SFS 2007:83 Förordning om ändring i polisförordningen (1998:1558)

070083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i polisförordningen (1998:1558);

utfärdad den 1 mars 2007.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 8 § polisförordningen (1998:1558) skall

ha följande lydelse.

6 kap.

8 § I 6�8 §§ anställningsförordningen (1994:373) finns bestämmelser om
förfarandet vid anställningar. Information om ledig anställning som
polisman och beslut om sådan anställning skall anslås på både Rikspolis-
styrelsens och polismyndighetens anslagstavlor.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:83

Utkom från trycket
den 20 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007