SFS 2007:90 Vägmärkesförordning

070090.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Vägmärkesförordning;

utfärdad den 8 mars 2007.

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om anvisningar för trafik

och utmärkning på väg och i terräng genom

– vägmärken och tilläggstavlor,
– trafiksignaler,
– vägmarkeringar,
– andra anordningar för anvisningar för trafiken och tecken av vakt,
– säkerhetsanordningar i korsningar med järnväg eller spårväg, samt
– tecken av polisman m.fl.

2 §

I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse

som anges nedan. Andra beteckningar som används i förordningen har
samma betydelse som i yrkestrafiklagen (1998:490), lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

3 §

Vägmärken och andra anordningar skall tillsammans med väg- och ga-

tuutformningen och dess anpassning till väg- och gaturum ge trafikanten
vägledning, styrning och information för en effektiv och säker trafik. Väg-
märken och andra anordningar skall vara utformade och placerade samt i så-
dant skick att de kan upptäckas i tid och förstås av de trafikanter som de är

Beteckning

Betydelse

Symbol

Bild som används i stället för en text.

Vägmärkesbild

Den information som lämnas på ett vägmärke ge-
nom text och symboler. I vägmärkesbilden ingår
bårder och motsvarande.

Vägvisningsplan

1. En förteckning över geografiska mål som skall
anges med lokaliseringsmärken för vägvisning
längs de allmänna vägarna.
2. En förteckning över mål av turistiskt intresse
som får anges med lokaliseringsmärken för väg-
visning eller med lokaliseringsmärken för turis-
tiskt intressanta mål.

SFS 2007:90

Utkom från trycket
den 27 mars 2007

background image

2

SFS 2007:90

avsedda för. De får inte sättas upp så att de innebär fara för eller onödigtvis
hindrar trafikanter. Särskild hänsyn skall tas till barn, äldre och funktions-
hindrade.

4 §

Vägmärken och andra anordningar har den innebörd som framgår av

denna förordning. De har den utformning, storlek och färgsättning som
framgår av denna förordning eller av föreskrifter som meddelats med stöd av
denna förordning.

Vägmärken och tilläggstavlor kan vara utförda med lysande vägmärkes-

bild. En symbol på en lysande vägmärkesbild kan då vara lysande vit på
mörk botten. Bård, snedstreck och annan röd del av vägmärket är dock alltid
lysande röd

.

5 §

I andra fall än som anges i denna förordning eller i föreskrifter som

meddelats med stöd av denna förordning får skyltar, anslag, dekaler eller lik-
nande inte sättas upp på

1. ett vägmärke,
2. en annan anordning för anvisningar för trafiken,
3. en stolpe eller motsvarande som är avsedd att bära upp eller visa ett

märke eller en anordning.

Stolpar eller motsvarande som bär upp vägmärken eller andra anordningar

enligt denna förordning kan vara försedda med stolpmarkeringsanordningar.

6 §

Den som anges nedan ansvarar för att sådana anordningar och tecken

för anvisning för trafiken som avses i 1 § sätts upp, tas bort, underhålls, och
utförs i den omfattning som anges för respektive plats.

Ansvarig

Plats

Ansvaret gäller

1.

Kommunen

a)

På väg inom tättbe-

byggt område som inte är
enskild och på sådan väg
utom tättbebyggt område
där kommunen är väghål-
lare

I andra fall än enligt 2 a,
2 c och 7–10.

b)

På enskild väg inom

tättbebyggt område och på
sådan väg utom tättbe-
byggt område där kommu-
nen är väghållare

Hastighetsbegränsningar,
föreskrifter enligt 41

§

väglagen (1971:948) samt
trafiksignaler och andra
anordningar för att reg-
lera trafiken och tillgo-
dose trafiksäkerheten när
det behövs för att tillgo-
dose ett allmänt behov.

background image

3

SFS 2007:90

c) På alla vägar

Särskilda trafikregler en-
ligt sådana föreskrifter
som avses i 10 kap. 14 §
trafikförordningen
(1998:1276) och som
meddelats av kommunen.

d) I terräng

Förbud, påbud eller andra
anvisningar för att reglera
trafiken och tillgodose tra-
fiksäkerheten.

2. Den statliga väg-
hållningsmyndig-
heten

a) På allmän väg där sta-
ten är väghållare

I andra fall än enligt 7–10.

b) På annan enskild väg
utom tättbebyggt område
än där kommunen är väg-
hållare

Hastighetsbegränsningar,
föreskrifter enligt 41

§

väglagen samt trafiksigna-
ler och andra anvisningar
för att reglera trafiken och
tillgodose trafiksäkerheten
där det behövs för att till-
godose ett allmänt behov.

c) På väg som ansluter till
allmän väg där staten är
väghållare

Stopplikt eller väjnings-
plikt som följer av lokal
trafikföreskrift om sådan
plikt, om cirkulations-
plats eller om att väg skall
vara huvudled.

d) På alla vägar

Särskilda trafikregler en-
ligt sådana föreskrifter
som avses i 10 kap. 14 §
trafikförordningen och
som meddelats av den
statliga väghållningsmyn-
digheten.

3. Den som svarar
för skoterledhåll-
ningen på allmän
skoterled

På allmän skoterled

Markeringar som anges i
9 §

terrängkörningsför-

ordningen (1978:594).

4. Ägare till enskild
väg

På enskild väg

Sådant som inte skall mär-
kas ut av någon annan.

Ansvarig

Plats

Ansvaret gäller

background image

4

SFS 2007:90

7 §

Vid vägarbete eller liknande arbete, eller då säkerhetsanordning vid

plankorsning är ur funktion, kan anvisningar för trafiken ges genom tecken
av vakt. En sådan vakt är utrustad med särskilda kännetecken enligt 5 kap.
2 §. Den som enligt 6 § ansvarar för att anvisningar för trafiken sätts upp, tas
bort och underhålls ansvarar även för att en vakt sätts ut.

I den militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) finns särskilda bestämmel-

ser om utmärkning.

5. Markägare som
avses i 2 § andra
stycket lagen
(1984:318) om
kontrollavgift vid
olovlig parkering

Inom område där mark-
ägaren förbjuder eller stäl-
ler upp villkor för parke-
ring och tillkännager för-
buden eller villkoren en-
ligt lagen om kontroll-
avgift vid olovlig parke-
ring

Förbud eller villkor som
markägaren beslutat.

6. Markägare

I terräng

Sådant som inte skall mär-
kas ut av någon annan.

7. Innehavare

av

järnväg eller spår-
väg

Vid plankorsning

Märke A39,

kryssmärke

,

och säkerhetsanordningar
vid plankorsning.

8. Polis eller annan
som förordnats att
ge anvisningar till
trafikant

På väg och i terräng

Polismans tecken och an-
ordning X6,

särskild var-

ningsanordning.

9. Polismyndighet

På väg och i terräng

Särskilda trafikregler en-
ligt sådana föreskrifter
som avses i 10 kap. 14 §
trafikförordningen och
som meddelats av polis-
myndighet.

10. Tullverket

På väg och i terräng

Särskilda trafikregler en-
ligt sådana föreskrifter
som avses i 10 kap. 14 §
trafikförordningen och
som meddelats av Tullver-
ket.

11.

Annan än de

som anges i 1–10

På väg och i terräng

Anordning X6,

särskild

varningsanordning,

i sam-

band med uppställning av
fordon eller vid annan
verksamhet som kan med-
föra att framkomligheten
minskar.

Ansvarig

Plats

Ansvaret gäller

background image

5

SFS 2007:90

8 §

Banverket beslutar om märke A39,

kryssmärke

, och säkerhetsanord-

ning vid en plankorsning i visst fall skall sättas upp eller tas bort.

Innan Banverket fattar beslut enligt första stycket skall verket samråda

med den statliga väghållningsmyndigheten i den region där plankorsningen
är belägen.

9 §

Väjningspliktsmärken, förbudsmärken, påbudsmärken och anvisnings-

märken får sättas upp endast för utmärkning av förbud, påbud eller någon
annan trafikregel som följer av trafikförordningen (1998:1276), terrängkör-
ningsförordningen (1978:594), väglagen (1971:948) eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av bemyndiganden i dessa författningar.

Vägverket får meddela föreskrifter om att det inte behövs sådan föreskrift

om förbud, påbud eller annan trafikregel som avses i första stycket för att ett
visst väjningspliktsmärke, förbudsmärke, påbudsmärke eller anvisnings-
märke skall få sättas upp.

Märkena får även användas för tillkännagivande enligt 3 § lagen

(1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, av markägares beslutade
parkeringsförbud eller villkor för parkering.

10 §

Om en markägare enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olov-

lig parkering använder vägmärken skall markägarens namn och telefonnum-
mer anges på en tilläggstavla. Om markägaren företräds av ett ombud får i
stället dennes namn och telefonnummer anges.

Särskilda bestämmelser för terräng

11 §

Om det finns skäl att märka ut ett förbud eller någon annan föreskrift

eller att varna för eller upplysa om något förhållande som rör den som färdas
i terräng, sker detta genom ett vägmärke.

I terrängkörningsförordningen (1978:594) finns bestämmelser om att Na-

turvårdverket i vissa fall får meddela föreskrifter om utmärkning i terräng.

2 kap. Vägmärken och tilläggstavlor

Inledande bestämmelser

1 §

Vägmärken delas in i

A.

varningsmärken,

B.

väjningspliktsmärken,

C.

förbudsmärken,

D.

påbudsmärken,

E.

anvisningsmärken,

F.

lokaliseringsmärken för vägvisning,

G.

lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m.,

H.

lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m.,

I.

lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål, och

J.

upplysningsmärken.

2 §

Vägmärken, symboler och tilläggstavlor har den betydelse som fram-

går av deras namn om inte annat särskilt anges.

background image

6

SFS 2007:90

Om det finns flera tilläggstavlor under ett vägmärke gäller anvisningen på

var och en av dessa som en kompletterande anvisning till märket. Innehåller
en tilläggstavla flera anvisningar gäller dessa gemensamt som en komplette-
rande anvisning till märket.

En tilläggstavla under två eller flera vägmärken som satts upp direkt över

varandra avser samtliga dessa märken.

Särskilda bestämmelser för väg

3 §

Vägmärken är uppsatta på höger sida av vägen, banan eller körfältet

om inte annat framgår av denna förordning eller av föreskrifter som medde-
lats med stöd av denna förordning.

Förbudsmärken och påbudsmärken som är uppsatta över körbanan gäller

endast det körfält som de har placerats över. Märke C31,

hastighetsbegräns-

ning

, gäller dock i förekommande fall även vägrenen intill det körfält märket

placerats över.

Varningsmärken

4 §

Varningsmärken varnar för en fara och upplyser om farans art. Var-

ningsmärken är uppsatta på det avstånd från faran som gör dem mest effek-
tiva såväl på dagen som på natten.

Om ett varningsmärke används för att ange en fara som sträcker sig över

en längre vägsträcka är sträckans längd angiven på en tilläggstavla. Om det
behövs kan märket vara upprepat på lämpliga avstånd.

5 §

Varningsmärken är följande.

Märke

Närmare föreskrifter

A1 Varning för farlig kurva

Märket anger en farlig kurva samt
kurvans riktning.

A2 Varning för flera farliga kurvor

Märket anger flera farliga kurvor
samt den första farliga kurvans rikt-
ning.

background image

7

SFS 2007:90

A3 Varning för nedförslutning

Märket anger brant nedförslutning.

Siffran anger lutningen i procent

och är anpassad till förhållandena på
platsen.

A4 Varning för stigning

Märket anger kraftig stigning.

Siffran anger stigningen i procent

och är anpassad till förhållandena på
platsen.

A5 Varning för avsmalnande väg

Märket anger att vägen eller banan
smalnar av.

Symbolen är anpassad efter för-

hållandena på platsen.

A6 Varning för bro

Märket anger en öppningsbar bro.

A7 Varning för kaj

Märket anger en plats där vägen slu-
tar mot vatten.

A8 Varning för ojämn väg

Märket anger sådana ojämnheter el-
ler skador i vägbanan som medför
att det är lämpligt att färdas med
lägre hastighet än som annars skulle
varit fallet.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

8

SFS 2007:90

A9 Varning för farthinder

Märkena anger upphöjning eller
grop som anlagts som fartdäm-
pande åtgärd.

