SFS 2007:120 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

070120.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438);

utfärdad den 22 mars 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om fartygssäkerhetsförordningen

(2003:438)

dels

att 4 kap. 16 § skall upphöra att gälla,

dels

att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 4 kap. 4 a och

4 b §§, samt närmast före 4 kap. 4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Besättningslista

4 a §

Ombordvarande personal skall antecknas i en besättningslista. Befäl-

havaren och redaren skall se till att listan förvaras ombord på fartyget och i
land och sparas ombord på fartyget eller i land i minst tre år. Befälhavaren
och redaren skall se till att listan är ordnad så att den aktuella besättningen
vid varje tidpunkt lätt kan utläsas och hålla den tillgänglig för tillsynsmyn-
digheten.

Sjöfartsverket får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om

undantag från kraven i första stycket om det finns särskilda skäl.

4 b §

En befälhavare eller redare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bry-

ter mot bestämmelsen i 4 a § första stycket döms till böter.

Denna förordning träder i kraft den 17 april 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2007:120

Utkom från trycket
den 3 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007