt till följd av projektet,

såsom för material och insatsvaror.

Kostnaderna för utgifter i första stycket 3 är endast stödberättigande i den

del de understiger 70 procent av de totala stödberättigande projektkostna-
derna.

43 §

Regionalt investeringsstöd får lämnas till små och medelstora företag

för

1. grundforskning med högst 100 procent av stödunderlaget i den ut-

sträckning som den ges en bred spridning och utnyttjas icke-diskriminerande
på marknadsmässiga villkor,

2. industriell forskning med högst 65 procent av stödunderlaget,
3. utvecklingsverksamhet innan en vara introduceras på marknaden med

högst 40 procent av stödunderlaget,

4. tekniska genomförbarhetsstudier innan verksamhet med industriell

forskning inleds med högst 75 procent av stödunderlaget, och

5. tekniska genomförbarhetsstudier innan inledande av utvecklingsverk-

samhet innan en vara introduceras på marknaden med högst 50 procent av
stödunderlaget.

Stöd till stora investeringsprojekt

44 §

För regionalt investeringsbidrag till investeringsprojekt med kostna-

der på över 50 miljoner euro skall justerade stödnivåer gälla enligt följande.
För kostnader för del upp till 100 miljoner euro får stöd lämnas med upp till
50 procent av stödnivåerna för andra än små eller medelstora företag enligt
denna förordning. För kostnader som överstiger 100 miljoner euro får stöd
lämnas med upp till 34 procent av samma stödnivåer.

45 §

Flera delinvesteringar som tillsammans uppgår till över 50 miljoner

euro skall betraktas som ett enda investeringsprojekt när nyinvestering görs
av samma företag eller grupp av företag inom en treårsperiod i anläggnings-
tillgångar som är ekonomiskt odelbara.

46 §

Förslag till beslut om stöd till investeringsprojekt som överstiger

sammanlagt 75 procent av det högsta stödbelopp som en investering med
stödberättigande utgifter på mer än 100 miljoner euro kan få enligt denna

background image

12

SFS 2007:61

förordning skall anmälas till och godkännas av Europeiska gemenskapernas
kommission.

Europeiska gemenskapernas kommission skall informeras om beslut om

stöd till nyinvesteringar med stödberättigande kostnader som överstiger 50
miljoner euro. Verket för näringslivsutveckling skall lämna det underlag
som behövs varefter regeringen inom tjugo arbetsdagar från dagen för beslu-
tet skall översända informationen till kommissionen.

Förfarandet i ärenden om regionalt investeringsstöd

Ärenden som skall avgöras av länsstyrelsen

47 §

Länsstyrelsen skall avgöra ärenden om regionalt investeringsstöd om

det godkända totala kapitalbehov som ligger till grund för ansökan är högst
25 miljoner kr. Med det totala kapitalbehovet avses, förutom medel för mark
och byggnader samt för maskiner och andra inventarier, medel för immate-
riella investeringar, utbildning, konsulttjänster, forskning och utveckling
samt medel för omsättningstillgångar.

Länsstyrelsen skall även avgöra ärenden om regionalt investeringsstöd till

immateriella investeringar, utbildning samt forskning och utveckling om de
sammanlagda utgifterna för dessa ändamål är högst fyra miljoner kr.

Länsstyrelsen skall dessutom avgöra ärenden om regionalt investerings-

stöd till annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för näringsli-
vets utveckling i regionen eller som annars bedöms ha särskild betydelse för
den regionala utvecklingen, om verksamheten i ett förhandsbesked enligt
53 § förklarats vara av den art att stöd kan lämnas.

Om utgifterna uppgår till ett högre belopp än vad som sägs i första och

andra styckena skall ärendet prövas av Verket för näringslivsutveckling.

Ärenden som avgörs av Verket för näringslivsutveckling

48 §

Verket för näringslivsutveckling skall avgöra ärenden som till någon

del gäller

1. stöd till verksamhet inom stödområde B, dock inte verksamhet i Västra

Götalands län,

2. stöd i områden som anges i 8 § andra stycket,
3. åtgärder som innebär att en verksamhet flyttas från ett län till ett annat,
4. stöd till tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har uppkommit

sedan investeringen påbörjades,

5. stöd till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyr-

ning, eller

6. stöd till annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för

näringslivets utveckling i regionen eller annars bedöms ha särskild betydelse
för den regionala utvecklingen och verksamheten inte i ett förhandsbesked
enligt 53 § förklarats vara av den art att stöd kan lämnas.