A10 Varning för slirig väg

Märket anger att vägen kan vara sli-
rig.

Endast om det finns särskilda skäl

används märket för att varna för
halka på grund av snö eller is.

A11 Varning för stenskott

Märket anger risk för stenskott.

Märket används inte på grusvägar

eller liknande vägar där stenskott är
vanligt förekommande.

A12 Varning för stenras

Märket anger risk för stenras och för
att stenar kan förekomma på vägen
på grund av stenras.

Symbolen är anpassad efter för-

hållandena på platsen.

A13 Varning för övergångsställe

A14 Varning för gående

Märket anger en vägsträcka där gå-
ende ofta korsar eller uppehåller sig
på eller vid vägen.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

9

SFS 2007:90

A15 Varning för barn

Märket anger en vägsträcka där barn
ofta korsar eller uppehåller sig på el-
ler vid vägen.

A16 Varning för cyklande och mo-
pedförare

Märket anger en vägsträcka där cyk-
lande eller mopedförare ofta korsar
eller kör in på vägen.

A17 Varning för skidåkare

Märket anger en plats där skidåkare
ofta korsar eller uppehåller sig på
vägen.

A18 Varning för ridande

Märket anger en vägsträcka där ri-
dande ofta korsar eller uppehåller
sig på vägen.

A19 Varning för djur

Märket anger en plats eller väg-
sträcka där det finns särskild risk för
djur på eller vid vägen.

Andra symboler kan förekomma

på märket. Vägverket får meddela
föreskrifter om vilka andra symbo-
ler som får förekomma.

A20 Varning för vägarbete

Märket anger en vägsträcka där väg-
arbete eller liknande arbete pågår.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

10

SFS 2007:90

A21 Slut på sträcka med vägarbete

Märket anger slut på en vägsträcka
med vägarbete som märkts ut med
märke A20,

varning för vägarbete

.

Märket är inte uppsatt om det

ändå tydligt framgår var sträckan
slutar.

A22 Varning för flerfärgssignal

Märket anger en plats där trafiken
regleras med flerfärgssignal med tre
ljusöppningar.

Inom tättbebyggt område är mär-

ket uppsatt endast om det finns sär-
skilda skäl för det.

A23 Varning för lågt flygande flyg-
plan

A24 Varning för sidvind

Märket anger en vägsträcka där det
ofta förekommer stark sidvind.

Symbolen är anpassad efter för-

hållandena på platsen.

A25 Varning för mötande trafik

Märket anger att en körbana med
enkelriktad trafik övergår i en kör-
bana med trafik i båda riktningarna.

A26 Varning för tunnel

Märke

Närmare föreskrifter

background image

11

SFS 2007:90

A27 Varning för svag vägkant eller
hög körbanekant

A28 Varning för vägkorsning

Märket anger en vägkorsning där
bestämmelserna i 3 kap. 18 § trafik-
förordningen (1998:1276) är till-
lämpliga.

A29 Varning för vägkorsning där
trafikanter på anslutande väg har
väjningsplikt eller stopplikt

Märket anger en vägkorsning där fö-
rare av fordon på anslutande vägar
har väjningsplikt eller stopplikt.

Symbolen är anpassad efter för-

hållandena på platsen.

A30 Varning för cirkulationsplats

A31

Varning för långsamtgående

fordon

Märket anger en plats där långsamt-
gående fordon ofta korsar eller kör
in på vägen.

A32 Varning för fordon med för-
spänt dragdjur

Märket anger en vägsträcka där for-
don förspända med dragdjur ofta
korsar eller uppehåller sig på vägen.

Andra symboler kan förekomma

på märket. Vägverket får meddela
föreskrifter om vilka andra symbo-
ler som får förekomma.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

12

SFS 2007:90

A33 Varning för terrängskotertrafik

Märket anger en plats där terräng-
skotrar ofta korsar eller kör in på vä-
gen.

A34 Varning för kö

Märket anger en vägsträcka där det
finns risk för köbildning.

A35 Varning för järnvägskorsning
med bommar

Märket anger en korsning med järn-
väg eller spårväg där det finns bom-
mar.

A36 Varning för järnvägskorsning
utan bommar

Märket anger en korsning med järn-
väg som saknar bommar.

A37 Varning för korsning med spår-
väg

Märket anger en korsning med spår-
väg som saknar bommar.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

13

SFS 2007:90

Väjningspliktsmärken

6 §

Väjningspliktsmärken är följande och upplyser om väjningsregler.

A38

Avstånd

till

plankorsning

Märkena anger avståndet till en
plankorsning i tredjedelar.

Märket med tre markeringar är,

utom tättbebyggt område, uppsatt
under något av märkena A35,

var-

ning för järnvägskorsning med bom-
mar

, A36,

varning för järnvägskors-

ning utan bommar

, eller A37,

var-

ning för korsning med spårväg

.

Märket med två markeringar anger
två tredjedels avstånd till plankors-
ning och märket med en markering
anger den sista tredjedelen av av-
ståndet.

A39 Kryssmärke

Märket anger en korsning med järn-
väg eller spårväg med ett eller flera
spår.

Märket är uppsatt omedelbart före

en plankorsning. Det behöver inte
vara uppsatt vid enskild väg med lite
trafik där det kan underlåtas utan
fara för trafiksäkerheten.

Märket kan även vara uppsatt vid

en annan korsning med järnväg eller
spårväg än en plankorsning.

En stolpe som bär upp märket kan

vara försedd med röd/gul stolpmar-
keringsanordning.

A40 Varning för annan fara

Märket anger annan fara än sådan
som kan anges med något annat var-
ningsmärke.

Farans art anges på en tilläggs-

tavla.

Märke

Närmare föreskrifter

B1 Väjningsplikt

Märket anger att förare har väj-
ningsplikt mot fordon på korsande
väg eller led och att bestämmelserna
i 3

kap.

5

§ trafikförordningen

(1998:1276) är tillämpliga.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

14

SFS 2007:90

Märket kan vara uppsatt tillsam-

mans med tilläggstavla T2,

avstånd

,

som förberedande upplysning om
väjningsplikt och tillsammans med
tilläggstavla T3,

avstånd till stopp-

plikt

, som förberedande upplysning

om stopplikt. Om samtliga tillfarter i
en korsning har väjningsplikt anges
detta med tilläggstavla T13,

fler-

vägsväjning

.

B2 Stopplikt

Märket anger att förare har stopplikt
före infart på korsande väg, led eller
spårområde och att bestämmelserna
i 3 kap. 19 § trafikförordningen är
tillämpliga.

Om samtliga tillfarter i en kors-

ning har stopplikt anges detta med
tilläggstavla T14,

flervägsstopp

.

B3 Övergångsställe

Märket anger ett övergångsställe.
Vid obevakade övergångsställen är
för fordonsförare bestämmelserna i
3 kap. 61 § och för gående bestäm-
melserna i 7 kap. 4 § trafikförord-
ningen tillämpliga.

B4 Huvudled

Märket är uppsatt vid huvudledens
början och upprepat efter varje kors-
ning med annan väg än sådan som
avses i 3 kap. 21 § andra stycket tra-
fikförordningen, om det inte ändå
tydligt framgår att huvudleden fort-
sätter efter korsningen.

B5 Huvudled upphör

Märke

Närmare föreskrifter

background image

15

SFS 2007:90

Förbudsmärken

7 §

En anvisning om förbud genom ett förbudsmärke gäller, om inte annat

anges nedan eller i 8 §, från den plats där märket satts upp antingen till nästa
korsning med annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket tra-
fikförordningen (1998:1276) eller till den plats dessförinnan där ett motsva-
rande märke med tilläggstavla T11,

utsträckning

, med nedåtriktad pil eller

ett slutmärke har satts upp.

Om ett förbud gäller även efter en vägkorsning är märket upprepat efter

korsningen om inte annat sägs i 8 §. Gäller förbudet en längre vägsträcka, el-
ler om det i övrigt är nödvändigt är märket upprepat på lämpliga avstånd,
utom i de fall som avses i fjärde stycket.

Förberedande upplysning om förbud visas med tilläggstavla T2,

avstånd,

eller T12,

riktning

, om inte annat anges. Förberedande upplysning om för-

bud kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.

Om ett förbudsmärke är uppsatt tillsammans med märke E5,

tättbebyggt

område

, gäller anvisningen hela det tättbebyggda området, om inte annat

anges för en viss väg eller vägsträcka. I sådana fall behöver förbudsmärket
inte vara upprepat inom området. Ett förbudsmärke som avser trafik med
fordon avser inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § trafikförord-
ningen, om inte annat anges på en tilläggstavla.

8 §

Förbudsmärken är följande.

B6 Väjningsplikt mot mötande tra-
fik

Märket anger att det är förbjudet att
passera en sträcka om detta inte kan
ske utan att mötande fordon hindras.

B7 Mötande trafik har väjningsplikt

Märke

Närmare föreskrifter

C1 Förbud mot infart med fordon

Märke

Närmare föreskrifter

background image

16

SFS 2007:90

C2 Förbud mot trafik med fordon

Märket avser trafik med fordon i
båda riktningarna.

C3 Förbud mot trafik med annat
motordrivet fordon än moped
klass II

Avser förbudet även moped klass II
anges detta på en tilläggstavla.

C4 Förbud mot trafik med motordri-
vet fordon med fler än två hjul

C5 Förbud mot trafik med motorcy-
kel och moped klass I

C6 Förbud mot trafik med motordri-
vet fordon med tillkopplad släpvagn

Märket anger förbud mot trafik med
motordrivet fordon med tillkopplad
släpvagn av annat slag än påhängs-
vagn eller släpkärra.

Avser förbudet även trafik med

motordrivet fordon med tillkopplad
påhängsvagn eller släpkärra anges
det på en tilläggstavla. Avser förbu-
det endast fordonståg med släpvagn
vars totalvikt överstiger visst tontal
anges det på tilläggstavla T5,

total-

vikt

.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

17

SFS 2007:90

C7 Förbud mot trafik med tung last-
bil

Avser förbudet även trafik med lätt
lastbil anges det på en tilläggstavla.

C8 Förbud mot trafik med traktor
och motorredskap klass II

Avser förbudet även trafik med mo-
torredskap klass I anges det på en
tilläggstavla.

C9 Förbud mot trafik med fordon
lastat med farligt gods

Märket anger förbud mot trafik med
fordon med last som omfattas av
krav på märkning med orangefärgad
skylt enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen
(2006:263) om transport av farligt
gods.

C10 Förbud mot trafik med cykel
och moped klass II

Avser förbudet även trafik med mo-
ped klass I anges det på en tilläggs-
tavla.

C11 Förbud mot trafik med moped
klass II

Avser förbudet även trafik med mo-
ped klass I anges det på en tilläggs-
tavla.

C12 Förbud mot trafik med fordon
förspänt med dragdjur

Märke

Närmare föreskrifter

background image

18

SFS 2007:90

C13 Förbud mot trafik med terräng-
motorfordon och terrängsläp

Gäller förbudet inte terrängvagn
anges det på en tilläggstavla.

C14 Förbud mot ridning

Avser förbudet även ledande av rid-
djur anges det på en tilläggstavla.

C15 Förbud mot gångtrafik

C16 Begränsad fordonsbredd

Märket anger förbud mot trafik med
fordon över en viss bredd.

Största tillåtna bredd anges på

märket.

C17 Begränsad fordonshöjd

Märket anger förbud mot trafik med
fordon över en viss höjd om den fria
höjden är lägre än 4,5 meter.

Högsta tillåtna fordonshöjd anges

på märket.

C18 Begränsad fordonslängd

Märket anger förbud mot trafik med
fordon eller fordonståg över en viss
längd.

Längsta tillåtna längd anges på

märket.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

19

SFS 2007:90

C19 Minsta avstånd

Märket anger förbud mot att hålla
kortare avstånd till framförvarande
motordrivna fordon i samma färd-
riktning än som anges på märket.

Minsta tillåtna avstånd anges på

märket.

C20 Begränsad bruttovikt på fordon

Högsta tillåtna bruttovikt anges på
märket.

C21 Begränsad bruttovikt på fordon
och fordonståg

Högsta tillåtna bruttovikt anges på
märket.

