SFS 2007:91 Lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

070091.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fordonslagen (2002:574);

utfärdad den 15 mars 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 6 § och 4 kap. 2 § fordons-

lagen (2002:574) skall ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

Registreringsbesiktning sker av ett fordon för att

1. fastställa fordonets tekniska identitet,
2. kontrollera att fordonet uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaf-

fenhet och utrustning, samt

3. fastställa de uppgifter om fordonet som skall föras in i vägtrafikregist-

ret.

4 kap.

2 §

Besiktningsorgan

Kontrollområde

Aktiebolaget Svensk Bilprovning

Motorfordon, lätta terrängvagnar,
terrängskotrar, släpfordon och ter-
rängsläp till dessa fordon samt trak-
torer som utgörs av ombyggda bilar

SMP Svensk Maskinprovning
Aktiebolag

Traktorer, motorredskap, tunga ter-
rängvagnar och släpfordon till dessa
fordon, med undantag av
a)

traktorer som utgörs av om-

byggda bilar,
b) kontrollbesiktning av sådana mo-
torredskap klass I som är inrättade
som mobilkranar

Inspecta Sweden AB

Kontrollbesiktning av sådana mo-
torredskap klass I som är inrättade
som mobilkranar

1

Prop. 2006/07:42, bet. 2006/07:TU10, rskr. 2006/07:116.

SFS 2007:91

Utkom från trycket
den 27 mars 2007

background image

2

SFS 2007:91

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

1. Denna lag träder i kraft den 4 februari 2008.
2. För ärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdandet gäller 2 kap.

6 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)