SFS 2007:71 Förordning om ändring i förordningen (1988:318) med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

070071.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:318) med
instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för
domstolsväsendet;

utfärdad den 15 februari 2007.

Regeringen föreskriver att 8 a § förordningen (1988:318) med instruktion

för Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet skall ha följande lydelse.

8 a §

1

Vid nämndens prövning skall de sökandes skicklighet för anställ-

ningen särskilt beaktas.

Innan nämnden avger sitt förslag beträffande annan anställning än som

chef för domstol eller hyresnämnd skall den inhämta yttrande från chefen för
den aktuella domstolen eller hyresnämnden. Chefen för den aktuella dom-
stolen eller hyresnämnden bör träffa de sökande som han eller hon avser att
yttra sig över. I yttrandet bör anges om det finns behov av en jämnare köns-
fördelning.

Innan nämnden i ett ärende om anställning som domare eller hyresråd för

upp en sökande på förslag, skall uppgifter om sökanden inhämtas ur belast-
ningsregistret enligt förordningen (1999:1134) om belastningsregister, om
det inte möter något hinder enligt 7 § lagen (1998:620) om belastningsregis-
ter.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2003:495.

SFS 2007:71

Utkom från trycket
den 13 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007