C22

Bärighetsklass

Vägens bärighetsklass anges på
märket.

C23 Begränsat axeltryck

Högsta tillåtna axeltryck anges på
märket.

C24 Begränsat boggitryck

Högsta tillåtna boggitryck anges på
märket.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

20

SFS 2007:90

C25 Förbud mot sväng i korsning

Förbudet gäller den korsning eller
motsvarande som märket är place-
rat i eller före.

Märket kan avse flera korsningar.

Sträckans längd anges då på en till-
läggstavla.

Symbolen är anpassad efter för-

hållandena på platsen.

C26 Förbud mot U-sväng

Förbudet gäller den korsning eller
motsvarande som märket är place-
rat i eller före.

Märket kan avse flera korsningar.

Sträckans längd anges då på en till-
läggstavla.

C27 Omkörning förbjuden

Märket anger förbud mot att köra
om andra motordrivna fordon än
tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga
motorcyklar utan sidvagn.

Förbudet gäller på den väg mär-

ket är uppsatt och till den plats där
märke C28,

slut på förbud mot om-

körning,

är uppsatt.

C28 Slut på förbud mot omkörning

C29

Förbud mot omkörning med

tung lastbil

Märket anger förbud mot att med en
tung lastbil köra om andra motor-
drivna fordon än tvåhjuliga mopeder
och tvåhjuliga motorcyklar utan sid-
vagn.

Förbudet gäller på den väg mär-

ket är uppsatt till den plats där
märke C30,

slut på förbud mot om-

körning med tung lastbil

, är uppsatt.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

21

SFS 2007:90

C30 Slut på förbud mot omkörning
med tung lastbil

C31 Hastighetsbegränsning

Märket anger förbud mot att föra
fordon med högre hastighet än den
som anges på märket.

Angivelsen gäller till den plats

där en annan hastighetsbegränsning
anges med märket, eller märke C32,

tillfällig hastighetsbegränsning upp-
hör

, E1,

motorväg

, E5,

tättbebyggt

område

, E7,

gågata

, eller E9,

gång-

fartsområde

, satts upp.

En angivelse om en hastighetsbe-

gränsning i föreskrifter enligt för-
ordningen (2002:713) om försöks-
verksamhet med varierande högsta
hastighet gäller efter en tillfällig av-
vikelse vars slut märkts ut med
märke C32,

tillfällig hastighetsbe-

gränsning upphör

.

Märket behöver inte vara uppre-

pat efter en vägkorsning om samma
högsta tillåtna hastighet gäller på
den korsande vägen.

C32 Tillfällig hastighetsbegränsning
upphör

Märket används endast på en väg el-
ler vägsträcka där försöksverksam-
het pågår enligt förordningen om
försöksverksamhet med varierande
högsta hastighet. Märket anger då
att en tillfällig avvikelse från den
varierande högsta hastigheten som
märkts ut med märke C31,

hastig-

hetsbegränsning

, upphör.

C33 Stopp vid tull

Märket anger skyldighet att stanna
för tullklarering.

Fordonet skall stannas vid en

stopplinje eller, om sådan saknas,
vid märket.

Texten under det vågräta strecket

anges på det språk som är lämpligt.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

22

SFS 2007:90

C34 Stopp för angivet ändamål

Märket anger skyldighet att stanna
av den anledning som anges under
det vågräta strecket.

Om märket är uppsatt före en tra-

fiksignal, anger det att fordon som
skall passera signalen skall stanna
vid rött ljus.

Fordonet skall stannas vid en

stopplinje eller, om sådan saknas,
vid märket.

C35 Förbud mot att parkera fordon

Märket anger förbud mot att parkera
fordon.

Angivelsen gäller på den sida av

vägen där märket är uppsatt. Angi-
velsen börjar gälla där märket satts
upp och gäller enligt vad som anges
på en tilläggstavla, till den plats där
annan bestämmelse om stannande
eller parkering märkts ut, till nästa
korsning med annan väg än sådan
som avses i 3 kap. 21

§ andra

stycket trafikförordningen
(1998:1276) eller till den plats dess-
förinnan där ett motsvarande märke
med tilläggstavla T11,

utsträckning

,

med nedåtriktad pil, har satts upp.
Om en annan bestämmelse gäller på
en kortare sträcka gäller angivelsen
på nytt efter sträckans slut utan att
det upprepas. Angivelsen gäller
också på nytt utan att märket satts
upp igen i det fall en parkeringsplats
anordnats vid sidan av körbanan.

Märket anger inte rätt att stanna

där det är förbjudet att stanna eller
parkera enligt trafikförordningen,
om inte detta tydligt framgår av
märkets placering eller anges på en
tilläggstavla.

Om angivelsen endast gäller för

ett visst fordonsslag eller en viss tra-
fikantgrupp anges det på en tilläggs-
tavla.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

23

SFS 2007:90

C36 Förbud mot att parkera fordon
på dag med udda datum

De närmare föreskrifterna till märke
C35,

förbud mot att parkera fordon

,

gäller även till detta märke.

C37 Förbud mot att parkera fordon
på dag med jämnt datum

De närmare föreskrifterna till märke
C35,

förbud mot att parkera fordon

,

gäller även till detta märke.

C38 Datumparkering

Märket anger förbud mot att parkera
fordon på dagar med jämnt datum
på den sida av vägen som har jämna
adressnummer och på dagar med
udda datum på den sida av vägen
som har udda adressnummer.

De närmare föreskrifterna till

märke C35,

förbud mot att parkera

fordon

, gäller även till detta märke.

C39 Förbud mot att stanna och par-
kera fordon

Märket anger förbud mot att stanna
och parkera fordon.

De närmare föreskrifterna till

märke C35,

förbud mot att parkera

fordon

, andra till fjärde styckena

gäller även till detta märke.

C40 Ändamålsplats

Märket anger en plats som är avsedd
för ett visst ändamål och att det är
förbjudet att stanna och parkera for-
don för annat ändamål än det an-
givna.

Om ändamålsplatsen endast är

avsedd för ett visst fordonsslag eller
en viss trafikantgrupp anges det på
en tilläggstavla.

Andra ändamål kan anges på mär-

ket. Vägverket får meddela före-
skrifter om vilka andra ändamål som
får anges.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

24

SFS 2007:90

Påbudsmärken

9 §

En anvisning om påbud genom ett påbudsmärke gäller, om inte annat

anges i 10 §, från den plats där märket satts upp antingen till nästa korsning
med annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförord-
ningen (1998:1276) eller till den plats dessförinnan där ett motsvarande
märke med tilläggstavla T11,

utsträckning

, med nedåtriktad pil eller ett slut-

märke har satts upp.

Förberedande upplysning om påbud visas med tilläggstavla T2,

avstånd,

eller T12,

riktning

, om inte annat anges. Förberedande upplysning om påbud

kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.

Påbudsmärken som anger att ett visst slag av trafik är påbjuden anger

även förbud mot annan trafik, om inte annat är föreskrivet.

C41 Slut på ändamålsplats

Märket behöver inte vara uppsatt
om det ändå tydligt framgår att än-
damålsplatsen upphör.

Andra ändamål kan anges på mär-

ket. Vägverket får meddela före-
skrifter om vilka andra ändamål som
får anges.

C42 Vändplats

Märket anger en plats som är avsedd
för vändning av fordon och att det är
förbjudet att parkera fordon. Om i
stället märke C39,

förbud mot att

stanna och parkera fordon

, är info-

gat i märket anger det att det är för-
bjudet att stanna eller parkera for-
don.

C43 Slut på vändplats

Märket behöver inte vara uppsatt
om det ändå tydligt framgår att
vändplatsen upphör.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

25

SFS 2007:90

10 §

Påbudsmärken är följande.

Märke

Närmare föreskrifter

D1 Påbjuden körriktning

Märket anger att fordon endast får
föras förbi märket i pilens eller, där
två pilar finns, i endera pilens rikt-
ning.

Symbolen är anpassad efter för-

hållandena på platsen.

D2 Påbjuden körbana

Märkena anger att fordon endast får
föras förbi märket i pilens eller, där
två pilar finns, i endera pilens rikt-
ning.

Symbolen är anpassad efter för-

hållandena på platsen.

D3 Cirkulationsplats

D4 Påbjuden cykelbana

Om moped klass II inte får föras på
banan anges det på en tilläggstavla.

D5 Påbjuden gångbana

Märket anger bana avsedd endast
för gående.

background image

26

SFS 2007:90

D6 Påbjuden gång- och cykelbana

Märket anger gemensam bana för
gående och cyklande.

Om moped klass II inte får föras

på banan anges det på en tilläggs-
tavla.

D7 Påbjudna gång- och cykelbanor

Märket anger banor som är delade
genom vägmarkering, skiljeremsa
eller liknande i en del för gående
och en del för cyklande.

Symbolernas placering på märket

anger vilken del av banan som är av-
sedd för gående respektive cyk-
lande.

Om moped klass II inte får föras

på banan anges det på en tilläggs-
tavla.

D8 Påbjuden ridväg

Märket anger även att gångtrafik är
tillåten.

D9 Påbjuden led för terrängmotor-
fordon och terrängsläp

Märket anger även att gångtrafik är
tillåten.

D10 Påbjudet körfält eller körbana
för fordon i linjetrafik m.fl.

Märket anger även att fordon som
anges i 8 kap. 2 § trafikförordningen
(1998:1276) får använda körfältet
eller körbanan, om inte annat anges
på en tilläggstavla. Om andra fordon
tillåts trafikera körfältet eller körba-
nan anges det på en tilläggstavla.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

27

SFS 2007:90

Anvisningsmärken

11 §

Anvisningsmärken upplyser trafikanter om förhållanden som gäller

för en viss plats eller för en viss väg eller vägsträcka.

En anvisning genom ett anvisningsmärke gäller, om inte annat anges i

12 §, från den plats där märket satts upp till den plats där ett slutmärke har
satts upp.

12 §

Anvisningsmärken är följande.

D11 Slut på påbjuden bana, körfält,
väg eller led

Märket anger att påbjuden bana,
körfält, väg eller led upphör.

Märket behöver inte sättas upp

om det ändå tydligt framgår att på-
budet upphör.

Symbol för trafikantgrupp eller

fordonsslag är infogad i märket.

Märke

Närmare föreskrifter

E1 Motorväg

Används märket som förberedande
upplysning om att en motorväg bör-
jar anges avståndet på en tilläggs-
tavla. Märket kan även vara infogat i
ett lokaliseringsmärke.

E2 Motorväg upphör

Används märket som förberedande
upplysning om att en motorväg upp-
hör anges avståndet på en tilläggs-
tavla.

Märket används inte när en mo-

torväg övergår i motortrafikled.

E3 Motortrafikled

Används märket som förberedande
upplysning om att en motortrafikled
börjar anges avståndet på en till-
läggstavla. Märket kan även vara in-
fogat i ett lokaliseringsmärke.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

28

SFS 2007:90

E4 Motortrafikled upphör

Används märket som förberedande
upplysning om att en motortrafikled
upphör anges avståndet på en till-
läggstavla.

Märket används inte när en mo-

tortrafikled övergår i motorväg.

E5 Tättbebyggt område

Ortnamnet kan vara infogat i mär-
ket.

E6 Tättbebyggt område upphör

Ortnamnet kan vara infogat i mär-
ket.

E7 Gågata

Märket anger att bestämmelserna i
8

kap. 1

§ trafikförordningen

(1998:1276) är tillämpliga.

E8 Gågata upphör

Märket behöver inte vara uppsatt
om det ändå tydligt framgår att gå-
gatan upphör.

E9 Gångfartsområde

Märket anger att bestämmelserna i
8 kap. 1 § första stycket trafikför-
ordningen är tillämpliga.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

29

SFS 2007:90

E10 Gångfartsområde upphör

Märket behöver inte vara uppsatt
om det ändå tydligt framgår att
gångfartsområdet upphör.

E11 Rekommenderad lägre hastig-
het

Märket anger en vägsträcka eller ett
område där särskilda åtgärder vidta-
gits eller där förhållandena är så-
dana att det är lämpligt att färdas
med lägre hastighet än den högsta
tillåtna.

Den rekommenderade lägre has-

tigheten anges på märket.

E12 Rekommenderad lägre hastig-
het upphör

Märket behöver inte vara uppsatt
om det ändå tydligt framgår att
sträckan upphör.

