SFS 2007:82 Förordning om allmän förvaltningsdomstols behörighet, m.m. i mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt

070082.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om allmän förvaltningsdomstols behörighet, m.m. i
mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt;

utfärdad den 8 mars 2007.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Beslut av Skatteverket enligt lagen (2004:629) om trängselskatt som

överklagas till länsrätt skall, om beslutet avser förhållanden som hänför sig
till tiden före den 1 augusti 2006, tas upp av Länsrätten i Stockholms län.

2 §

Lagmannen får förordna en länsrättsnotarie som har tjänstgjort minst

ett år samt bedöms ha tillräcklig erfarenhet och i övrigt vara lämplig att på
eget ansvar utan medverkan av nämndemän handlägga mål enligt lagen
(2004:629) om trängselskatt.

Vid tillämpning av förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion

skall ett förordnande enligt första stycket jämställas med förordnanden en-
ligt 20 och 21 §§ i förordningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 3 april 2007 och gäller till och med

den 30 juni 2007.

2. Denna förordning tillämpas även på överklaganden som kommit in till

länsrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:82

Utkom från trycket
den 20 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007