SFS 2007:95 Förordning om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

070095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i terrängkörningsförordningen
(1978:594);

utfärdad den 8 mars 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om terrängkörningsförordningen

(1978:594)

1

dels

att 9 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 21 a §, av följande

lydelse.

9 §

2

En allmän skoterled skall förses med särskild markering som anger att

den är en allmän skoterled.

I de fall körning utanför en allmän skoterled inte är tillåten skall leden

vara utmärkt med påbudsmärke D9,

påbjuden led för terrängmotorfordon

och terrängsläp

, enligt vägmärkesförordningen (2007:90). Naturvårdsverket

får meddela föreskrifter om hur särskild markering av allmän skoterled skall
ske.

21 a §

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om utmärkning av sådana

förhållanden som rör den som färdas i terräng som inte kan märkas ut med
vägmärke.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1997:713.

2

Senaste lydelse 2002:929.

SFS 2007:95

Utkom från trycket
den 27 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

;