SFS 2007:81 Förordning om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

070081.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FEGHLE+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FEGHLF+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FEGHLF+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:FEGHLF+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FEGHLF+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:FEGHLF+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:FEGHLE+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:10px;font-family:FEGHLE+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:10px;font-family:FEGHPF+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FEGHLF+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FEGHLE+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:FEGHLE+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FEGHLE+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:FEGHLF+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:FEGHLF+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FEGHLE+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FEGHLF+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:FEGHLE+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:FEGHLF+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:FEGHLF+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FEGHLE+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:FEGHLE+Times;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:FEGHLF+Times;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:FEGHLE+Times;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:FEGHLF+Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FEGHLE+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om utbildning och statsbidrag f�r vissa barn och <br/>ungdomar som inte �r folkbokf�rda i Sverige;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 8 mars 2007. </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Inledande best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 � </b>I denna f�rordning finns best�mmelser om vad som g�ller i fr�ga om<br/>vissa barn och ungdomar som inte �r folkbokf�rda i Sverige och som skall<br/>tas emot i f�rskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som anordnas av det<br/>allm�nna och i det offentliga skolv�sendet. </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rordningen inneh�ller ocks� best�mmelser om statsbidrag f�r kostnader</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">i samband med att dessa barn och ungdomar deltar i vissa verksamheter och<br/>utbildningar.</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Barn och ungdomar som omfattas</b></p> <p style="position:absolute;top:575px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2 � </b>Best�mmelserna om mottagande i och statsbidrag f�r grundskola, obli-<br/>gatorisk s�rskola, specialskola, sameskola och motsvarande utbildningar<br/>omfattar barn och ungdomar som inte �r folkbokf�rda i Sverige och som �r<br/>familjemedlemmar till en person som tillh�r en fr�mmande makts beskick-<br/>ning eller l�nande konsulat eller dess betj�ning eller som avses i 4 � lagen<br/>(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>3 � </b>Best�mmelserna om mottagande i och statsbidrag f�r f�rskoleverk-<br/>samhet och skolbarnsomsorg samt f�rskoleklass, gymnasieskola, gymna-<br/>sies�rskola och motsvarande utbildningar omfattar barn och ungdomar som<br/>avses i 2 � och som dessutom har r�tt till utbildning, f�rskoleverksamhet och<br/>skolbarnsomsorg till f�ljd av EG-r�tten, avtalet om Europeiska ekonomiska<br/>samarbetsomr�det (EES) eller avtalet mellan Europeiska gemenskapen och<br/>dess medlemsstater, � ena sidan, och Schweiz, � andra sidan, om fri r�rlighet<br/>f�r personer.</p> <p style="position:absolute;top:867px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Hemkommun</b></p> <p style="position:absolute;top:893px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>4 � </b>Vid till�mpningen av denna f�rordning avses med hemkommun den<br/>kommun d�r barnet eller eleven stadigvarande vistas. Detsamma g�ller vid</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2007:81</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 mars 2007</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17">2* <i>SFS 2007:8089</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:81</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23">till�mpning av skollagen (1985:1100) och �vriga f�rfattningar som r�r verk-<br/>samheten eller utbildningen. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Utbildning och annan verksamhet </b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Grundskola, obligatorisk s�rskola, specialskola och sameskola</b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 � </b>Barn som avses i 2 � har, efter ans�kan, r�tt att f� utbildning i grund-<br/>skola, obligatorisk s�rskola, specialskola och sameskola p� samma villkor<br/>som barn som �r bosatta i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:217px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna r�tt att f� utbildning medf�r inte n�gon skolplikt.</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>F�rskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, f�rskoleklass, gymnasieskola <br/>och gymnasies�rskola</b></p> <p style="position:absolute;top:305px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 � </b>Barn och ungdomar som avses i 3 � skall, efter ans�kan, ut�ver s�dan<br/>utbildning som avses i 5 � �ven erbjudas f�rskoleverksamhet och skolbarns-<br/>omsorg samt utbildning i f�rskoleklass, gymnasieskola och gymnasies�r-<br/>skola p� samma villkor som barn och ungdomar som �r bosatta i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Hemkommunens ansvar</b></p> <p style="position:absolute;top:429px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 � </b>Den s�kandes hemkommun ansvarar f�r att mottagande i f�rskoleverk-<br/>samhet, skolbarnsomsorg och utbildning sker efter en ans�kan enligt 5 och<br/>6 ��. </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Till�mpliga best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:535px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 � </b>Best�mmelserna i skollagen (1985:1100) och �vriga f�rfattningar som<br/>g�ller f�r de barn och elever som �r bosatta i Sverige till�mpas p� verksam-<br/>heten och utbildningen. Avvikelser fr�n dessa best�mmelser f�r g�ras om<br/>det �r n�dv�ndigt med h�nsyn till den enskildes behov och f�ruts�ttningar.