SFS 2007:69 Förordning om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

070069.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter
inom vägtrafikområdet;

utfärdad den 22 februari 2007.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:652) om av-

gifter inom vägtrafikområdet skall ha följande lydelse.

Bilaga till förordningen (2001:652)

1

Avsnitt 3 – Trafikskola m.m.

1

Senaste lydelse 2005:802.

Avgiftslista

Avgift

Kronor

Prövning av ansökan från en trafikskola med gällande trafik-
skoletillstånd som bedriver utbildning för körkortsbehörighet
A om att få anordna utbildning enligt lagen (1999:877) om
förarbevis för moped klass I och för terrängskoter

400

Prövning av ansökan från en trafikskola med gällande trafik-
skoletillstånd, från en förarbevisutbildare med gällande till-
stånd eller från en trafikövningsplats med gällande godkännan-
debevis om tillstånd att bedriva introduktionsutbildning enligt
körkortslagen (1998:488)

400

Prövning av ansökan om att få anordna kunskapsprov enligt
lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för
terrängskoter

1 200

SFS 2007:69

Utkom från trycket
den 13 mars 2007

background image

2

SFS 2007:69

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Avsnitt 5 – Auktorisation av yrkesförare/taxiförarlegitimation m.m.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Avgiftslista

Avgift

Kronor

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Prov för taxiförarlegitimation enligt 3 kap. 7 § yrkestrafiklagen
(1998:490)
1. Kartläsning, normaltaxa
Kartläsning, kvälls- och helgtaxa
2. Säkerhet och beteende, normaltaxa
Säkerhet och beteende, kvälls- och helgtaxa
3. Lagstiftning, normaltaxa
Lagstiftning, kvälls- och helgtaxa

300
370
300
370
300
370

Körprov för taxiförarlegitimation

700

Prov i lokalkännedom för taxiförare, normaltaxa

150