SFS 2007:89 Lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

070089.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:1022) om revision av
statlig verksamhet m.m.;

utfärdad den 8 mars 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2002:1022) om revision

av statlig verksamhet m.m. skall ha följande lydelse.

3 § Riksrevisionen skall i enlighet med vad som närmare föreskrivs i 5 §
granska årsredovisningen för

1. staten,
2. Regeringskansliet och, med undantag för AP-fonderna, de förvaltnings-

myndigheter som lyder under regeringen,

3. riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksbanken och Stif-

telsen Riksbankens Jubileumsfond, och

4. Kungliga Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning.
Föreligger en skyldighet att lämna delårsrapport skall den granskas med

undantag för prognoser. För affärsverk och affärsverkskoncerner, skall dock
endast den delårsrapport som avser perioden januari–september granskas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1 Framst. 2005/06:RRS28, bet. 2006/07:KU6, rskr. 2006/07:105.

SFS 2007:89

Utkom från trycket
den 20 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

;