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>�ndrade f�rh�llanden</b></p> <p style="position:absolute;top:659px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 � </b>Kommunen har inte n�gon skyldighet att erbjuda fortsatt f�rskoleverk-<br/>samhet, skolbarnsomsorg eller utbildning om f�rh�llandena efter mottagan-<br/>det �ndras p� s�dant s�tt att hemkommunen inte l�ngre har n�got ansvar en-<br/>ligt best�mmelserna i denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Statsbidrag</b></p> <p style="position:absolute;top:782px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Syftet med statsbidraget</b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>10 � </b>Statsbidrag l�mnas f�r barn och ungdomar som med st�d av 59 ��<br/>har tagits emot i f�ljande verksamheter och utbildningar som anordnas av<br/>det allm�nna:</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft23"> f�rskola,<br/> fritidshem,<br/> familjedaghem,<br/> f�rskoleklass,</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2007:81</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft33"> grundskola, obligatorisk s�rskola, specialskola eller sameskola, eller<br/> gymnasieskola eller gymnasies�rskola.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>11 � </b>Statsbidrag l�mnas �ven f�r barn och ungdomar som har tagits emot i<br/>en enskild f�rskola, i ett enskilt fritidshem, i ett enskilt familjedaghem, i ut-<br/>bildning motsvarande f�rskoleklass som bedrivs av enskild, av en internatio-<br/>nell skola eller av en annan frist�ende skola, om</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">1. barnet eller eleven skall tas emot i motsvarande offentlig verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">eller utbildning enligt 59 ��, och</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">2. huvudmannen har f�rklarats ber�ttigad till bidrag f�r den aktuella verk-</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">samheten eller utbildningen enligt best�mmelserna i skollagen (1985:1100).</p> <p style="position:absolute;top:272px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Statsbidragets storlek</b></p> <p style="position:absolute;top:297px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>12 � </b>Statsbidrag l�mnas med ett belopp som motsvarar hemkommunens<br/>kostnad f�r barnets eller elevens verksamhet eller utbildning.</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">Om barnet eller eleven har tagits emot med st�d av best�mmelser i skolla-</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33">gen (1985:1100) i en annan kommuns verksamhet eller utbildning eller ut-<br/>bildning som anordnas av ett landsting eller av staten, avses med hemkom-<br/>munens kostnad den ers�ttning eller det bidrag som hemkommunen betalar<br/>f�r barnet eller eleven till den andra kommunen, landstinget eller staten en-<br/>ligt best�mmelser i skollagen och �vriga skolf�rfattningar. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">Om barnet eller eleven har tagits emot med st�d av best�mmelser i skolla-</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33">gen i s�dan statsbidragsber�ttigad verksamhet eller skola som avses i 11 �,<br/>avses med hemkommunens kostnad det bidrag som hemkommunen betalar<br/>f�r barnet eller eleven till verksamheten eller skolan enligt best�mmelser i<br/>skollagen och �vriga skolf�rfattningar.</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>13 � </b>Om det belopp som avses i 12 � osk�ligt �verstiger hemkommunens<br/>kostnad f�r andra barn eller elever i motsvarande verksamhet eller utbild-<br/>ning reduceras statsbidraget med ett belopp som motsvarar den �verskju-<br/>tande delen.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Utbetalning</b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 � </b>Statsbidraget betalas till barnets eller elevens hemkommun.</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Ans�kan m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:739px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>15 � </b>Statens skolverk beslutar om och betalar ut statsbidrag enligt denna<br/>f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Uppgiftsskyldighet</b></p> <p style="position:absolute;top:827px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>16 �</b> En kommun �r skyldig att l�mna Statens skolverk de uppgifter som<br/>beh�vs f�r bed�mningen av kommunens r�tt till statsbidrag enligt denna f�r-<br/>ordning.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2007:81</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft42">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:531px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>�terbetalning</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>17 �</b> Statens skolverk f�r besluta att helt eller delvis kr�va tillbaka utbeta-<br/>lat statsbidrag om</p> <p style="position:absolute;top:111px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">1. den mottagande kommunen genom att l�mna oriktiga eller ofullst�n-</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44">diga uppgifter eller p� n�got annat s�tt har f�rorsakat att statsbidrag har l�m-<br/>nats felaktigt eller med f�r h�gt belopp, eller</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">2. statsbidraget av n�gon annan orsak har l�mnats felaktigt eller med f�r</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">h�gt belopp och mottagaren borde ha insett detta.</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">En upplysning om best�mmelserna i denna paragraf skall tas in i beslutet</p> <p style="position:absolute;top:217px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">om statsbidrag.</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Bemyndigande</b></p> <p style="position:absolute;top:288px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>18 �</b> Statens skolverk f�r meddela de f�reskrifter som beh�vs f�r verkst�l-<br/>ligheten av denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:376px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>19 �</b> Statens skolverks beslut enligt denna f�rordning f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna f�rordning tr�der i kraft den 20 april 2007 och till�mpas p� verk-</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">samhet, utbildning och bidrag som avser den 1 juli 2007 eller senare. </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:501px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft44">Nils Cederstierna<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om utbildning och statsbidrag f�r vissa barn och
ungdomar som inte �r folkbokf�rda i Sverige;

