SFS 2007:67 Förordning om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av ikraftträdandet av ett protokoll om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen), m.m.

070067.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av
ikraftträdandet av ett protokoll om ändring av
konventionen om upprättandet av en europeisk
polisbyrå (Europolkonventionen), m.m.;

utfärdad den 1 mars 2007.

Regeringen föreskriver att lagen (2006:346) om ändring i lagen

(2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar
och lagen (2006:397) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och pri-
vilegier i vissa fall skall träda i kraft den 29 mars 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:67

Utkom från trycket
den 13 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007