SFS 2007:88 Lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

070088.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för
Riksrevisionen;

utfärdad den 8 mars 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2002:1023) med in-

struktion för Riksrevisionen

dels att 4, 5 och 14 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 14 a §, av följande lydelse.

4 §

2 Riksrevisorerna beslutar gemensamt om fördelningen av gransknings-

områden mellan sig.

Riksrevisorerna beslutar inom sina respektive granskningsområden vilken

huvudsaklig inriktning granskningen skall ha. De skall dessförinnan sam-
råda med varandra.

Riksrevisorerna beslutar var för sig i sina granskningsärenden. En riks-

revisor får uppdra åt en tjänsteman vid Riksrevisionen att i riksrevisorns
ställe avgöra granskningsärenden.

Riksrevisorernas beslut om granskningens huvudsakliga inriktning skall

redovisas i en granskningsplan.

Av 12 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. fram-

går att de viktigaste granskningsärendena skall samlas i en årlig rapport. Den
rapporten beslutar riksrevisorerna gemensamt.

5 §

3 Riksrevisorerna beslutar gemensamt om verksamhetens organisation,

arbetsordning samt de ekonomi- och personaladministrativa föreskrifter som
skall gälla för den egna verksamheten och som inte skall beslutas av riks-
dagsförvaltningen enligt 2 § första stycket 2 och 7 lagen (2000:419) med in-
struktion för riksdagsförvaltningen eller av riksdagsstyrelsen enligt 41 § la-
gen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riks-
dagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen.

Enligt förutsättningar som anges i 6 § första stycket 2 och 3 lagen

(1994:260) om offentlig anställning får riksrevisorerna gemensamt i sär-
skilda fall besluta att endast svenska medborgare får vara anställda inom
Riksrevisionen.

1 Framst. 2005/06:RRS28, bet. 2006/07:KU6, rskr. 2006/07:104.

2 Senaste lydelse 2003:359.

3 Senaste lydelse 2006:1003.

SFS 2007:88

Utkom från trycket
den 20 mars 2007

background image

2

SFS 2007:88

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

14 §

4 En riksrevisor får inte inneha egendom som medför att han eller hon

har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i den verksamhet som be-
drivs av ett aktiebolag som avses i 2 § 4 lagen (2002:1022) om revision av
statlig verksamhet m.m.

14 a § Vid Riksrevisionen skall föras en förteckning över sådana finan-
siella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med fi-
nansiella instrument och som innehas av arbetstagare, uppdragstagare och
andra funktionärer i Riksrevisionen med särskild insynsställning.

De arbetstagare, uppdragstagare och funktionärer som riksrevisorerna ge-

mensamt bestämmer är skyldiga att till Riksrevisionen anmäla innehav och
ändringar i innehav av finansiella instrument. Anmälningsskyldighet enligt
denna paragraf gäller inte för riksrevisorerna.

I tilläggsbestämmelsen 8.12.2 till riksdagsordningen finns bestämmelser

om att en riksrevisor skriftligen skall anmäla innehav och ändring i inneha-
vet av finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om
handel med finansiella instrument samt vissa andra förhållanden till riksda-
gen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2003:359.