Länsstyrelsen skall yttra sig i ärenden enligt första stycket, om det inte är

uppenbart obehövligt.

49 §

Verket för näringslivsutveckling skall med eget yttrande överlämna

ett ärende till regeringen, om

background image

13

SFS 2007:61

1. Europeiska gemenskapernas kommissions godkännande krävs,
2. ärendet avser stöd till affärsverk eller uppdragsmyndigheter, eller
3. ärendet har principiell vikt eller är av stor betydelse.

Ansökan och beslut

50 §

En ansökan om regionalt investeringsstöd skall ges in till länsstyrel-

sen i det län där verksamheten skall bedrivas. En ansökan som inte skall av-
göras av länsstyrelsen skall dock ges in till Verket för näringslivsutveckling.

Om ett ärende som enligt 48 § första stycket skall prövas av Verket för

näringslivsutveckling har inletts hos länsstyrelsen, skall länsstyrelsen med
eget yttrande överlämna ärendet till Verket för näringslivsutveckling.

Ansökan skall ha kommit in till behörig myndighet innan investeringarna

påbörjas.

51 §

Stöd får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt medgivande har

påbörjats innan frågan om stöd har avgjorts. Ett sådant medgivande får läm-
nas endast innan åtgärden har påbörjats. Medgivandet får lämnas endast om
det finns särskilda skäl.

Medgivandet skall vara skriftligt och lämnas av den som skall avgöra

ärendet om stöd eller, om regeringen skall avgöra ärendet, av Verket för
näringslivsutveckling. Av medgivandet skall det framgå att projektet såvitt
kan bedömas uppfyller villkoren för stöd.

52 §

Beslut om stöd skall förenas med de villkor som behövs med hänsyn

till syftet med stödet eller av någon annan anledning.

Förhandsbesked

53 §

Efter ansökan lämnar Verket för näringslivsutveckling förhandsbe-

sked om en viss verksamhet är av sådan art att regionalt investeringsstöd kan
lämnas. Ansökningshandlingarna skall innehålla en beskrivning av den
verksamhet som ansökan avser.

Om ansökan om stöd görs inom ett år från dagen för beskedet och de för-

hållanden som låg till grund för beskedet inte har ändrats är förhandsbe-
skedet bindande för frågan om verksamheten är av sådan art att stöd får läm-
nas till verksamheten.

Gäller ansökan om förhandsbesked stöd till ett affärsverk eller en upp-

dragsmyndighet skall Verket för näringslivsutveckling med eget yttrande
lämna över ärendet till regeringens prövning. Detsamma skall gälla om an-
sökan avser en fråga som har principiell vikt eller är av stor betydelse.

Regeringens prövning av ansökningar om regionalt investeringsstöd

54 §

Regeringen kan trots 47, 48 och 50 §§ direkt ta emot och avgöra en

ansökan om regionalt investeringsstöd. Så får dock inte ske utan synnerliga
skäl, om länsstyrelsen kan besluta i ärendet.

Om det för ett stöd krävs ett godkännande av Europeiska gemenskapernas

kommission, får regeringen inte bevilja stödet innan den har fått ett sådant
godkännande.

background image

14

SFS 2007:61

Stödets storlek

55 §

När ett regionalt investeringsstöd beviljas, bestäms stödets storlek

preliminärt i avvaktan på att de sammanlagda godkända utgifterna kan be-
räknas med säkerhet. När så kan ske fastställer den myndighet som beviljat
stödet eller, om regeringen beviljat stödet, Verket för näringslivsutveckling,
stödets storlek slutligt.

Endast om det finns synnerliga skäl får stöd lämnas för tilläggsinveste-

ringar eller ökade utgifter som har uppkommit sedan investeringen påbörja-
des.

Beslutets giltighetstid

56 §

Ett beslut om att bevilja regionalt investeringsstöd upphör att gälla,

om inte den investering eller de åtgärder som stödet avser har påbörjats inom
ett år från den dag då beslutet meddelades, eller inom den kortare tid som
bestäms i samband med beslutet om stöd, samt avslutats och redovisats inom
tre år från nämnda dag. Om det finns särskilda skäl, får den som har beviljat
stöd medge förlängning av sådan tid. Har stöd beviljats av regeringen beslu-
tar dock Verket för näringslivsutveckling om förlängning.

Utbetalning

57 §

Ett regionalt investeringsstöd betalas ut i rater allt eftersom stödmot-

tagaren redovisar genomförda åtgärder. Stödet får även betalas ut i sin helhet
om den investering eller åtgärd för vilken stödet beviljats har avslutats och
redovisats eller ändamålet med stödet på något annat sätt har uppfyllts.

