SFS 2007:87 Lag om ändring i riksdagsordningen

070087.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i riksdagsordningen;

utfärdad den 8 mars 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att tilläggsbestämmelsen 8.12.2 till

riksdagsordningen

2 skall ha följande lydelse.

8.12.2

En riksrevisor skall skriftligen anmäla följande förhållanden till riksdagen

1. innehav och ändring i innehavet av finansiella instrument som anges i

1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

2. avtal av ekonomisk karaktär med tidigare arbetsgivare, såsom avtal om

löne- eller pensionsförmån som utges under tid som omfattas av uppdraget i
Riksrevisionen,

3. avlönad anställning som inte är av endast tillfällig karaktär,
4. inkomstbringande självständig verksamhet som bedrivs vid sidan av

uppdraget som riksrevisor,

5. uppdrag hos en kommun eller ett landsting, om uppdraget inte är av en-

dast tillfällig karaktär, och

6. annan anställning, uppdrag eller annat ägande som kan antas påverka

uppdragets utförande.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2005/06:RRS28, bet. 2006/07:KU6, rskr. 2006/07:104.

2 Riksdagsordningen omtryckt 2003:594.

SFS 2007:87

Utkom från trycket
den 20 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007