E13 Rekommenderad högsta hastig-
het

Märket används endast som omställ-
bart vägmärke och anger att förhål-
landena tillfälligt är sådana att det
inte är lämpligt att färdas med högre
hastighet än den som anges på mär-
ket. Den angivna hastigheten är all-
tid lägre än den högsta tillåtna.

E14 Rekommenderad högsta hastig-
het upphör

Märket behöver inte vara uppsatt
om det ändå tydligt framgår att de
tillfälliga förhållandena upphört.

E15 Sammanvävning

Märket anger att förarna under öm-
sesidigt hänsynstagande skall an-
passa sig till de nya förhållandena
på platsen, sammanvävning, enligt
bestämmelserna i 3 kap. 44 § trafik-
förordningen.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

30

SFS 2007:90

E16 Enkelriktad trafik

Märket anger att fordonstrafiken på
vägen är enkelriktad i pilens rikt-
ning. Uppåtriktad pil anger att trafi-
ken är enkelriktad i riktning rakt
fram.

E17 Återvändsväg

Märket anger att genomfart inte är
möjlig.

Symbolen anpassas efter förhål-

landena på platsen och kan vara in-
fogad i ett lokaliseringsmärke.

Om genomfart med cykel och

moped klass II är möjlig anges det
genom att symbol S8,

cykel och mo-

ped klass II, är infogad i märket.

E18 Mötesplats

E19 Parkering

Märket anger att parkering är tillå-
ten på en parkeringsplats eller på en
sträcka på den sida av vägen där
vägmärket är uppsatt.

Är märket uppsatt vid en väg

anger det att tillåtelsen börjar där
märket har satts upp och gäller en-
ligt vad som anges på en tilläggs-
tavla, till den plats där en annan be-
stämmelse om stannande eller par-
kering märkts ut eller i annat fall till
nästa korsning med annan väg än så-
dan som avses i 3 kap. 21 § andra
stycket trafikförordningen. Gäller
sådan annan bestämmelse på en kor-
tare sträcka gäller dock anvisningen
på nytt efter sträckans slut utan att
märket upprepas.

Används märket vid en särskilt

anordnad parkeringsplats gäller an-
visningen hela parkeringsplatsen.

Märket anger inte rätt att parkera

där det enligt trafikförordningen är
förbjudet att stanna och parkera, om
inte en sådan rätt tydligt framgår av

Märke

Närmare föreskrifter

background image

31

SFS 2007:90

märkets placering eller anges på en
tilläggstavla.

Om parkering är tillåten endast

för ett visst fordonsslag eller en viss
trafikantgrupp anges det på en till-
läggstavla.

Används märket av en markägare

enligt lagen (1984:318) om kontroll-
avgift vid olovlig parkering anger
märket att parkering är tillåten, un-
der vardagar utom vardag före sön-
och helgdag, högst 24

timmar i

följd, om inte annat framgår av en
tilläggstavla.

Märket kan vara infogat i ett loka-

liseringsmärke.

Om märket används som förbere-

dande upplysning, kan uppgift om
parkeringsplatsens namn, om att
parkeringsplatsen är fullbelagd eller
att det finns lediga platser lämnas i
anslutning till märket.

E20 Områdesmärke

Märket anger att ett område börjar
med de förbud eller tillåtelser som
anges med det infogade märket. Av-
vikelser från anvisningarna på mär-
ket kan anges genom tilläggstavlor.

Märket är uppsatt vid infarterna

till området och gäller till den plats
där tavla E21,

slut på område, är

uppsatt eller det på annat tydligt sätt
framgår att anvisningarna på mär-
ket inte gäller.

Inom området kan det förekomma

avvikelser från anvisningarna på
märket. Dessa avvikelser anges ge-
nom andra vägmärken och tilläggs-
tavlor. Anvisningarna på märket
gäller även efter sådan avvikelse
utan att märket upprepas.

Andra förbud eller tillåtelser kan

anges på märket. Vägverket får
meddela föreskrifter om vilka andra
förbud och tillåtelser som får anges.

Märke

Närmare föreskrifter

2

SFS 2007:90–108

background image

32

SFS 2007:90

E21 Slut på område

Märket anger att ett område med
förbud eller tillåtelser som angivits
på märke E20,

områdesmärke, upp-

hör.

Andra förbud eller tillåtelser kan

anges på märket. Vägverket får
meddela föreskrifter om vilka andra
förbud och tillåtelser som får anges.

E22 Busshållplats

Märket anger en hållplats för fordon
i linjetrafik och skolskjuts om inte
hållplatsen tydligt framgår på annat
sätt.

Trots bestämmelserna i 1 kap. 5 §

kan uppgifter om busslinjer, bussfö-
retag och motsvarande förekomma
på eller vid märket.

Klockslag kan anges på märket.

E23 Taxi

Märket anger den, i färdriktningen,
bortre gränsen för en särskild upp-
ställningsplats för taxibilar.

E24 Automatisk trafikövervakning

Märket anger att automatisk över-
vakning med kamera eller motsva-
rande sker på en plats eller väg-
sträcka för övervakning av trafik-
regler, beskattning eller avgiftsbe-
läggning. Märket anger vidare att
personuppgifter kan registreras en-
ligt personuppgiftslagen (1998:201),
lagen (2001:558) om vägtrafikregis-
ter eller annan registerlag. Gäller an-
visningen en längre vägsträcka,
anges sträckans längd på tilläggs-
tavla T1,

vägsträckas längd. Märket

upprepas på lämpliga avstånd.

E25 Betalväg

Märket anger att avgift eller särskild
skatt skall betalas vid färd på en viss
väg eller inom ett visst område.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

33

SFS 2007:90

Lokaliseringsmärken för vägvisning

13 §

Geografisk vägvisning för riksvägar och länsvägar i nummergruppen

100–499 skall ske enligt en vägvisningsplan som föreskrivs av Vägverket.

Vägverket föreskriver även en särskild vägvisningsplan för turistiskt in-

tressanta mål m.m.

För numrerade trafikplatser upprättar Vägverket en förteckning över tra-

fikplatsnummer.

För övriga allmänna vägar upprättas vägvisningsplanen av den statliga

väghållningsmyndigheten.

Innan vägvisningsplanen föreskrivs eller upprättas skall berörda väghål-

lare och de som särskilt berörs av planen få tillfälle att yttra sig.

E26

Tunnel

Märket anger tunnel. Tunnelns
längd anges och tunnelns namn kan
anges på märket.

Märket är upprepat efter varje ki-

lometer och kvarvarande tunnel-
längd anges då på märket.

E27 Nöduppställningsplats

Märket anger plats för uppställning
av fordon vid haveri, motorstopp el-
ler liknande.

Symbol för nödtelefon och brand-

släckare kan vara infogad i märket.
Märket är utformat efter förhållan-
dena på platsen.

Används märket som förbere-

dande upplysning om nöduppställ-
ningsplats anges avståndet på en till-
läggstavla.

E28 Nödutgång

Märket anger nödutgång för gående.

E29 Utrymningsväg

Märket anger riktning och avstånd
till nödutgång eller motsvarande för
gående. Märket är uppsatt med
högst 25 meters mellanrum.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

34

SFS 2007:90

14 §

Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och

texttyper om inte annat anges i 17 §.

Blå botten med vit versal text och vita symboler längs och till allmän väg.

Grön botten med vit versal text och vita symboler längs och till motorväg
och motortrafikled.

Gul botten, röd bård med svart versal och gemen text och svarta symboler
längs och till enskild väg.

Vit botten med svart versal och gemen text och svarta symboler till inrätt-
ningar eller anläggningar.

Vit botten med svart versal text och svarta symboler till lokala mål i tätort.

Brun botten med vit versal och gemen text och vita symboler till mål av stort
turistiskt intresse.

Orange botten med svart versal text och svarta symboler till mål vid tillfällig
trafikomläggning.

background image

35

SFS 2007:90

Gul botten med grön versal och gemen text till tillfälliga arrangemang.

15 §

Inom områden såsom sjukhus, flygplatser, företagsområden eller

motsvarande, kan vägvisning till interna mål vara utförd på annat sätt än vad
som anges i denna förordning.

16 §

Anvisning om lämplig färdväg för ett visst fordonsslag eller vägvis-

ning till vissa inrättningar och anläggningar kan ske genom att symboler en-
ligt 28 § anges på lokaliseringsmärken.

17 §

Lokaliseringsmärken anger väg till ort, plats, inrättning, anläggning

eller liknande, om inte annat anges. Lokaliseringsmärken är följande.

Märke

Närmare föreskrifter

F1 Orienteringstavla

Märket är en förberedande upplys-
ning om korsning, cirkulationsplats
eller motsvarande.

Om det finns särskilda skäl kan

upplysning om två korsningar anges
på märket.

F2 Orienteringstavla vid förbjuden
sväng i korsning

Märket är en förberedande upplys-
ning om att det är förbjudet att
svänga i en korsning, men att en an-
nan körriktning kan väljas.

F3 Tabellorienteringstavla

Märket är en förberedande upplys-
ning om korsning, cirkulationsplats
eller motsvarande.

Avståndsangivelsen på märket är

anpassad till förhållandena på plat-
sen.

Samtliga färdriktningar i kors-

ningen anges.

background image

36

SFS 2007:90

F4 Avfartsorienteringstavla

Märket är en förberedande upplys-
ning om avfart.

Avståndsangivelsen på märket är

anpassad till förhållandena på plat-
sen.

F5 Vägvisare

Märket är uppsatt i anslutning till en
korsning.

Avståndet anges i hela kilometer.

F6 Tabellvägvisare

Märket kan användas i stället för
märke F5,

vägvisare, och är uppsatt

på kort avstånd före en korsning,
cirkulationsplats eller i utfarten från
en cirkulationsplats.

F7 Avfartsvisare

Märket är uppsatt där avfarten bör-
jar.

F8 Körfältsvägvisare

Märket anger det eller de körfält
som är lämpligt att använda för färd
till målet.

Märket är uppsatt över det eller

de körfält det avser.

Körfältsvägvisare kan även an-

vändas som förberedande upplys-
ning om avfart. I sådana fall anges
avståndet till avfarten under angi-
velsen för avfarten.

F9 Samlingsmärke för vägvisning

Inom klammer anges mål som nås
via ett gemensamt vägval och under
klammerns spets anges det gemen-
samma vägvalet.

Avståndet till aktuell avfart eller

korsning kan anges på en tilläggs-
tavla.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

37

SFS 2007:90

F10 Platsmärke

Märket anger en ort eller annan plats
av betydelse för orienteringen.

Kommun-, stads- eller länsvapen

kan vara infogat i märket.

F11 Vägnamn

Märket anger namn på en viss väg
eller led.

F12 Vattendrag

F13 Avståndstavla

Avstånd anges i hela kilometer.

Vägnummermärke kan vara info-

gat i märket.

F14 Vägnummer

Vägnummer anges endast för vägar
i nummergruppen 1–499.

Ett märke med streckad bård

anger att vägen leder till den väg
som vägvisas med det nummer som
anges på märket.

F15

Omledning

Märket anger permanent omled-
ningsväg för ordinarie numrerad
väg.

Avvikelse från färg får inte ske.

F16 Ökning av antal körfält

Märket anger att antalet körfält ökar.

Märket är anpassat efter förhål-

landena på platsen.

Symboler för fordonsslag eller

vägnummer kan vara infogade i
märket.

Märket används även som förbe-

redande upplysning om att antalet
körfält ökar. Avståndet anges då på
en tilläggstavla.

Vid tillfällig trafikomläggning får

märket utföras på orange botten. I
övrigt får avvikelse från färg inte
ske.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

38

SFS 2007:90

F17 Minskning av antal körfält

Märket anger att antalet körfält
minskar.

Märket är anpassat efter förhål-

landena på platsen.

Märket används även som förbe-

redande upplysning om att antalet
körfält minskar. Avståndet anges då
på en tilläggstavla.

Vid tillfällig trafikomläggning får

märket utföras på orange botten. I
övrigt får avvikelse från färg inte
ske.

F18 Körfältsindelning på sträcka

Märket anger körriktning i körfält.

Märket är anpassat efter förhål-

landena på platsen.