58 §

Stödet får inte betalas ut förrän mottagaren har lämnat föreskriven

säkerhet samt uppfyllt eventuella övriga villkor för utbetalning. Om inte
hela stödet har lyfts inom sex månader från den dag då det först har kunnat
lyftas, kan mottagaren fråntas rätten till den innestående delen av stödet. Ett
sådant beslut meddelas av den som har beviljat stödet eller, om regeringen
har beviljat stödet, av Verket för näringslivsutveckling.

Säkerhet för regionalt investeringsstöd

59 §

För eventuella återkrav enligt 64 § eller 66–68 §§ skall den säkerhet

ställas som behövs med hänsyn till stödets storlek och mottagarens ekono-
miska ställning samt till övriga omständigheter. Vid bedömningen av om
säkerhet behövs skall mottagarens sammanlagda skulder vägas in i fråga om
stöd enligt denna förordning, förordningen (2000:283) om regionalt bidrag
till företagsutveckling, förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag
samt förordningen (2000:282) om småföretagsstöd.

Om det inte finns särskilda skäl, skall full eller begränsad borgen ställas

av den som direkt eller indirekt har ett väsentligt ägarinflytande över företa-
get. Behovet av sådan borgen skall bedömas med hänsyn till hur stor ägarnas
kapitalinsats är, till andra säkerheter och övriga omständigheter.

background image

15

SFS 2007:61

60 §

Inom stödområde A och i Västra Götalands län får länsstyrelsen

medge ändring av säkerheten för ett regionalt investeringsstöd som tidigare
har beviljats av regeringen eller Verket för näringslivsutveckling. Ändringen
får medges, om den behövs för att ett nytt projekt som länsstyrelsen beviljar
regionalt stöd till skall komma till stånd. Har frågan principiell betydelse
eller innebär ändringen en betydande ökning av statens kreditrisk, skall frå-
gan lämnas över till verkets avgörande.

Tillsyn och uppföljning

61 §

Med uppföljningsmyndighet avses den myndighet som beviljar ett re-

gionalt investeringsstöd. Uppföljningsmyndigheten skall se till att stödet ut-
nyttjas för avsett ändamål och i överensstämmelse med föreskrivna villkor.
Myndigheten skall också svara för uppföljningen av ärendet.

62 §

I fråga om regionalt investeringsstöd som har beviljats av regeringen

svarar Verket för näringslivsutveckling för tillsyn och uppföljning.

Inom stödområdet A och i Västra Götalands län får verket, efter samråd

med länsstyrelsen, antingen överta ansvaret för tillsyn och uppföljning av ett
ärende från länsstyrelsen eller lämna över ansvaret till länsstyrelsen.

Vid beredning av uppföljningsärenden skall uppföljningsmyndigheten

samråda med berörd länsarbetsnämnd och Kronofogdemyndigheten, om inte
tidsskäl eller frågans art talar emot det.

63 §

Uppföljningsmyndigheten får på ansökan av den som beviljats stödet

medge ändring av villkor för regionalt investeringsstöd. Bedöms frågan ha
väsentlig betydelse för möjligheten att uppnå syftet med stödet eller innebär
ändringen en betydande försämring för staten som fordringsägare, skall frå-
gan avgöras av Verket för näringslivsutveckling eller regeringen.

64 §

Om någon väsentlig förändring i äganderätten till den rörelse för vil-

ken regionalt investeringsstöd har beviljats inträffar, direkt eller indirekt,
skall uppföljningsmyndigheten ompröva frågan om stöd. Myndigheten kan

1. medge att stödet övertas på oförändrade villkor av den nye ägaren om

denne styrker att syftet med stödet inte förfelas genom ändringen, eller

2. helt eller delvis kräva tillbaka den del av stödet som kan återkrävas.

65 §

Verket för näringslivsutveckling skall vid domstolar, myndigheter

och i övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagaren. Verket får då anta ack-
ordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens rätt. Ärenden som avser
större belopp eller har principiell betydelse skall dock lämnas över till reger-
ingen för avgörande.

Verket skall underrättas så snart någon åtgärd från verket enligt denna

paragraf behöver vidtas.

Återkrav

66 §

Uppföljningsmyndigheten kan återkräva ett regionalt investerings-

stöd helt eller delvis inom tio år från den dag det helt utbetalats, om

background image

16

SFS 2007:61

1. stödmottagaren genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har föran-

lett att stödet beviljades, eller

2. stödet utan tillstånd använts för något annat ändamål än som avsetts.