utf�rdad den 8 mars 2007.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Inledande best�mmelser

Till�mpningsomr�de

1 � I denna f�rordning finns best�mmelser om vad som g�ller i fr�ga om
vissa barn och ungdomar som inte �r folkbokf�rda i Sverige och som skall
tas emot i f�rskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som anordnas av det
allm�nna och i det offentliga skolv�sendet.

F�rordningen inneh�ller ocks� best�mmelser om statsbidrag f�r kostnader

i samband med att dessa barn och ungdomar deltar i vissa verksamheter och
utbildningar.

Barn och ungdomar som omfattas

2 � Best�mmelserna om mottagande i och statsbidrag f�r grundskola, obli-
gatorisk s�rskola, specialskola, sameskola och motsvarande utbildningar
omfattar barn och ungdomar som inte �r folkbokf�rda i Sverige och som �r
familjemedlemmar till en person som tillh�r en fr�mmande makts beskick-
ning eller l�nande konsulat eller dess betj�ning eller som avses i 4 � lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

3 � Best�mmelserna om mottagande i och statsbidrag f�r f�rskoleverk-
samhet och skolbarnsomsorg samt f�rskoleklass, gymnasieskola, gymna-
sies�rskola och motsvarande utbildningar omfattar barn och ungdomar som
avses i 2 � och som dessutom har r�tt till utbildning, f�rskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg till f�ljd av EG-r�tten, avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsomr�det (EES) eller avtalet mellan Europeiska gemenskapen och
dess medlemsstater, � ena sidan, och Schweiz, � andra sidan, om fri r�rlighet
f�r personer.

Hemkommun

4 � Vid till�mpningen av denna f�rordning avses med hemkommun den
kommun d�r barnet eller eleven stadigvarande vistas. Detsamma g�ller vid

SFS 2007:81

Utkom fr�n trycket
den 20 mars 2007

2* SFS 2007:8089

background image

2

SFS 2007:81

till�mpning av skollagen (1985:1100) och �vriga f�rfattningar som r�r verk-
samheten eller utbildningen.

Utbildning och annan verksamhet

Grundskola, obligatorisk s�rskola, specialskola och sameskola

5 � Barn som avses i 2 � har, efter ans�kan, r�tt att f� utbildning i grund-
skola, obligatorisk s�rskola, specialskola och sameskola p� samma villkor
som barn som �r bosatta i Sverige.

Denna r�tt att f� utbildning medf�r inte n�gon skolplikt.

F�rskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, f�rskoleklass, gymnasieskola
och gymnasies�rskola

6 � Barn och ungdomar som avses i 3 � skall, efter ans�kan, ut�ver s�dan
utbildning som avses i 5 � �ven erbjudas f�rskoleverksamhet och skolbarns-
omsorg samt utbildning i f�rskoleklass, gymnasieskola och gymnasies�r-
skola p� samma villkor som barn och ungdomar som �r bosatta i Sverige.

Hemkommunens ansvar

7 � Den s�kandes hemkommun ansvarar f�r att mottagande i f�rskoleverk-
samhet, skolbarnsomsorg och utbildning sker efter en ans�kan enligt 5 och
6 ��.

Till�mpliga best�mmelser

8 � Best�mmelserna i skollagen (1985:1100) och �vriga f�rfattningar som
g�ller f�r de barn och elever som �r bosatta i Sverige till�mpas p� verksam-
heten och utbildningen. Avvikelser fr�n dessa best�mmelser f�r g�ras om
det �r n�dv�ndigt med h�nsyn till den enskildes behov och f�ruts�ttningar.

