SFS 2007:80 Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

070080.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1206) om
fristående skolor;

utfärdad den 8 mars 2007.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1996:1206) om fristående

skolor

1 skall införas ett nytt kapitel, 2 a kap., av följande lydelse.

2 a kap. Internationella skolor

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om sådana internationella skolor
som avses i 9 kap. 7 a och 8 d §§ skollagen (1985:1100).

Ansökan om rätt till bidrag

2 § En ansökan om rätt till bidrag till en skola skall lämnas in till Statens
skolverk.

3 § När Statens skolverk handlägger ärenden om bidrag till en skola skall
Skolverket ge den kommun där skolan skall vara belägen tillfälle att yttra sig
över ansökan.

4 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkstäl-
ligheten av 2 och 3 §§.

Redovisning av bidrag

5 § En kommun som lämnar bidrag för en elev i en internationell skola på
grundskolenivå skall för skolan kunna redovisa hur stor del av bidraget som
är ersättning för lokaler respektive mervärdesskatt.

Utbetalning av bidrag

6 § Om skolan och kommunen inte kommer överens om annat, skall bidra-
gen betalas ut med en tolftedel varje månad. Utbetalningarna i juli–septem-
ber avpassas efter ett beräknat antal elever och regleras vid utbetalningen i
oktober.

1 Förordningen omtryckt 2002:395.

SFS 2007:80

Utkom från trycket
den 20 mars 2007

background image

2

SFS 2007:80

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Särskilt om bidrag till en internationell skola på gymnasienivå

7 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om det belopp per elev och
program som kommunen skall betala till en internationell skola på gymna-
sienivå i de fall som avses i 9 kap. 8 e § andra stycket skollagen (1985:1100)
om kommunen och skolan inte kommer överens om beloppet.

När Skolverket bestämmer bidragsbeloppets storlek skall medelvärdet av

mediankostnaderna för de olika programmen under de tre senaste åren upp-
räknat med det index som anges i förordningen (1993:167) om skolindex
ligga till grund för beloppen. När Skolverket bestämmer bidragsbeloppets
storlek för utbildning som leder fram till International Baccalaureate skall
det belopp som bestämts för naturvetenskapsprogrammet ligga till grund för
beloppet.

Denna förordning träder i kraft den 20 april 2007 och skall tillämpas på

bidrag och utbildning som avser den 1 juli 2007 eller senare.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)