SFS 2007:68 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

070068.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 1 mars 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om kommunallagen

(1991:900)

2

dels

att 5 kap. 25 §, 6 kap. 19 a och 34 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 5 kap. 32 a § och

6 kap. 27 a §, samt att det närmast före 6 kap. 27 a § skall införas en ny rub-
rik av följande lydelse.

5 kap.

25 §

Fullmäktige skall besluta i ärenden som har väckts enligt 23 §.

Fullmäktige får dock överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att be-

sluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom i de fall
som anges i 3 kap. 9 §.

32 a §

Fullmäktiges beslut enligt 25 § andra stycket får fattas utan föregå-

ende beredning.

6 kap.

19 a §

En nämnds sammanträden skall hållas inom stängda dörrar. Nämn-

den får dock besluta att dess sammanträden skall vara offentliga, om full-
mäktige har medgett det.

Om fullmäktige har medgett det, får nämnden besluta att den eller de som

har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden be-
handlar ärendet och delta i överläggningarna men inte i besluten.

En nämnds sammanträden skall dock alltid hållas inom stängda dörrar i

ärenden

1. som avser myndighetsutövning, eller
2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekre-

tess enligt sekretesslagen (1980:100).

1

Prop. 2006/07:24, bet. 2006/07:KU8, rskr. 2006/07:101.

2

Lagen omtryckt 2004:93.

SFS 2007:68

Utkom från trycket
den 13 mars 2007

background image

2

SFS 2007:68

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Handläggning av ärenden som väckts genom medborgarförslag

27 a §

Ett ärende som väckts genom medborgarförslag skall om möjligt

handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det väcktes i
fullmäktige.

En nämnd som handlägger sådana ärenden skall minst en gång om året in-

formera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. Nämnden skall
även informera om de ärenden som inte avgjorts inom den tid som anges i
första stycket.

34 §

I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller

kvalitet,

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats,

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av princi-

piell beskaffenhet eller annars av större vikt,

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till

nämnden, och

5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)