SFS 2007:79 Förordning om ändring i förordningen (1999:731) om registrering av trossamfund

070079.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:731) om
registrering av trossamfund;

utfärdad den 1 mars 2007.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (1999:731) om registrering

av trossamfund skall ha följande lydelse.

13 §

1

Uppgifter som Svenska kyrkan lämnar om den territoriella indel-

ningen i församlingar och om ändringar i denna indelning skall Kammar-
kollegiet utan dröjsmål lämna till Skatteverket, Riksarkivet, Domstolsverket,
Lantmäteriverket och den registeransvariga lantmäterimyndighet som berörs
av en ändring.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Magnus Larsson
(Kulturdepartementet)

1

Senaste lydelse 2003:1009.

SFS 2007:79

Utkom från trycket
den 13 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007