SFS 2007:78 Förordning om ändring i förordningen (1998:1323) om miljödomstolarnas domkretsar

070078.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1323) om
miljödomstolarnas domkretsar;

utfärdad den 1 mars 2007.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1998:1323) om miljödom-

stolarnas domkretsar skall ha följande lydelse.

1 §

1

Umeå, �stersunds, Nacka, Växjö och Vänersborgs tingsrätter är mil-

jödomstolar och har i denna egenskap följande domsområden.

� de delar av Jämtlands, Dalarnas och Gävleborgs län som inte hör till Vä-
nerns, Norrströms eller Dalälvens avrinningsområden.

Nacka tingsrätt

� Stockholms län

Växjö tingsrätt

� Kalmar län,
� Blekinge län,
� Skåne län,
� de delar av Södermanlands och �stergötlands län som inte
tillhör Nacka tingsrätts område,
� de delar av �rebro och Västra Götalands län som hör till
Vätterns och Motalaströms avrinningsområden,

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.
2. Mål eller ärenden som har inletts i Stockholms tingsrätt före ikraftträ-

dandet skall överlämnas till Nacka tingsrätt för fortsatt handläggning.

1

Senaste lydelse 2002:725.

SFS 2007:78

Utkom från trycket
den 13 mars 2007

background image

2

SFS 2007:78

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)