Symboler för fordonsslag, väg-

nummer eller fysisk avgränsning
mellan motriktade körfält kan vara
infogade i märket.

Märket används även som förbe-

redande upplysning om att körfält
börjar. Avståndet anges då på en till-
läggstavla.

Vid tillfällig trafikomläggning

kan märket vara utfört med orange
botten. I övrigt får avvikelse från
färg inte ske.

F19

Väganslutning med accelera-

tionsfält

Märket är anpassat efter förhållan-
dena på platsen.

Vid tillfällig trafikomläggning

kan märket vara utfört med orange
botten. I övrigt får avvikelse från
färg inte ske.

F20 Väganslutning med separat kör-
fält

Märket är anpassat efter förhållan-
dena på platsen.

Vid tillfällig trafikomläggning

kan märket vara utfört med orange
botten. I övrigt får avvikelse från
färg inte ske.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

39

SFS 2007:90

F21 Körfältsindelning före korsning

Märket visar lämpligt körfält för
fortsatt färd. Märket är anpassat till
förhållandena på platsen.

Avvikelse från färg får inte ske.

F22 Riksmärke

Märket anger gräns mot annat EU-
land.

Avvikelse från färg får inte ske.

F23

Orienteringstavla för omled-

ningsväg

Märket anger omledningsväg när or-
dinarie väg tillfälligt är avstängd.

Avvikelse från färg får inte ske.

F24 Färdriktning vid omledning

Märket anger färdriktning vid tillfäl-
lig omledning av trafik.

Avvikelse från färg får inte ske.

F25 Körfält upphör

Märket anger att ett körfält tillfälligt
är avstängt och att ett annat körfält
kan användas i färdriktningen. Mär-
ket är anpassat efter förhållandena
på platsen.

Avvikelse från färg får inte ske.

F26 Körfält avstängt

Märket anger att ett körfält tillfälligt
är avstängt och att inget annat kör-
fält i färdriktningen kan användas.

Märket är anpassat efter förhål-

landena på platsen.

Avvikelse från färg får inte ske.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

40

SFS 2007:90

F27 Trafikplatsnummer

Märket anger numret på trafikplat-
sen.

Märket kan vara kompletterat

med avfartens beteckning.

Avvikelse från färg får inte ske.

F28 Parkeringshus

Upplysning om att parkeringsplat-
sen är fullbelagd eller om att det
finns lediga platser kan lämnas i an-
slutning till märket.

Parkeringshusets namn får vara

infogat i märket.

Märket får infogas i ett lokalise-

ringsmärke för vägvisning.

Avvikelse från färg får inte ske.

F29 Infartsparkering

Märket anger parkeringsplats i an-
slutning till kollektivtrafik.

Symbolen på märket anger vil-

ken typ av kollektivtrafik som är
tillgänglig. Vägverket får meddela
föreskrifter om vilka andra symbo-
ler som får användas.

Parkeringsplatsens namn kan vara

infogat i märket.

Märket kan vara infogat i ett loka-

liseringsmärke för vägvisning.

Avvikelse från färg får inte ske.

F30 Lokal slinga

Märket anger ringväg eller motsva-
rande. Märket kan vara kompletterat
med beteckning eller motsvarande.

Avvikelse från färg får inte ske.

F31 Märke för visst fordonsslag el-
ler trafikantgrupp

Märket anger lämplig väg eller för-
bifart för angivet fordonsslag eller
trafikantgrupp.

Symbolen på märket anger vil-

ken typ av fordonsslag eller trafi-
kantgrupp som avses.

Avvikelse från färg får inte ske.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

41

SFS 2007:90

Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik

18 §

Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik an-

vänds på gång- och cykelbanor. Märkena används även vid andra vägar om
det finns särskilda skäl att upplysa om färdväg för gående eller cyklande.

19 §

En särskild anordnad cykelled är utmärkt med vägmärke F38,

cykel-

led.

Lokaliseringsmärken som ingår i en särskilt anordnad cykelled kan ha an-

nan färg och utformning än vad som anges i 20 §.

Märken med vit versal och gemen text och symboler på brun botten an-

vänds endast vid vägvisning för turistiskt intressanta mål som avses i 25 §.

20 §

Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik är föl-

jande.

F32 Farligt gods

Märket anger rekommenderad färd-
väg för fordon med last som omfat-
tas av krav på märkning med
orangefärgad skylt enligt föreskrif-
ter som har meddelats med stöd av
lagen (2006:263) om transport av
farligt gods.

Avvikelse från färg får inte ske.

F33 Räddningsplats

Märket anger en räddningsplats vid
vägarbeten eller motsvarande.

Avvikelse från färg får inte ske.

Märke

Närmare föreskrifter

F34 Vägvisare

Märket anger väg till en ort, plats,
anläggning eller liknande.

Avstånd i kilometer kan anges.

F35 Tabellvägvisare

Märket anger väg till orter, platser,
anläggningar eller liknande.

Avståndet anges i kilometer.

F36 Platsmärke

Märket anger en ort eller annan plats
av betydelse för orienteringen.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

42

SFS 2007:90

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m.

21 §

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m.

kan vara infogade i ett lokaliseringsmärke för vägvisning.

Namn på en inrättning kan vara infogat i märket.

22 §

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m.

är följande.

F37 Avståndstavla

Märket anger avståndet till angivna
orter, platser, anläggningar eller lik-
nande.

Avståndet anges i kilometer.

F38 Cykelled

Märket anger en särskilt anordnad
cykelled.

Märkets färgsättning kan variera.

Märke

Närmare föreskrifter

G1 Post

Märket anger postombud där brev-
och pakethantering samt frimärks-
försäljning erbjuds.

G2 Hjälptelefon

G3 Radiostation för vägtrafikinfor-
mation

Märket anger att vägtrafikinforma-
tion ges regelbundet i återkom-
mande sändningar som är avsedda
att täcka ett större område.

G4 Akutsjukhus

Märket anger ett sjukhus med akut-
mottagning.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

43

SFS 2007:90

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m.

23 §

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m.

kan vara infogade i ett lokaliseringsmärke för vägvisning.

Namn på en anläggning kan vara infogat i märket.

24 §

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. är

följande.

G5 Industriområde

Märket anger ett område för industri
eller annan liknande verksamhet.

G6 Järnvägsstation

G7 Busstation

Märket anger en busstation som ut-
gör knutpunkt för flera busslinjer.

G8 Flygplats

Märket anger en flygplats med re-
guljär flygtrafik.

G9 Brandsläckare

Märke

Närmare föreskrifter

H1 Informationsplats

Märket anger en plats där det går att
få information.

Uppgift om vilken typ av infor-

mation som finns kan anges i anslut-
ning till märket.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

44

SFS 2007:90

H2 Fordonsverkstad

H3 Drivmedel

Märket anger en anläggning som
tillhandahåller drivmedel.

Företagsemblem kan anges i an-

slutning till märket.

H4 Gas för fordonsdrift

Märkena anger anläggningar som
tillhandahåller olika typer av for-
donsgas där typ av gas framgår av
förkortningen i märket.

H5 Servering

Märket anger en anläggning som
serverar drycker och enklare maträt-
ter.

H6 Restaurang

H7 Hotell

H8 Vandrarhem

H9 Stugby

Märket anger en anläggning med ett
större antal stugor.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

45

SFS 2007:90

H10 Stuga

Märket anger en anläggning med ett
fåtal stugor.

H11 Campingplats

Märket anger en anläggning som
tillhandahåller platser för såväl tält
som husvagnar och husbilar.

H12 Husvagnsplats

Märket anger en anläggning som en-
bart tillhandahåller platser för hus-
vagnar och husbilar.

H13 Rastplats

Märket anger en rastplats där det
finns toalett som är tillgänglig även
för rörelsehindrade.

H14 Toalett

Märket anger en toalett som är till-
gänglig även för rörelsehindrade.

H15 Badplats

Märket anger ett utomhusbad.

H16 Friluftsområde

H17 Vandringsled

Märke

Närmare föreskrifter

background image

46

SFS 2007:90

Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m.

25 §

Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m. används för

att ge upplysning om vägar eller platser av stort turistiskt intresse som uppta-
gits i en vägvisningsplan för turistiskt intressanta mål som avses i 13 §.

26 §

Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m. är följande.

H18 Stollift

Märket anger en liftanläggning med
stolar eller liknande.

H19 Släplift

Märket anger en liftanläggning där
skidåkare dras fram.

H20 Golfbana

H21 Försäljningsställe för fiskekort

H22 Sevärdhet

Märket anger en sevärdhet av natio-
nellt intresse.

Sevärdhetens art anges i anslut-

ning till märket.

H23

Förberedande upplysning om

vägnära service

Märket anger vägnära servicean-
läggningar samt i vissa fall namn på
dessa.

Symbol för serviceanläggning-

arna drivmedel, restaurang och ho-
tell kan vara kompletterade med fö-
retagsemblem eller företagsnamn.

På märket anges avståndet till ak-

tuell avfart eller korsning.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

47

SFS 2007:90

Upplysningsmärken

27 §

Upplysningsmärken är följande.

Märke

Närmare föreskrifter

I1 Turistväg

Märket anger en väg eller vägsträck-
ning av stort turistiskt intresse.

Märket kan vara infogat i ett loka-

liseringsmärke för vägvisning.

I2 Turistområde

Symbolen på märket är anpassat till
temat för turistområdet.

Vägverket får meddela föreskrif-

ter om vilka symboler som får an-
vändas.

I3 Landmärke

Märket upplyser om ett landmärke
av stort turistiskt intresse som kan
ses från vägen.

Symbolen på märket visar en silu-

ett av platsen.

Vägverket får meddela föreskrif-

ter om vilka symboler som får an-
vändas.

I4 Världsarv

Märket anger ett av UNESCO be-
slutat världsarv.

Märket kan vara infogat i ett loka-

liseringsmärke för vägvisning.

Märke

Närmare föreskrifter

J1 Upplysningsmärke vid riksgräns

Märket ger upplysning om vissa na-
tionella trafikregler vid riksgräns,
färjeläge eller motsvarande.

background image

48

SFS 2007:90

Symboler

28 §

Följande symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstav-

lor för att ange ett visst fordonsslag, en viss trafikantgrupp eller viss verk-
samhet.

J2 Upplysningsmärke

Märket ger upplysning av väsentligt
intresse för framkomlighet eller sä-
kerhet som inte kan ges på annat
sätt.

Varnings- eller förbudsmärke kan

vara infogat som förberedande upp-
lysning.

Anvisningar med versal och ge-

men text kan förekomma.

J3 Livsfarlig ledning

Märket anger att det finns en elek-
trisk ledning över vägen eller leden
som kan innebära fara.

Symbol

Betydelse

S1 Tung lastbil

S2

Tung lastbil med tillkopplad

släpvagn

S3 Personbil

S4 Personbil med tillkopplad släp-
kärra

Märke

Närmare föreskrifter

background image

49

SFS 2007:90

S5 Buss

S6 Traktor och motorredskap
klass II

S7 Motorcykel

Symbolen anger tvåhjulig motorcy-
kel och moped klass I utan sidvagn.

S8 Cykel och moped klass II

S9 Släpkärra

S10 Gående

S11 Rörelsehindrade

S12 Färja

Symbolen anger ett färjeläge eller
att angivet färdmål nås med färja.

S13 Personfärja

Symbolen anger ett färjeläge för
personfärja eller att angivet färdmål
endast kan nås med färja avsedd för
persontransport.

Symbol

Betydelse

background image

50

SFS 2007:90

Tilläggstavlor

29 §

Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken.

En tilläggstavla har samma bottenfärg och samma färg på bård och tecken

som det vägmärke det används under, om inte annat anges i 30 §. En till-
läggstavla under ett märke som anger förbud mot att parkera eller förbud
mot att stanna eller parkera har dock gul bottenfärg med svarta tecken.

30 §

Tilläggstavlor är följande.

Tavla

Närmare föreskrifter

T1 Vägsträckas längd

Tavlan anger början och slutet på en
vägsträcka.

T2 Avstånd

Tavlan anger avståndet till det som
vägmärket avser.

T3 Avstånd till stopplikt

Tavlan används endast under märke
B1,

väjningsplikt.

T4 Fri bredd

T5 Totalvikt

Tavlan anger att angivelsen på mär-
ket gäller fordon med en totalvikt
som överstiger det angivna värdet.

