SFS 2007:81 Förordning om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

070081.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om utbildning och statsbidrag för vissa barn och
ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige;

utfärdad den 8 mars 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns bestämmelser om vad som gäller i fråga om
vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige och som skall
tas emot i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som anordnas av det
allmänna och i det offentliga skolväsendet.

Förordningen innehåller också bestämmelser om statsbidrag för kostnader

i samband med att dessa barn och ungdomar deltar i vissa verksamheter och
utbildningar.

Barn och ungdomar som omfattas

2 § Bestämmelserna om mottagande i och statsbidrag för grundskola, obli-
gatorisk särskola, specialskola, sameskola och motsvarande utbildningar
omfattar barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige och som är
familjemedlemmar till en person som tillhör en främmande makts beskick-
ning eller lönande konsulat eller dess betjäning eller som avses i 4 § lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

3 § Bestämmelserna om mottagande i och statsbidrag för förskoleverk-
samhet och skolbarnsomsorg samt förskoleklass, gymnasieskola, gymna-
siesärskola och motsvarande utbildningar omfattar barn och ungdomar som
avses i 2 § och som dessutom har rätt till utbildning, förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg till följd av EG-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan Europeiska gemenskapen och
dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiz, å andra sidan, om fri rörlighet
för personer.

Hemkommun

4 § Vid tillämpningen av denna förordning avses med hemkommun den
kommun där barnet eller eleven stadigvarande vistas. Detsamma gäller vid

SFS 2007:81

Utkom från trycket
den 20 mars 2007

2* SFS 2007:80�89

background image

2

SFS 2007:81

tillämpning av skollagen (1985:1100) och övriga författningar som rör verk-
samheten eller utbildningen.

Utbildning och annan verksamhet

Grundskola, obligatorisk särskola, specialskola och sameskola

5 § Barn som avses i 2 § har, efter ansökan, rätt att få utbildning i grund-
skola, obligatorisk särskola, specialskola och sameskola på samma villkor
som barn som är bosatta i Sverige.

Denna rätt att få utbildning medför inte någon skolplikt.

Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, gymnasieskola
och gymnasiesärskola

6 § Barn och ungdomar som avses i 3 § skall, efter ansökan, utöver sådan
utbildning som avses i 5 § även erbjudas förskoleverksamhet och skolbarns-
omsorg samt utbildning i förskoleklass, gymnasieskola och gymnasiesär-
skola på samma villkor som barn och ungdomar som är bosatta i Sverige.

Hemkommunens ansvar

7 § Den sökandes hemkommun ansvarar för att mottagande i förskoleverk-
samhet, skolbarnsomsorg och utbildning sker efter en ansökan enligt 5 och
6 §§.

Tillämpliga bestämmelser

8 § Bestämmelserna i skollagen (1985:1100) och övriga författningar som
gäller för de barn och elever som är bosatta i Sverige tillämpas på verksam-
heten och utbildningen. Avvikelser från dessa bestämmelser får göras om
det är nödvändigt med hänsyn till den enskildes behov och förutsättningar.

�ndrade förhållanden

9 § Kommunen har inte någon skyldighet att erbjuda fortsatt förskoleverk-
samhet, skolbarnsomsorg eller utbildning om förhållandena efter mottagan-
det ändras på sådant sätt att hemkommunen inte längre har något ansvar en-
ligt bestämmelserna i denna förordning.

Statsbidrag

Syftet med statsbidraget

10 § Statsbidrag lämnas för barn och ungdomar som med stöd av 5�9 §§
har tagits emot i följande verksamheter och utbildningar som anordnas av
det allmänna:

� förskola,
� fritidshem,
� familjedaghem,
� förskoleklass,

background image

3

SFS 2007:81

� grundskola, obligatorisk särskola, specialskola eller sameskola, eller
� gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

11 § Statsbidrag lämnas även för barn och ungdomar som har tagits emot i
en enskild förskola, i ett enskilt fritidshem, i ett enskilt familjedaghem, i ut-
bildning motsvarande förskoleklass som bedrivs av enskild, av en internatio-
nell skola eller av en annan fristående skola, om

1. barnet eller eleven skall tas emot i motsvarande offentlig verksamhet

eller utbildning enligt 5�9 §§, och

2. huvudmannen har förklarats berättigad till bidrag för den aktuella verk-

samheten eller utbildningen enligt bestämmelserna i skollagen (1985:1100).

Statsbidragets storlek

12 § Statsbidrag lämnas med ett belopp som motsvarar hemkommunens
kostnad för barnets eller elevens verksamhet eller utbildning.

Om barnet eller eleven har tagits emot med stöd av bestämmelser i skolla-

gen (1985:1100) i en annan kommuns verksamhet eller utbildning eller ut-
bildning som anordnas av ett landsting eller av staten, avses med hemkom-
munens kostnad den ersättning eller det bidrag som hemkommunen betalar
för barnet eller eleven till den andra kommunen, landstinget eller staten en-
ligt bestämmelser i skollagen och övriga skolförfattningar.

Om barnet eller eleven har tagits emot med stöd av bestämmelser i skolla-

gen i sådan statsbidragsberättigad verksamhet eller skola som avses i 11 §,
avses med hemkommunens kostnad det bidrag som hemkommunen betalar
för barnet eller eleven till verksamheten eller skolan enligt bestämmelser i
skollagen och övriga skolförfattningar.

13 § Om det belopp som avses i 12 § oskäligt överstiger hemkommunens
kostnad för andra barn eller elever i motsvarande verksamhet eller utbild-
ning reduceras statsbidraget med ett belopp som motsvarar den överskju-
tande delen.

Utbetalning

14 § Statsbidraget betalas till barnets eller elevens hemkommun.

Ansökan m.m.

15 § Statens skolverk beslutar om och betalar ut statsbidrag enligt denna
förordning.

Uppgiftsskyldighet

16 § En kommun är skyldig att lämna Statens skolverk de uppgifter som
behövs för bedömningen av kommunens rätt till statsbidrag enligt denna för-
ordning.

background image

4

SFS 2007:81

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

�&terbetalning

17 § Statens skolverk får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka utbeta-
lat statsbidrag om

1. den mottagande kommunen genom att lämna oriktiga eller ofullstän-

diga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att statsbidrag har läm-
nats felaktigt eller med för högt belopp, eller

2. statsbidraget av någon annan orsak har lämnats felaktigt eller med för

högt belopp och mottagaren borde ha insett detta.

En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf skall tas in i beslutet

om statsbidrag.

Bemyndigande

18 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkstäl-
ligheten av denna förordning.

�verklagande

19 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 20 april 2007 och tillämpas på verk-

samhet, utbildning och bidrag som avser den 1 juli 2007 eller senare.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)