SFS 2007:121 Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

070121.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i järnvägsförordningen (2004:526);

utfärdad den 22 mars 2007.

Regeringen föreskriver

1

i fråga om järnvägsförordningen (2004:526)

dels

att 1 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 1 a §, av föl-

jande lydelse.

1 kap.

3 §

De beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse

som i järnvägslagen (2004:519). Därutöver förstås med

anmält organ:

organ som anmälts enligt lagen (1992:1119) om teknisk

kontroll för att bedöma överensstämmelse och lämplighet hos komponenter
som är nödvändiga för driftskompatibilitet och delsystem,

chartertrafik:

trafik som ingår som ett led i ett sammanhängande arrange-

mang, där huvudsyftet är ett annat än själva transporten,

europeisk specifikation:

sådan gemensam teknisk specifikation, sådant

europeiskt tekniskt godkännande eller nationell standard som genomför så-
dan europeisk standard som anges i artikel 1.8�12 i rådets direktiv
93/38 EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet
för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport-, och tele-
kommunikationssektorerna

2

, senast ändrat genom bilaga II till anslutnings-

akten för Tjeckien m.fl.

3

,

nattågstrafik:

trafik som utförs över dygnsgräns med tåg där mer än hälf-

ten av passagerarplatserna erbjuds som sov- eller liggplatser, som åtmins-
tone under del av resan är bäddade,

trafikhuvudman:

trafikhuvudman enligt lagen (1997:734) om ansvar för

viss kollektiv persontrafik,

transeuropeiska järnvägssystemet:

de transeuropeiska järnvägssystemen

för höghastighetståg och för konventionella tåg,

transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg:

det järnvägs-

system som beskrivs i bilaga I till rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli
1996 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för
höghastighetståg

4

och som omfattar den järnvägsinfrastruktur som avses i

artikel 10.2 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den

1

Jfr prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308.

2

EGT L 199, 9.8.1993, s. 84 (Celex 31993L0038).

3

EUT L 236, 23.9.2003, s. 53 (Celex 12003TN02/01/A).

4

EGT L 235, 17.9.1996, s. 6 (Celex 31996L0048).

SFS 2007:121

Utkom från trycket
den 3 april 2007

background image

2

SFS 2007:121

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeurope-
iska transportnätet

5

, senast ändrat genom bilaga II till anslutningsakten för

Tjeckien m.fl.,

transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg:

det järnvägs-

system som beskrivs i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/16/EG av den 19 mars 2001 om driftskompatibiliteten hos det trans-
europeiska järnvägssystemet för konventionella tåg

6

och som omfattar den

järnvägsinfrastruktur som avses i artikel 10.3 i Europaparlamentets och rå-
dets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer
för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet,

väsentliga krav:

de krav som beskrivs i bilaga III till direktiv 96/48/EG el-

ler i bilaga III till direktiv 2001/16/EG.

4 kap.

1 a §

Järnvägsföretag har rätt att utföra och organisera nattågs- eller char-

tertrafik som bedrivs på kommersiella villkor på järnvägsnät som förvaltas
av staten.

Den som har auktorisation enligt 3 kap. 5 § järnvägslagen (2004:519),

dock inte en trafikhuvudman, har rätt att organisera sådan trafik som avses i
första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 30 april 2007. De nya bestämmelserna

skall dock tillämpas för tid från och med den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

5

EGT L 228, 9.9.1996, s. 1 (Celex 31996D1692).

6

EGT L 110, 20.4.2001, s. 1 (Celex 32001L0016).