T6 Tidsangivelse

Tavlan anger när angivelsen på väg-
märket gäller.

Används klockslag i kombina-

tion med andra villkor anger tavlan
även när dessa villkor gäller.

Svarta eller vita siffror utan pa-

rentes avser vardagar utom vardag
före sön- och helgdag.

Svarta eller vita siffror inom pa-

rentes avser vardag före sön- och
helgdag.

background image

51

SFS 2007:90

Röda siffror avser sön- och helg-

dag.

Om angivelsen sträcker sig över

midnatt gäller tidsperioden efter
midnatt påföljande dag.

Anges viss dag eller viss vecko-

dag gäller regleringen denna dag
oavsett om dagen är en vardag, sön-
dag eller helgdag.

T7 Särskilda bestämmelser för stan-
nande och parkering

Tavlan anger avvikelse från det
märke som den är uppsatt under el-
ler från 3 kap. 53 § 10 eller 54 § tra-
fikförordningen (1998:1276).

Den används under något av mär-

kena C35–C38,

förbud mot att par-

kera fordon, C39, förbud mot att
stanna och parkera fordon
, C40, än-
damålsplats
, C42, vändplats, D10,
påbjudet körfält eller körbana för
fordon i linjetrafik m.fl.
, E19, parke-
ring
, eller E22, busshållplats. På
tavlan avbildas något av dessa mär-
ken i miniatyr. För klockslag gäller
de närmare föreskrifterna för tavla
T6,

tidsangivelse. Bottenfärgen på

tavlan är densamma som bottenfär-
gen på det märke som avbildas på
tavlan enligt vad som anges i 29 §.

T8 Symboltavla

Tavlan anger att det märke som tav-
lan är uppsatt under endast gäller för
det fordonsslag eller den trafikant-
grupp som anges på tavlan.

Anges symbol S11,

rörelsehind-

rade, på en tilläggstavla under
märke E19,

parkering, får endast rö-

relsehindrade som är innehavare av
parkeringstillstånd som avses i
13 kap. 8 § trafikförordningen par-
kera.

T9 Nedsatt syn

Tavlan anger att personer med ned-
satt syn är vanligt förekommande.

Tavlan har alltid gul bottenfärg.

Tavla

Närmare föreskrifter

background image

52

SFS 2007:90

T10 Nedsatt hörsel

Tavlan anger att personer med ned-
satt hörsel är vanligt förekommande.

Tavlan har alltid gul bottenfärg.

T11

Utsträckning

Tavlan med dubbelriktade pilar,
uppsatt vågrätt eller horisontellt,
anger att angivelsen gäller på båda
sidor av märket.

Tavlan med nedåtriktad pil anger

att angivelsen slutar.

Tavlan med höger- eller vänster-

riktad pil visar att angivelsen gäller
åt det håll pilen visar.

Används tavlan under märke E19,

parkering, har den svarta tecken på
vit botten utan bård.

Tavlorna kan även användas fri-

stående för att ange avgränsning av
parkeringsplatser på ett område, om
det vid infarten till området anges
att parkering är tillåten.

T12 Riktning

Tavlan anger riktning till angivelsen
på märket.

Tavlan är anpassad till förhållan-

dena på platsen.

T13 Flervägsväjning

Tavlan anger att förare på samtliga
tillfarter i en korsning har väjnings-
plikt.

T14 Flervägsstopp

Tavlan anger att förare på samtliga
tillfarter i en korsning har stopplikt.

T15 Vägars fortsättning i korsning

Tavlan anger en korsning där förare
på en väg som anges med smalt
streck har väjningsplikt mot fordon
på en väg som anges med brett
streck.

Symbolen är anpassad efter för-

hållandena på platsen.

Tavla

Närmare föreskrifter

background image

53

SFS 2007:90

T16 Avgift

Tavlan anger att avgift skall betalas
för parkering enligt den taxa som
anges på en parkeringsmätare, bil-
jettautomat eller motsvarande och
att övriga villkor för parkering som
anges där skall iakttas.

För klockslag gäller de närmare

föreskrifterna för tavla T6,

tidsangi-

velse.

T17 Parkeringsskiva

Tavlan anger att tiden när parkering
påbörjas skall anges med en parke-
ringsskiva eller någon annan anord-
ning.

För klockslag gäller de närmare

föreskrifterna för tavla T6,

tidsangi-

velse.

T18 Tillåten tid för parkering

Tavlan anger längsta tillåten tid för
parkering.

T19 Boende

Tavlan anger att boende i ett om-
råde, med särskilt tillstånd, får par-
kera enligt särskilda villkor.

Texten kan vara kompletterad

med områdesbeteckning eller mot-
svarande.

T20 Parkeringsbiljett

Tavlan anger att parkering är av-
giftsfri men att parkeringsbiljett
skall användas vid parkering.

T21 Uppställning av fordon

Tavlan anger hur fordon skall ställas
upp på en parkeringsplats.

Tavlan är anpassad efter förhål-

landena på platsen.

T22 Text

Tavlan ger kompletterande anvis-
ning som inte kan ges med någon
annan tilläggstavla eller kombina-
tioner av dessa.

Tavla

Närmare föreskrifter

background image

54

SFS 2007:90

3 kap. Trafiksignaler

Indelning av trafiksignaler

1 §

Trafiksignaler utgörs av

1. flerfärgssignaler,
2. kollektivtrafiksignaler,
3. körfältssignaler,
4. signaler vid korsning med järnväg eller spårväg,
5. signaler vid rörlig bro, utryckningsstation, flygfält, vägarbete, tunnlar

eller liknande, och

6. signaler för påkallande av särskild försiktighet.

Flerfärgssignaler

2 §

Flerfärgssignaler utgörs av fordonssignaler, cykelsignaler och gångsig-

naler. Fordonssignaler gäller för förare av fordon, cykelsignaler för cyklande
och för förare av moped klass II och gångsignaler för gående. Finns både
fordonssignaler och cykelsignaler gäller cykelsignaler framför fordonssigna-
ler för cyklande och förare av moped klass II. På en tilläggstavla kan det
vara angivet att en fordonssignal eller en cykelsignal även gäller för gående.

3 §

Fordonssignaler och cykelsignaler har tre ljusöppningar: en för rött, en

för gult och en för grönt ljus. De nedre ljusöppningarna kan vara dubblerade.
En cykelsignal är utmärkt med en vit cykelsymbol på blå botten och place-
rad ovanför den röda ljusöppningen.

4 §

Fordonssignaler och cykelsignaler är uppsatta på höger sida av vägen,

banan eller körfältet i färdriktningen. Om det finns särskilda skäl kan en sig-
nal i stället vara uppsatt på vänster sida.

Där korsande trafik regleras är en fordonssignal upprepad omedelbart

före, i eller efter korsningen. Signalen är då uppsatt på höger eller vänster
sida om vägen i färdriktningen eller över körbanan.

5 §

En fordonssignal och en cykelsignal visar signalbilder i följande ord-

ning: röd, röd+gul, grön, gul, röd. Om en signal är trafikstyrd kan den även
visa signalbild grön omedelbart efter gul. I signaler vid en järnvägs- eller
spårvägskorsning kan, när ett tåg eller en spårvagn nalkas, signalbild röd vi-
sas omedelbart efter röd+gul.

Signalbild blinkande gul visas endast i samband med driftsavbrott eller i

övrigt när en anläggning tillfälligt är ur funktion under kortare tid.

background image

55

SFS 2007:90

6 §

Fordonssignaler och cykelsignaler visar följande signalbilder.

Signalbild

Närmare föreskrifter

Röd

Stopp. Fordon får inte passera
stopplinjen eller, om sådan saknas,
signalen.

Signal med konturpil gäller en-

dast den eller de färdriktningar som
anges med pilen.

Röd+gul

Växling till grön signalbild är ome-
delbart förestående. I övrigt har sig-
nalbilden samma innebörd som röd.

Grön

Fordon får fortsätta framåt.

Grön pil innebär att signalen gäl-

ler den färdriktning som anges med
pilen. Fordon får föras i pilens rikt-
ning även om en annan signalbild
visas samtidigt.

Gul

Stanna. Fordon får inte passera
stopplinjen eller, om sådan saknas,
signalen i annat fall än då det hunnit
så långt fram när signalbilden växlar
från grön till gul att det inte kan
stannas utan fara.

Blinkande gul

Särskild försiktighet skall iakttas vid
passage.

background image

56

SFS 2007:90

7 §

En gångsignal har två ljusöppningar: en för rött ljus som visar bilden

av en stående person och en för grönt ljus som visar bilden av en gående per-
son.

En gångsignal kan vara kombinerad med en akustisk signal med tickande

ljud.

8 §

Gångsignaler visar följande signalbilder.

Kollektivtrafiksignaler

9 §

Kollektivtrafiksignaler gäller förare av fordon i linjetrafik och spår-

vagn. Om en signal är uppsatt vid ett körfält för fordon i linjetrafik m.fl. gäl-
ler den för alla som trafikerar körfältet.

10 §

En kollektivtrafiksignal har tre ljusöppningar för vitt ljus. I ljusöpp-

ningarna finns symboler. I den övre finns bokstaven S, i mitten ett vågrätt
streck och i den undre ett lodrätt streck eller en pil. De nedre ljusöppning-
arna kan vara dubblerade.

11 §

En kollektivtrafiksignal skall visa signalbilder i följande ordning: S,

S+vågrätt streck, lodrätt streck, vågrätt streck, S. Om en kollektivtrafiksig-
nal är trafikstyrd kan den även visa signalbild lodrätt streck omedelbart efter
vågrätt streck. En kollektivtrafiksignal vid en järnvägs- eller spårvägskors-
ning kan, när ett tåg eller en spårvagn nalkas, visa signalbild S omedelbart
efter S+vågrätt streck.

Signalbild

Närmare föreskrifter

Röd
Akustisk signal med långsam puls-
frekvens

Förbjudet att beträda en körbana,
cykelbana eller järnvägs- eller spår-
vägskorsning.

Gående som befinner sig på kör-

banan eller cykelbanan när signalen
slår om till röd signalbild skall fort-
sätta till andra sidan. Finns en refug
eller liknande anordning skall den
gående dock stanna där.

Grön
Akustisk signal med snabb pulsfrek-
vens

Körbana, cykelbana eller järnvägs-
eller spårvägskorsning får beträdas.

Blinkande grön
Akustisk signal med snabb pulsfrek-
vens och avbrott

Växling till röd signalbild är nära
förestående.

background image

57

SFS 2007:90

12 §

Kollektivtrafiksignaler visar följande signalbilder.

Körfältsignaler

13 §

En körfältssignal gäller förare av fordon i det körfält som signalen är

uppsatt över.

14 §

En körfältssignal kan visa rött ljus i form av ett kryss, grönt ljus i

form av en nedåtriktad pil och vitt ljus i form av en diagonal nedåtriktad pil
eller pilar.

Signalbild

Närmare föreskrifter

S

Stopp. Fordon och spårvagn får inte
passera stopplinjen, eller om sådan
saknas, signalen.

S+vågrätt streck

Växling till lodrätt streck är omedel-
bart förestående. I övrigt har signal-
bilden samma innebörd som S.

Lodrätt streck

Fordon och spårvagn får fortsätta
framåt.

Vågrätt streck

Stanna. Fordon och spårvagn får
inte passera stopplinjen, eller om så-
dan saknas, signalen i annat fall än
då det hunnit så långt fram när sig-
nalen växlar från lodrätt till vågrätt
streck att det inte kan stannas utan
fara.

Blinkande vågrätt streck

Särskild försiktighet skall iakttas vid
passage.

background image

58

SFS 2007:90

15 §

Körfältsignaler visar följande signalbilder.

Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg

16 §

Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg består av ljussignal

och ljudsignal med ringande ljud.

Ljussignalen består av två ljusöppningar på samma höjd som avger växel-

vis blinkande rött ljus och en skärm i form av en triangel med rundade hörn
och med spetsen nedåt. Under de röda ljusöppningarna kan det finnas en cir-
kulär ljusöppning, från vilken det kan avges blinkande vitt ljus för att göra
korsningen lättare att upptäcka. Skärmen kan vara försedd med vit bård.