�ndrade f�rh�llanden

9 � Kommunen har inte n�gon skyldighet att erbjuda fortsatt f�rskoleverk-
samhet, skolbarnsomsorg eller utbildning om f�rh�llandena efter mottagan-
det �ndras p� s�dant s�tt att hemkommunen inte l�ngre har n�got ansvar en-
ligt best�mmelserna i denna f�rordning.

Statsbidrag

Syftet med statsbidraget

10 � Statsbidrag l�mnas f�r barn och ungdomar som med st�d av 59 ��
har tagits emot i f�ljande verksamheter och utbildningar som anordnas av
det allm�nna:

 f�rskola,
 fritidshem,
 familjedaghem,
 f�rskoleklass,

background image

3

SFS 2007:81

 grundskola, obligatorisk s�rskola, specialskola eller sameskola, eller
 gymnasieskola eller gymnasies�rskola.

11 � Statsbidrag l�mnas �ven f�r barn och ungdomar som har tagits emot i
en enskild f�rskola, i ett enskilt fritidshem, i ett enskilt familjedaghem, i ut-
bildning motsvarande f�rskoleklass som bedrivs av enskild, av en internatio-
nell skola eller av en annan frist�ende skola, om

1. barnet eller eleven skall tas emot i motsvarande offentlig verksamhet

eller utbildning enligt 59 ��, och

2. huvudmannen har f�rklarats ber�ttigad till bidrag f�r den aktuella verk-

samheten eller utbildningen enligt best�mmelserna i skollagen (1985:1100).

Statsbidragets storlek

12 � Statsbidrag l�mnas med ett belopp som motsvarar hemkommunens
kostnad f�r barnets eller elevens verksamhet eller utbildning.

Om barnet eller eleven har tagits emot med st�d av best�mmelser i skolla-

gen (1985:1100) i en annan kommuns verksamhet eller utbildning eller ut-
bildning som anordnas av ett landsting eller av staten, avses med hemkom-
munens kostnad den ers�ttning eller det bidrag som hemkommunen betalar
f�r barnet eller eleven till den andra kommunen, landstinget eller staten en-
ligt best�mmelser i skollagen och �vriga skolf�rfattningar.

Om barnet eller eleven har tagits emot med st�d av best�mmelser i skolla-

gen i s�dan statsbidragsber�ttigad verksamhet eller skola som avses i 11 �,
avses med hemkommunens kostnad det bidrag som hemkommunen betalar
f�r barnet eller eleven till verksamheten eller skolan enligt best�mmelser i
skollagen och �vriga skolf�rfattningar.

13 � Om det belopp som avses i 12 � osk�ligt �verstiger hemkommunens
kostnad f�r andra barn eller elever i motsvarande verksamhet eller utbild-
ning reduceras statsbidraget med ett belopp som motsvarar den �verskju-
tande delen.

Utbetalning

14 � Statsbidraget betalas till barnets eller elevens hemkommun.

Ans�kan m.m.

15 � Statens skolverk beslutar om och betalar ut statsbidrag enligt denna
f�rordning.

Uppgiftsskyldighet

16 � En kommun �r skyldig att l�mna Statens skolverk de uppgifter som
beh�vs f�r bed�mningen av kommunens r�tt till statsbidrag enligt denna f�r-
ordning.

background image

4

SFS 2007:81

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

�terbetalning

17 � Statens skolverk f�r besluta att helt eller delvis kr�va tillbaka utbeta-
lat statsbidrag om

1. den mottagande kommunen genom att l�mna oriktiga eller ofullst�n-

diga uppgifter eller p� n�got annat s�tt har f�rorsakat att statsbidrag har l�m-
nats felaktigt eller med f�r h�gt belopp, eller

2. statsbidraget av n�gon annan orsak har l�mnats felaktigt eller med f�r

h�gt belopp och mottagaren borde ha insett detta.

En upplysning om best�mmelserna i denna paragraf skall tas in i beslutet

om statsbidrag.

Bemyndigande

18 � Statens skolverk f�r meddela de f�reskrifter som beh�vs f�r verkst�l-
ligheten av denna f�rordning.

�verklagande

19 � Statens skolverks beslut enligt denna f�rordning f�r inte �verklagas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 20 april 2007 och till�mpas p� verk-

samhet, utbildning och bidrag som avser den 1 juli 2007 eller senare.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

;