SFS 2007:96 Förordning om ändring i förordningen (2004:1169) om vägtransportledare

070096.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1169) om
vägtransportledare;

utfärdad den 8 mars 2007.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2004:1169) om vägtrans-

portledare skall ha följande lydelse.

4 §

I 7 kap. 1 och 2 §§ vägmärkesförordningen (2007:90) finns bestäm-

melser om de tecken en vägtransportledare får använda för att ge anvis-
ningar för trafiken.

För att ge anvisningar för trafiken får en vägtransportledare använda var-

ningsmärke A40 och anordningarna X1�X3 i vägmärkesförordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2007:96

Utkom från trycket
den 27 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007