SFS 2007:66 Förordning om ändring i förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område

070066.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:1005) om nordisk
verkställighet på privaträttens område;

utfärdad den 15 februari 2007.

Regeringen föreskriver att 4 och 5 §§ förordningen (1977:1005) om nor-

disk verkställighet på privaträttens område skall ha följande lydelse.

4 §

1

Ett bevis om att en exekutionstitel får verkställas eller att den kan ut-

göra grund för verkställighet i ursprungsstaten skall vara utfärdat

1. i Danmark, av den myndighet som har meddelat exekutionstiteln eller

inför vilken förlikning har ingåtts,

2. i Finland, av tingsrätt, eller
3. i Norge, av Justisdepartementet eller av den myndighet som har medde-

lat exekutionstiteln eller inför vilken förlikning har ingåtts eller, om det är
fråga om avgörande av forliksråd eller om åklagarmyndighets föreläggande
om ersättningsskyldighet, av tingsrett.

5 §

En ansökan om verkställighet av svensk exekutionstitel görs i Dan-

mark hos fogedrett, i Finland hos tingsrätt och i Norge hos tingsrett.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2002:471.

SFS 2007:66

Utkom från trycket
den 13 mars 2007

2*

SFS 2007:66-79

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007