SFS 2007:86 Förordning om ändring i förordningen (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

070086.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:623) med
instruktion för Arbetsmarknadsverket;

utfärdad den 8 mars 2007.

Regeringen föreskriver att 5 och 47 §§ förordningen (2001:623) med in-

struktion för Arbetsmarknadsverket skall upphöra att gälla.

Denna förordning träder i kraft den 2 april 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2007:86

Utkom från trycket
den 20 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007