SFS 2007:98 Förordning om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

070098.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning
av fordon i vissa fall;

utfärdad den 8 mars 2007.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1982:198) om flyttning av

fordon i vissa fall

1

skall ha följande lydelse.

2 §

2

Utöver vad som framgår av 2 § andra och tredje styckena lagen

(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall får ett fordon flyttas i följande
fall.

1. Om det är uppställt på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara upp-

står eller trafiken onödigtvis hindras eller störs.

2. Om det är uppställt i strid med föreskrifter om stannande eller parke-

ring och

a) försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg,
b) det finns stor risk för att fara uppstår, eller
c) fordonet varit fortlöpande uppställt på samma plats under minst sju

dygn.

3. Om det är uppställt i strid med föreskrifter om stannande eller parke-

ring och

a) fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret är belagt med körförbud en-

ligt fordonsförordningen (2002:925),

b) det för fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret gäller brukandeför-

bud enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister eller motsvarande förbud
enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) eller enligt lagen (2006:228) med sär-
skilda bestämmelser om fordonsskatt,

c)

fordonet är trafikförsäkringspliktigt enligt trafikskadelagen

(1975:1410) och enligt uppgift i vägtrafikregistret saknar föreskriven trafik-
försäkring,

d) fordonet skall vara registrerat men saknar registreringsskylt eller an-

nars inte kan identifieras på platsen, eller

e) det till stöd för uppställningen har åberopats ett parkeringstillstånd för

rörelsehindrade som hos polisen har anmälts stulet eller förlorat.

4. Om det är uppställt i strid med föreskrifter om stannande eller parke-

ring

a) på en parkeringsplats som är reserverad för personer med parkerings-

tillstånd för rörelsehindrade,

1

Förordningen omtryckt 2003:639.

2

Senaste lydelse 2006:243.

SFS 2007:98

Utkom från trycket
den 27 mars 2007

background image

2

SFS 2007:98

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

b) i ett körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.,
c) på en hållplats enligt 3 kap. 54 § trafikförordningen (1998:1276),
d) på eller inom fem meter före ett övergångsställe, eller
e) på en gång- eller cykelbana eller i ett cykelfält.
5. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering

på en plats där det gäller förbud mot att stanna eller parkera för fordon annat
än för på- eller avlastning av gods.

6. Om fordonet är uppställt på en offentlig plats som upplåtits för parke-

ring och det huvudsakliga syftet med uppställningen uppenbarligen är något
annat än parkering av fordonet.

7. Om det är ett fordonsvrak.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)