17 §

Signaler vid plankorsning är uppsatta på en stolpe som bär upp märke

A39,

kryssmärke.

18 §

Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg är följande.

Signalbild

Närmare föreskrifter

Rött kryss

Körfältet och i förekommande fall
vägrenen intill körfältet får inte an-
vändas för trafik.

Gul pil eller pilar

Föraren skall byta körfält i den rikt-
ning pilen eller pilarna anger.

Grön pil

Körfältet får användas för trafik.

I stället för grön pil kan ett väg-

märke förekomma.

Signalbild

Närmare föreskrifter

Rött blinkande ljus

Stopp. Trafikanter får inte passera
stopplinjen eller, om sådan saknas,
signalen.

Ljudsignal

Stopp. Trafikanter får inte passera
stopplinjen eller, om sådan saknas,
signalen.

background image

59

SFS 2007:90

Signaler vid rörlig bro, utryckningsstation, flygfält, tunnel eller
liknande

19 §

Signaler vid rörlig bro, utryckningsstation, flygfält, vägarbete, tunnel

eller liknande består av två ljusöppningar på samma höjd, som avger växel-
vis blinkande rött ljus, och en skärm. Skärmen kan vara försedd med vit
bård.

Signalerna är uppsatta där vägen tillfälligt stängs av eller där det av andra

skäl finns anledning att tillfälligt stoppa trafik.

20 §

Signalerna är följande.

Signaler för påkallande av särskild försiktighet

21 §

Signaler för påkallande av särskild försiktighet är följande.

Signalbild

Närmare föreskrifter

Rött blinkande ljus

Stopp. Trafikanter får inte passera
stopplinjen eller, om sådan saknas,
signalen.

Signalbild

Närmare föreskrifter

Rött fast ljus

Signalen anger att en väg är helt av-
stängd.

Gult blinkande ljus

Signalen används där en väg är del-
vis avstängd eller för att förstärka en
anvisning som ges genom någon an-
nan anordning.

Antalet ljusöppningar och deras

placering är anpassade till förhållan-
dena på platsen.

Signalen kan användas fristå-

ende eller tillsammans med en an-
ordning som avger ljud för att ge an-
visning för gående om korsande
spårvagn eller buss.

Ljudfyr

En ljudfyr avger tonstötar eller mot-
svarande.

Signalen anger lämplig plats för

gående att korsa en körbana.

background image

60

SFS 2007:90

4 kap. Vägmarkeringar

Indelning av vägmarkeringar

1 §

Vägmarkeringar delas in i

1. längsgående markeringar,
2. tvärgående markeringar, och
3. övriga markeringar.

2 §

Vägmarkeringar används för att reglera trafiken eller för att varna eller

vägleda trafikanter, antingen separat eller tillsammans med vägmärken eller
andra anordningar.

3 §

Vägmarkeringar är vita om inte annat anges. Vägmarkeringar kan vara

förstärkta eller utförda med vägbanereflektorer eller motsvarande.

Vägmarkeringar kan vara utförda i gul färg om det vid ett tillfälligt behov,

på grund av vägarbete eller motsvarande, finns anledning att utföra marke-
ringar som gäller i stället för ordinarie markeringar.

Längsgående markeringar

4 §

Brutna linjer är följande.

Markering

Närmare föreskrifter

M1 Mittlinje eller körfältslinje

Mittlinje anger gränsen mellan kör-
fält avsedda för färd i motsatta färd-
riktningar.

Körfältslinje anger gränsen mel-

lan körfält för färd i samma riktning.

Markeringen har längdförhållan-

det 1:3 eller 1:1 mellan dellinje och
mellanrum.

Mittlinje kan även ange en cykel-

banas mitt och har då längdförhål-
landet 1:1 mellan dellinje och mel-
lanrum.

M2

Kantlinje

Markeringen anger en körbanas
yttre gräns.

Markeringen har längdförhållan-

det 1:2 mellan dellinje och mellan-
rum.

background image

61

SFS 2007:90

5 §

Heldragna linjer används i stället för motsvarande brutna linjer när det

av trafiksäkerhetsskäl inte är tillåtet att färdas över till motgående körfält,
byta körfält eller färdas ut på vägren eller motsvarande. En cykelfältslinje
kan dock inte vara heldragen.

M3 Varningslinje

Varningslinje används för att infor-
mera om att linjen är olämplig att
överskrida på grund av trafikförhål-
landena. Markeringen anger gränsen
mellan körfält avsedda för färd i
motsatta färdriktningar.

Markeringen har längdförhållan-

det 3:1 mellan dellinje och mellan-
rum.

M4 Ledlinje

Markeringen anger lämplig färdväg
för trafik i komplicerade korsningar.

Markeringen används även i an-

dra fall där det finns behov av led-
ning.

Markeringen har längdförhållan-

det 1:1 mellan dellinje och mellan-
rum.

M5 Cykelfältslinje

Markeringen anger gränsen mellan
ett cykelfält och ett annat körfält.

Markeringen har längdförhållan-

det 1:1 mellan dellinje och mellan-
rum.

M6

Linje för fordon i linjetrafik

m.fl.

Markeringen anger gränsen mellan
körfält för fordon i linjetrafik m.fl.
och ett annat körfält.

Markeringen har längdförhållan-

det 1:1 mellan dellinje och mellan-
rum.

M7 Reversibelt körfält

Markeringen avgränsar körfält som
upplåts för trafik omväxlande i den
ena och i den andra färdriktningen.

Markeringen har längdförhållan-

det 1:1 mellan dellinje och mellan-
rum.

Markering

Närmare föreskrifter

background image

62

SFS 2007:90

6 §

Heldragna linjer är följande.

7 §

Heldragna och brutna linjer i kombination anger i stället för enbart

mittlinje eller körfältslinje gränsen mellan körfält. Sådana linjer är följande.

Markering

Närmare föreskrifter

M8 Heldragen linje

Heldragen linje anger att bestäm-
melserna i 3 kap. 11 § eller 12 §
tredje stycket trafikförordningen
(1998:1276) eller föreskrifter med-
delade med stöd av den förord-
ningen är tillämpliga.

Heldragen mittlinje förekommer

såväl enkel som dubblerad. Om den
är dubblerad kan mellanrummet
mellan linjerna variera.

M9 Spärrområde

Markeringen anger ett område där
fordon inte får föras enligt 3 kap.
11 § trafikförordningen.

Markeringen består av vinklade

eller snedställda streck beroende på
förhållandena på platsen. Del av el-
ler hela området kan utföras i vitt.

Markering

Närmare föreskrifter

M10 Mittlinje eller körfältslinje och
heldragen linje

Markeringen används där det inte är
tillåtet för fordon som befinner sig
på samma sida som den heldragna
linjen att byta körfält.

M11

Varningslinje och heldragen

linje

Markeringen används där det inte är
tillåtet för fordon som befinner sig
på samma sida som den heldragna
linjen att byta körfält.

Markeringen kan även användas

för att upplysa om en kommande
heldragen linje på den sida av spärr-
linjen där varningslinjen finns.

background image

63

SFS 2007:90

Tvärgående markeringar

8 §

Tvärgående markeringar är följande.

M12

Mittlinje

och

varningslinje

Markeringen används där det är
olämpligt att överskrida varningslin-
jen på grund av trafikförhållandena.

Markeringen kan även användas

för att upplysa om en kommande
heldragen linje på den sida där var-
ningslinjen finns.

Markering

Närmare föreskrifter

M13 Stopplinje

Markeringen anger var ett fordon
skall stannas enligt ett vägmärke el-
ler en trafiksignal.

M14 Väjningslinje

Markeringen anger den linje som
fordon inte bör passera när föraren
iakttar väjningsplikt.

M15 Övergångsställe

Markeringen anger ett övergångs-
ställe och är utförd där märke B3,
övergångsställe, är uppsatt.

M16 Cykelöverfart

M17 Farthinder

Markeringen anger ett farthinder i
form av gupp, grop eller liknande.

Markering

Närmare föreskrifter

3

SFS 2007:90–108

background image

64

SFS 2007:90

Övriga markeringar

9 §

Övriga markeringar är följande.

Markering

Närmare föreskrifter

M18 Förberedande upplysning om
väjningsplikt eller stopplikt

Markeringen anger att väjningsplikt
eller stopplikt gäller längre fram i
färdriktningen.

M19

Körfältspilar

Markeringen anger, för närmaste
korsning, lämplig färdväg i markerat
körfält.

Är körfältet avgränsat med hel-

dragen körfältslinje skall förare följa
den eller de riktningar som pilen vi-
sar. Detta gäller dock inte förare
som i anslutning till korsningen fär-
das in i eller från ett reserverat kör-
fält.

Markeringen anger också att for-

don inte får föras i motsatt riktning.

Körfältspil med två pilangivelser

i samma riktning upplyser om färd-
väg i närmaste och därpå följande
korsning.

M20 Körfältsbyte

Markeringen anger att körfältsbyte
snarast måste ske.

Om markeringen är utförd mel-

lan körfält för trafik i motsatta rikt-
ningar anger den att en heldragen
linje eller motsvarande finns längre
fram i färdriktningen.

background image

65

SFS 2007:90

M21 Förbud mot att stanna och par-
kera

Markeringen anger förbud mot att
stanna och parkera fordon och är
placerad i körbanans kant.

Avvikelse från färg får inte ske.

M22 Förbud mot att parkera

Markeringen anger förbud mot att
parkera fordon och är placerad i kör-
banans kant.

Markeringen anger även utsträck-

ning av busshållplats.

Markeringen har längdförhållan-

det 1:1 mellan dellinje och mellan-
rum.

Avvikelse från färg får inte ske.

M23 Förbud mot att stanna och par-
kera eller att parkera

Markeringen används som förstärk-
ning av markeringarna M21,

förbud

mot att stanna och parkera, och
M22,

förbud mot att parkera.

Avvikelse från färg får inte ske.

M24 Uppställningsplats

Markeringen anger gränsen för upp-
ställningsplats för fordon.

Markeringen kan vara utförd med

bruten linje.

M25 Gång- och cykelpil

Markeringen visar lämplig färdväg
för gående eller cyklande och förare
av moped klass II.

M26 Cykel

Markeringen visar bana eller lämp-
lig färdväg för cyklande och förare
av moped klass II.

Markering

Närmare föreskrifter

background image

66

SFS 2007:90

M27 Gående

Markeringen visar bana eller lämp-
lig färdväg för gående.

M28 Buss

Markeringen visar att körfältet är
avsett för fordon i linjetrafik m.fl.

M29

Hastighet

Markeringen upplyser om högsta
tillåtna hastighet.

M30 Vägnummer

Markeringen upplyser om vägnum-
mer.

M31 Ändamålsplats

Markeringen upplyser om en upp-
ställningsplats som är avsedd för ett
visst ändamål. Texten anpassas efter
ändamålet.

Markering

Närmare föreskrifter

background image

67

SFS 2007:90

5 kap. Andra anordningar för anvisningar för trafiken och
tecken av vakt

Andra anordningar för anvisningar för trafiken

1 §

Andra anordningar för anvisningar för trafiken är följande.

M32 Stopp

Markeringen upplyser om stopplikt.

Markeringen används tillsam-

mans med märke B2,

stopplikt, för

att förstärka anvisningen.

M33 Rörelsehindrad

Markeringen upplyser om uppställ-
ningsplats endast för rörelsehind-
rade.

M34 Information

Markeringen ger upplysning, var-
ning eller vägledning av vikt för tra-
fikanten.

Anordning

Närmare föreskrifter

X1 Markeringspil

Anordningen anger att fordonsfö-
rare måste svänga kraftigt i pilarnas
riktning på grund av till exempel en
kurva.

Om anordningen används vid ett

vägarbete eller liknande arbete är
den röd och gul.

Markering

Närmare föreskrifter

background image

68

SFS 2007:90

X2 Markeringsskärm för hinder

Anordningen anger att framkomlig-
heten på vägen är inskränkt på
grund av ett hinder.

Anordningen kan även ange att en

väg är helt eller delvis avstängd för
trafik.

Om anordningen används vid ett

vägarbete eller liknande arbete är
den röd och gul.

X3 Markeringsskärm för sidohinder,
farthinder m.m.

Anordningen anger att förhållan-
dena ändras så att hastigheten behö-
ver anpassas.