67 §

Uppföljningsmyndigheten kan återkräva ett regionalt investerings-

stöd eller en del av det under en tid av fem år från den dag stödets storlek har
bestämts slutligt, om

1. syftet med stödet inte uppnås; detta gäller dock inte om stödmottagaren

har gjort vad som skäligen kan begäras för att syftet skall uppnås,

2. någon väsentlig del av verksamheten läggs ned eller någon väsentlig

ändring direkt eller indirekt inträffar i äganderätten eller förfoganderätten till
rörelsen eller till sådana tillgångar i rörelsen som är av betydelse för verk-
samheten,

3. stödmottagaren i något annat fall bryter mot villkor eller föreskrifter

som gäller för stödet,

4. ställd säkerhet väsentligt försämras, eller
5. något annat inträffar som föranleder att stödmottagaren med hänsyn till

syftet med stödet uppenbarligen inte längre bör få behålla det.

Om det finns synnerliga skäl, får ett ärende om återkrav enligt första

stycket lämnas över av länsstyrelsen till Verket för näringslivsutveckling
eller av verket till regeringen för avgörande.

68 §

Möjligheten till återkrav enligt 67 § upphör successivt under den

femårsperiod som anges där på så sätt att den del av ett regionalt investe-
ringsstöd som kan krävas åter årligen minskar med 30, 25, 20, 15 respektive
10 procent av det ursprungliga stödbeloppet.

Den som beviljar stödet får samtidigt besluta att minskningen skall ske på

ett annat sätt om det finns särskilda skäl för det. Därefter får ett sådant beslut
meddelas endast av regeringen eller Verket för näringslivsutveckling.

69 §

Minskningen enligt 68 § av den del av stödbeloppet som kan krävas

åter sker årligen, om inte uppföljningsmyndigheten beslutar att minskning
ett visst år skall vägras.

Beslut att vägra minskning skall fattas senast tre månader efter det att

uppföljningsmyndigheten genom redovisning enligt 71 § eller på annat sätt
fått kännedom om förhållanden som kan föranleda att minskning skall väg-
ras.

70 §

Beslut om regionalt investeringsstöd skall innehålla upplysningar om

bestämmelserna i 64, 66–69 samt 71 och 72 §§.

Informationsskyldighet

71 §

Om ett regionalt investeringsstöd helt eller delvis kan krävas åter en-

ligt 64 och 66–69 §§ skall den som har beviljats stödet

1. senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång lämna en skrift-

lig redovisning för verksamheten för varje redovisningsår eller för den kor-
tare tidsperiod som bestäms i ett särskilt fall av den som beviljat stödet,

2. skriftligen underrätta uppföljningsmyndigheten innan beslut fattas om

background image

17

SFS 2007:61

a) överlåtelse av någon betydande del av företagets anläggningstillgångar,

licenser, patent eller andra liknande tillgångar,

b) belåning i betydande utsträckning av egendom som kan omfattas av en

företagsinteckning,

c) nedläggning av verksamheten helt eller delvis, eller
d) andra åtgärder av motsvarande betydelse,
3. skriftligen underrätta uppföljningsmyndigheten innan beslut fattas om

någon åtgärd som medför en väsentlig ändring direkt eller indirekt i ägande-
rätten till det företag som har beviljats stödet,

4. ge Verket för näringslivsutveckling och länsstyrelsen eller den någon

av dem utser möjlighet att granska verksamheten samt lämna de uppgifter
om verksamheten som begärs.

Av redovisningen enligt först stycket 1 skall särskilt framgå hur syssel-

sättningen utvecklas i företaget som beviljats stödet.

72 §

Redovisningen enligt 71 § skall innehålla uppgifter som visar hur

företaget utvecklas och om villkoren för regionalt investeringsstöd har upp-
fyllts. Uppgifterna skall granskas och bestyrkas av företagets revisor. Av
redovisningen skall det framgå att de fackliga organisationerna vid företaget
har getts möjlighet att yttra sig över uppgifterna.

73 §

Länsstyrelsen skall, om den inte är uppföljningsmyndighet enligt

61 §, genast underrätta Verket för näringslivsutveckling om den får känne-
dom om något förhållande som kan föranleda beslut enligt 64 eller 69 §.

Överklagande

74 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 58 §
får dock inte överklagas.

Ytterligare föreskrifter

75 §

Verket för näringslivsutveckling får meddela de föreskrifter som be-

hövs för verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 8 mars 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

;