SFS 2007:85 Förordning om ändring i förordningen (2000:1212) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

070085.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:1212) med
instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i
Sverige;

utfärdad den 8 mars 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:1212) med instruk-

tion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

dels att 3, 8�9 och 16 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 1�2, 11, 13 och 15 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 10 a §, av följande

lydelse.

1 §

Enligt vad som anges i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s

strukturfonder är Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska
ESF-rådet) förvaltande myndighet och attesterande myndighet för det natio-
nella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsätt-
ning.

2 §

Svenska ESF-rådet skall

1. pröva frågor om stöd inom ramen för det nationella strukturfondspro-

grammet för programperioden 2007�2013,

2. inom sitt verksamhetsområde fullgöra övriga uppgifter som framgår av

det nationella strukturfondsprogrammet och som följer av Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europe-
iska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1784/1999

1

och rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska so-
cialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning
(EG) nr 1260/1999

2,

3. verka för att genomförandet av det nationella strukturfondsprogrammet

samordnas med genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen
för regional konkurrenskraft och sysselsättning,

4. samråda med berörda myndigheter, och
5. svara för sekretariatsuppgifter åt övervakningskommittén för det natio-

nella strukturfondsprogrammet.

1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 12 (Celex 32006R1081).

2 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25 (Celex 32006R1083).

SFS 2007:85

Utkom från trycket
den 20 mars 2007

background image

2

SFS 2007:85

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

10 a §

Vid Svenska ESF-rådet finns en enhet med de uppgifter som den at-

testerande myndigheten har enligt rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om
allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Euro-
peiska socialfonden och Sammanhållningsfonden.

Chefen för enheten beslutar i ärenden som hör till enhetens ansvarsom-

råde. �renden som inte behöver avgöras av chefen får avgöras av en annan
tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda be-
slut av chefen.

Enhetens personal skall medverka i Svenska ESF-rådets övriga verksam-

het i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till verksamhetens art.

11 §

För handläggning på regional nivå av sådana ärenden som avser det

nationella strukturfondsprogrammet för programperioden 2007�2013 skall
det inom Svenska ESF-rådet finnas regionala enheter i Luleå, �stersund,
Gävle, �rebro, Jönköping, Stockholm, Göteborg och Malmö.

I övrigt bestämmer Svenska ESF-rådet sin egen organisation.


13 §

3

Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av

styrelsen, personalansvarsnämnden eller chefen för den enhet som anges i
10 a §.

Generaldirektören får delegera sin beslutanderätt till någon annan tjänste-

man. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter.

15 §

Särskilda bestämmelser om stöd från EG:s strukturfonder finns i för-

ordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 april 2007.
2. I fråga om ärenden som avser programperioderna 1995�1999 och

2000�2006 samt för att avsluta dessa programperioder gäller bestämmel-
serna i 1�3, 13 och 15 §§ i deras äldre lydelse.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2005:58.