SFS 2007:94 Lag om ändring i mönstringslagen (1983:929)

070094.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mönstringslagen (1983:929);

utfärdad den 15 mars 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § mönstringslagen (1983:929)

skall ha följande lydelse.

2 §

Lagen gäller inte i fråga om fartyg med mindre bruttodräktighet än 20

och fartyg som ägs eller brukas av svenska staten och som används för annat
ändamål än att i allmän trafik transportera gods eller passagerare.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagens tillämpning

för annan sjöpersonal än däcks- och maskinpersonal och telegrafister. Re-
geringen får också meddela föreskrifter om vad som skall gälla för sådan
personal som undantas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för fartyg

med särskild verksamhetsinriktning eller för inhyrda utländska fartyg med-
dela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om ytterligare undantag från
lagens tillämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:31, bet. 2006/07:TU5, rskr. 2006/07:110.

SFS 2007:94

Utkom från trycket
den 27 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

;