SFS 2007:65 Förordning om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor

070065.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:1145) om
brandfarliga och explosiva varor;

utfärdad den 22 februari 2007.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (1988:1145) om brandfar-

liga och explosiva varor skall införas två nya paragrafer, 10 a och 10 b §§,
av följande lydelse.

10 a § Bestämmelsen i 10 a § första stycket lagen (1988:868) om brandfar-
liga och explosiva varor gäller inte plastiska sprängämnen som

1. i små mängder behövs enbart för
a) forskning, utveckling eller provning av nya eller ändrade sprängämnen,
b) träning i detektering av sprängämnen eller utveckling och provning av

utrustning för detektering av sprängämnen, eller

c) kriminaltekniska undersökningar, utveckling av brottsutredningsmeto-

der eller rättsvetenskapliga ändamål,

2. hanteras av tillsynsmyndigheterna i samband med deras tillsyn över

dessa, eller

3. utgör beståndsdel i godkända militära anordningar som innehas av För-

svarsmakten eller polisen den 1 januari 2007 eller som tillverkas inom tre år
därefter.

För att få utnyttja undantagen i första stycket 1 krävs tillstånd från Statens

räddningsverk.

10 b § Statens räddningsverk får meddela närmare föreskrifter om vad
som skall avses med plastiska sprängämnen enligt 10 a § lagen (1988:868)
om brandfarliga och explosiva varor samt om hur märkningen av sådana
sprängämnen skall ske.

Statens räddningsverk får, efter samråd med Försvarsmakten, meddela

närmare föreskrifter om vad som skall avses med godkända militära anord-
ningar i 10 a § 3.

Vid tillämpningen av denna paragraf skall Statens räddningsverk beakta

vad som följer av internationella överenskommelser om märkning av plas-
tiska sprängämnen som Sverige har åtagit sig att följa.

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-
formationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex
31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT
L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

SFS 2007:65

Utkom från trycket
den 6 mars 2007

background image

2

SFS 2007:65

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)