SFS 2007:76 Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

070076.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);

utfärdad den 1 mars 2007.

Regeringen föreskriver att 17 kap. 1

§ utsökningsförordningen

(1981:981)

1

skall ha följande lydelse.

17 kap.

1 §

2

Kronofogdemyndighetens beslut överklagas hos den tingsrätt som

anges i följande uppställning.

Tingsrätt

Svaranden har sitt hemvist i

Nacka tingsrätt

Stockholms län

Uppsala tingsrätt

Uppsala län

Eskilstuna tingsrätt

Södermanlands län

Linköpings tingsrätt

�stergötlands län

Jönköpings tingsrätt

Jönköpings län

Växjö tingsrätt

Kronobergs län

Kalmar tingsrätt

Kalmar län

Gotlands tingsrätt

Gotlands län

Blekinge tingsrätt

Blekinge län

Kristianstads tingsrätt

en kommun som vid utgången av år
1996 ingick i Kristianstads län

Malmö tingsrätt

en kommun som vid utgången av år
1996 ingick i Malmöhus län

Halmstads tingsrätt

Hallands län

Göteborgs tingsrätt

en kommun som vid utgången av år
1997 ingick i Göteborgs och Bohus
län

Vänersborgs tingsrätt

en kommun som vid utgången av år
1997 ingick i �lvsborgs län

Skövde tingsrätt

en kommun som vid utgången av år
1997 ingick i Skaraborgs län

Värmlands tingsrätt

Värmlands län

�rebro tingsrätt

�rebro län

Västmanlands tingsrätt

Västmanlands län

Falu tingsrätt

Dalarnas län

1

Förordningen omtryckt 2000:1.

2

Senaste lydelse 2006:879.

SFS 2007:76

Utkom från trycket
den 13 mars 2007

background image

2

SFS 2007:76

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Gävle tingsrätt

Gävleborgs län

�&ngermanlands tingsrätt

Västernorrlands län

�stersunds tingsrätt

Jämtlands län

Umeå tingsrätt

Västerbottens län

Luleå tingsrätt

Norrbottens län

Om svaranden inte har hemvist i Sverige överklagas Kronofogdemyndig-

hetens beslut hos Nacka tingsrätt.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.
2. Mål eller ärenden som har inletts i Stockholms tingsrätt före ikraftträ-

dandet skall överlämnas till Nacka tingsrätt för fortsatt handläggning.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)