SFS 2007:97 Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

070097.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:651) om
vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 8 mars 2007.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefi-

nitioner skall ha följande lydelse.

2 §

1

Definitionerna med den betydelse som anges nedan är avsedda att an-

vändas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

1

Senaste lydelse 2002:946. Ändringen innebär bl.a. att ”Spärrlinje” tagits bort ur för-

teckningen.

Beteckning

Lydelse

Gågata

En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal tra-
fikföreskrift skall vara gågata och som är utmärkt
med vägmärke för gågata

Gångfartsområde

En väg eller ett område som enligt lokala trafik-
föreskrifter skall vara gångfartsområde och som är
utmärkt med vägmärke för gångfartsområde

Halvljus

Avbländat färdljus

Heldragen linje

Längsgående heldragen linje som enligt 4 kap. 5 §
vägmärkesförordningen (2007:90) ersätter motsva-
rande bruten linje i 4 kap. 4 §

Helljus

Inte avbländat färdljus

Körfält

Ett sådant längsgående fält av en körbana som
anges med vägmarkering eller, om någon vägmar-
kering inte finns, är tillräckligt brett för trafik i en
fil med fyrhjuliga fordon

SFS 2007:97

Utkom från trycket
den 27 mars 2007

background image

2

SFS 2007:97

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Körfält för fordon i
linjetrafik m.fl.

Ett körfält eller en körbana som enligt en lokal tra-
fikföreskrift skall vara körfält för fordon i linjetra-
fik m.fl. och som är utmärkt med vägmärke för kör-
fält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

Körförbud

Förbud mot att använda ett fordon

Retardationsfält

Ett sådant körfält som är avsett endast för avfart

Spärrområde

Ett vägområde som markerats med vinklade eller
snedställda parallella streck och som begränsas av
en heldragen linje. Del av eller hela området kan
utföras i vitt

Stannande

Annat stillastående med ett fordon än som

1. sker för att undvika fara,
2. föranleds av trafikförhållandena, eller
3. utgör parkering

Yrkesmässig
fordonstillverkare

En fordonstillverkare som innehar ett nationellt
typgodkännande för fordon

Ändamålsplats

En plats som är avsedd för en viss trafikantgrupp,
en viss verksamhet eller ett visst ändamål

Övergångsställe

En del av en väg som är avsedd att användas av gå-
ende för att korsa en körbana eller en cykelbana
och som anges med vägmarkering eller vägmärke.
Ett övergångsställe är bevakat om trafiken regleras
med trafiksignaler eller av en polisman och i annat
fall obevakat

Beteckning

Lydelse