SFS 2007:99 Förordning om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

070099.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1976:1128) om
felparkeringsavgift;

utfärdad den 8 mars 2007.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (1976:1128) om fel-

parkeringsavgift

1

skall ha följande lydelse.

1 §

2

Lagen (1976:206) om felparkeringsavgift tillämpas i fråga om över-

trädelse av

1. 3 kap. 47�49 a §§, 52 § första och andra styckena, 53�55 §§ samt

8 kap. 1 § första stycket 2 trafikförordningen (1998:1276),

2. sådan lokal trafikföreskrift som rör stannande eller parkering som har

meddelats enligt 10 kap. 1 § andra stycket trafikförordningen,

3. sådan föreskrift om stannande och parkering på grund av vägarbete el-

ler liknande arbete som har meddelats enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen,
eller

4. sådana föreskrifter som anges i 2 och 3 och som har meddelats enligt

motsvarande bestämmelser i äldre författning.

2 §

3

Parkeringsanmärkningar för överträdelser av lokala trafikföreskrifter

enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) eller föreskrifter enligt
10 kap. 14 § trafikförordningen får meddelas endast om föreskrifterna i så-
dana fall då det skall ske har

1. märkts ut enligt bestämmelserna i 10 kap. 13 § trafikförordningen,
2. tillkännagivits i enlighet med tillämpliga bestämmelser i 10 kap. 11 §

trafikförordningen, och

3. förts in i ortstidning enligt 10 kap. 13 a § tredje stycket trafikförord-

ningen.

Parkeringsanmärkningar får, trots vad som anges i första stycket 1, med-

delas om bristerna i utmärkningen är utan betydelse för trafikantens förstå-
else av trafikregleringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

1

Förordningen omtryckt 1981:144.

2

Senaste lydelse 1998:1280.

3

Senaste lydelse 2005:272.

SFS 2007:99

Utkom från trycket
den 27 mars 2007

background image

2

SFS 2007:99

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)