Anordningen används för att ange

vägens eller körbanans kant eller för
att skilja trafikriktningar åt vid kom-
plicerade passager.

Anordningen är placerad så att

fälten lutar nedåt på den sida där tra-
fiken skall färdas.

Om anordningen används vid ett

vägarbete eller liknande arbete är
den röd och gul. Fälten kan då även
vara vågräta.

X4

Avfartsskärm

Anordningen anger skiljepunkten
mellan en huvudkörbana och en av-
fart där det finns ett retardationsfält.

X5 Gul ljuspil eller ljuspilar

Anordningen anger att trafikanter
skall passera på den sida pilen eller
pilarna visar. Pilen eller pilarna kan
vara blinkande.

X6 Särskild varningsanordning

Anordningen anger att framkomlig-
heten på en väg är inskränkt på
grund av ett tillfälligt hinder eller
liknande.

Texten på anordningen anpassas

till orsaken.

Anordning

Närmare föreskrifter

background image

69

SFS 2007:90

Tecken av vakt

2 §

Tecken av vakt är följande.

X7 Bom

Anordningen anger att en väg är helt
eller delvis avstängd för trafik.

En bom kan vara försedd med yt-

terligare anordningar för att öka
synbarheten.

X8 Plankorsningsskärm

Anordningen används för att göra en
plankorsning lättare att upptäcka.

X9 Cirkulationstrafik

Anordningen anger mittpunkten i en
rondell runt vilken fordon skall fö-
ras.

Tecken

Innebörd

X10 Stopp

Tecknet anger stopp för den trafi-
kant vakten är vänd mot.

Under mörker ges tecknet med

lykta med rött ljus. Tecknet får
också ges med märke C34,

stopp för

angivet ändamål, med texten Vakt.

X11 Kör fram

Tecknet anger att trafikanten får
fortsätta framåt.

Tecknet ges med en vinkande rö-

relse i färdriktningen.

X12 Kännetecken

Kännetecken skall bäras både fram-
till och baktill.

Anordning

Närmare föreskrifter

background image

70

SFS 2007:90

6 kap. Säkerhetsanordningar i korsningar med järnväg eller
spårväg

1 §

Säkerhetsanordningar i korsningar med järnväg eller spårväg är bom-

mar och signaler som är uppsatta i de fall och på det sätt som anges i 2–4 §§.

2 §

Bommar kan finnas som hel- eller halvbom i korsning med en järnväg

eller spårväg.

På en bom finns minst en lykta som visar rött blinkande ljus mot ankom-

mande trafik när bommen fälls eller är fälld.

3 §

Ljussignal enligt 3 kap. 18 § kan finnas vid en plankorsning. Ljussig-

nal behöver inte finnas om det inte behövs med hänsyn till trafiksäkerheten.

4 §

Ljudsignal finns vid en plankorsning där ljussignal satts upp om det

inte är olämpligt. Förekommer gående och cyklande i mer än undantagsfall
finns dock alltid ljudsignal uppsatt.

7 kap. Tecken av polisman m.fl.

1 §

För att ge anvisningar för trafiken skall en polisman använda tecken.

Tecknen får användas även av en bilinspektör, vägtransportledare eller av
någon annan person som av en myndighet förordnats att övervaka trafiken,
ge anvisningar för denna eller utföra punktskattekontroll. Även andra hjälp-
medel än dem som anges i 2 § får användas.

2 §

Tecken av polisman m.fl. är följande.

Tecken

Närmare föreskrifter

P1 Stopp

Tecknet anger stopp för den trafi-
kant som kommer framifrån eller
bakifrån. Tecknet används i väg-
korsning och gäller så länge polis-
mannen vänder sig åt samma håll.
För trafikanter som kommer från si-
dan betyder tecknet att vägen är fri
och att det är tillåtet att köra. Teck-
net får ges i kombination med
tecken P2,

stopp. Tecknet kan ges

med en stoppspade.

P2 Stopp

Tecknet anger stopp för den trafi-
kant som handflatan är vänd mot.
Tecknet kan ges med en stoppspade.

background image

71

SFS 2007:90

P3 Stopp

Tecknet anger stopp för den trafi-
kant som lyktan är vänd mot. Teck-
net används under mörker och vid
nedsatt sikt. Lyktan hålls i den posi-
tion där den lättast uppfattas av tra-
fikanter.

P4 Kör fram

Tecknet anger att trafikanter i den
färdriktning som tecknet ges får
fortsätta framåt. Tecknet ges med en
vinkande rörelse i färdriktningen.

P5 Minska hastigheten

Tecknet anger att den trafikant som
polismannen är vänd mot skall
minska hastigheten. Under mörker
och vid nedsatt sikt kan tecknet vara
förtydligat med en lykta som visar
vitt eller gult ljus eller en reflexan-
ordning som återkastar vitt eller gult
ljus.

P6 Kontroll

När symbolerna och texten visas
skall fordonsförare köra in på kon-
trollplats för kontroll. Visas symbo-
ler med visst eller vissa slag av for-
don gäller skyldigheten att köra in
för kontroll endast dessa fordon.
Anvisningen är anpassad till förhål-
landena på platsen.

P7

Förberedande upplysning om

kontroll

Symbolerna och texten visas som
förberedande upplysning om kon-
troll. Det angivna avståndet är an-
passat till förhållandena på platsen.

Tecken

Närmare föreskrifter

background image

72

SFS 2007:90

8 kap. Bemyndiganden, kostnader m.m.

1 §

Vägverket får meddela föreskrifter om

– att ett visst märke eller någon annan anordning får sättas upp endast ef-

ter medgivande av verket,

– undantag från bestämmelserna om utmärkning i 2 kap. 3 § första

stycket,

– infogande i lokaliseringsmärken av varningsmärken, förbudsmärken,

påbudsmärken, anvisningsmärken och andra lokaliseringsmärken utöver vad
som anges i denna förordning,

– försöksverksamhet med avvikelse från förordningen, och
– tilläggstavlor med ett annat innehåll än det som anges i förordningen

samt om avvikelser från vad som gäller om vägmärkenas färg. Verket får
dock besluta om nya symboler endast om detta framgår av denna förordning.

Vägverket får även meddela de föreskrifter som behövs för verkställighe-

ten av denna förordning, exempelvis föreskrifter om

P8 Minska hastigheten

Tecknet anger att de trafikanter som
befinner sig bakom polisfordonet
skall minska hastigheten. Under
mörker och vid nedsatt sikt får teck-
net förtydligas med en lykta som vi-
sar vitt eller gult ljus eller en reflex-
anordning som återkastar vitt eller
gult ljus.

P9 Minska hastigheten

Tecknet anger att de trafikanter som
möter polisfordonet skall minska
hastigheten. Under mörker och vid
nedsatt sikt får tecknet förtydligas
med en lykta som visar vitt eller gult
ljus eller en reflexanordning som
återkastar vitt eller gult ljus.

P10 Följ efter och stanna bakom po-
lisfordonet när detta stannar

Tecknet anger att föraren av det for-
don som befinner sig bakom polis-
fordonet skall följa efter det och
stanna när polisfordonet stannar.
Tecknet kan ges med en stoppspade.

P11 Kör in till vägkanten och stanna
framför polisfordonet

Tecknet anger att föraren av det for-
don som befinner sig framför polis-
fordonet skall köra in till vägkanten
och stanna. Tecknet ges med växel-
vis blinkande blått och rött ljus.

Tecken

Närmare föreskrifter

background image

73

SFS 2007:90

– storlek och närmare utseende på vägmärken och andra anordningar som

anges i denna förordning samt att vägmärken och andra anordningar eller det
material som ingår i dem skall vara av en sådan typ som godkänts av verket
eller av en annan myndighet, och

– under vilka förhållanden sådana anordningar för anvisningar för trafiken

som avses i 1 kap. 1 § skall eller får sättas upp, tas bort, underhållas eller ut-
föras samt hur detta skall eller får ske.

2 §

Innan Vägverket meddelar föreskrifter om märke A39,

kryssmärke, an-

ordning X8,

plankorsningsskärm, och säkerhetsanordningar vid plankors-

ning skall verket samråda med Banverket.

3 §

Rikspolisstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om polismans

tecken enligt denna förordning. Därvid får det föreskrivas vilka tecken som
får användas av någon annan än polisman som förordnats ge anvisningar för
trafik.

Innan Rikspolisstyrelsen meddelar föreskrifter enligt första stycket skall

Rikspolisstyrelsen samråda med Vägverket.

4 §

Anordningar enligt denna förordning får inte sättas upp, underhållas

eller tas bort av någon annan än den som enligt 1 kap. 6 § ansvarar för åtgär-
den eller av den som han eller hon anlitar. Sådana åtgärder får inte heller ut-
föras på något annat sätt än som anges i denna förordning eller i föreskrifter
som meddelats med stöd av den. Inte heller får någon sätta upp en anordning
som kan förväxlas med eller har samma innebörd som en anordning enligt
denna förordning.

Om det på grund av en trafikolycka, en skada på vägen eller av annan or-

sak uppstår förhållanden som kan medföra fara eller hinder för trafiken kan
även någon annan sätta upp, ta bort och underhålla anordningar enligt denna
förordning om det behövs för att tillgodose säkerheten. Detta gäller dock en-
dast i de fall någon åtgärd från den som skall svara för åtgärden enligt 1 kap.
6 § inte kan avvaktas.

5 §

Kostnader för att tillverka, sätta upp, underhålla och ta bort anord-

ningar enligt denna förordning skall betalas av den som enligt 1 kap. 6 § an-
svarar för åtgärderna. Detta gäller dock inte i följande fall.

1. Kostnader för ett lokaliseringsmärke som sätts upp på begäran av nå-

gon annan än den som svarar för åtgärden enligt denna förordning betalas av
den som begärt åtgärden.

2. Kostnader för anordningar som tillfälligt behövs vid ett tillfälligt ar-

rangemang eller motsvarande betalas av den som svarar för arrangemanget.

3. Kostnader för anordningar i samband med ledningsdragning eller för

annat intrång i vägen betalas av den som svarar för intrånget.

4. Kostnaden för vägmärke E22,

busshållplats, vid en busshållplats för

fordon i linjetrafik och skolskjuts betalas av den som driver linjetrafiken el-
ler anordnar skolskjutsen.

background image

74

SFS 2007:90

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

9 kap. Ansvar, handläggning och överklagande

1 §

Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter

mot 1 kap. 5 §, om det olovligt uppsatta medför att vägmärket eller anord-
ningen inte kan upptäckas eller förstås.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 8 kap. 4 § döms till

böter.

2 §

Bryter någon mot 8 kap. 4 §, får kronofogdemyndigheten se till att rätt-

telse sker.

3 §

Beslut enligt denna förordning av en statlig väghållningsmyndighet el-

ler av en kommunal myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen
eller av en polismyndighet, får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens
beslut får överklagas hos Vägverket. Verkets beslut i ett överklagat ärende
får inte överklagas.

Beslut av Banverket eller Naturvårdsverket enligt denna förordning får

överklagas hos regeringen. Detsamma gäller beslut som Vägverket har fattat
som första instans.

De statliga väghållningsmyndigheterna får överklaga beslut enligt denna

förordning av kommunala myndigheter som handhar väg- eller gatuhåll-
ningen, länsstyrelser eller polismyndigheter.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.
2. Genom förordningen upphävs vägmärkesförordningen (1978:1001).
3. Föreskrifter som har meddelats med stöd av vägmärkesförordningen

(1978:1001) skall vid tillämpningen av den nya förordningen anses medde-
lade med stöd av motsvarande bemyndigande i den nya förordningen.

4. Vägmärken och andra anordningar enligt äldre bestämmelser som till

storlek eller utformning strider mot förordningen får sättas upp till utgången
av år 2010 och användas tills vidare, dock längst till utgången av år 2020. I
fråga om sådana vägmärken eller anordningar gäller äldre bestämmelser om
inte Vägverket föreskriver annat.

5. Vägverket får
a) meddela föreskrifter om att visst vägmärke eller viss anordning inte får

sättas upp före en viss tidpunkt,

b) meddela föreskrifter om att visst vägmärke eller en viss anordning en-

ligt 4 endast får användas längst till en tidpunkt tidigare än utgången av år
2020, och

c) meddela ytterligare övergångsbestämmelser.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)