SFS 2007:84 Förordning om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom ALMI Företagspartner AB och dess dotterbolag

070084.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig
finansiering genom ALMI Företagspartner AB och
dess dotterbolag;

utfärdad den 8 mars 2007.

Regeringen föreskriver att 31 b § förordningen (1994:1100) om statlig

finansiering genom ALMI Företagspartner AB och dess dotterbolag

1 skall

ha följande lydelse.

31 b §

Företagarlån får lämnas med högst 250 000 kr.

Om lånet överstiger 100 000 kr får det täcka högst 50 procent av det be-

räknade finansieringsbehovet och lämnas under förutsättning att sökanden
styrker att den resterande finansieringen är tryggad.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2003:4.

SFS 2007:84

Utkom från trycket
den 20 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007