SFS 2007:72 Förordning om ändring i notarieförordningen (1990:469)

070072.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i notarieförordningen (1990:469);

utfärdad den 15 februari 2007.

Regeringen föreskriver att det i notarieförordningen (1990:469) skall in-

föras en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

7 a §

Innan Domstolsverket beslutar i ett ärende om anställning av tings-

notarie eller länsrättsnotarie, skall uppgifter om den som verket avser att an-
ställa inhämtas ur belastningsregistret enligt förordningen (1999:1134) om
belastningsregister, om det inte möter något hinder enligt 7 § lagen
(1998:620) om belastningsregister.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:72

Utkom från trycket
den 13 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007