SFS 2007:93 Lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)

070093.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490);

utfärdad den 15 mars 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 kap. 6

§ yrkestrafiklagen

(1998:490) skall ha följande lydelse.

7 kap.

6 §

Följande beslut får inte överklagas:

1. beslut i fråga om skriftliga prov enligt 2 kap. 8 § eller 3 kap. 7 §,
2. beslut i fråga om körprov för taxiförarlegitimation enligt 3 kap. 3 §

första stycket 5, och

3. beslut i fråga om omhändertagande av taxiförarlegitimation enligt

5 kap. 9 §.

Ett föreläggande att ge in läkarintyg får överklagas endast i samband med

överklagande av det beslut genom vilket ärendet avgörs.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:42, bet. 2006/07:TU10, rskr. 2006/07:116.

SFS 2007:93

Utkom från trycket
den 27 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007