SFS 2007:122 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

070122.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 22 mars 2007.

Enlig riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)

2

dels

att 12 kap. 6 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 7 kap. 19 a och

19 b §§, av följande lydelse.

7 kap.

19 a §

Om en försäkringstagare har rätt till återköp eller överföring enligt

11 kap. 5 § försäkringsavtalslagen (2005:104), skall försäkringsbolaget se
till att detta och de närmare villkoren för återköpet eller överföringen fram-
går av försäkringsavtalet.

19 b §

Om en försäkringstagare, som har rätt till återköp eller överföring

enligt 11 kap. 5 § försäkringsavtalslagen (2005:104), vill flytta försäkring-
ens värde till ett annat försäkringsbolag, skall det försäkringsbolag från vil-
ket värdet flyttas så snart som möjligt överföra värdet och de uppgifter om
försäkringen som behövs till det andra bolaget.

12 kap.

6 §

3

Livförsäkringsbolag skall gottskriva återbäring till försäkringstagarna

och andra ersättningsberättigade med en fördelning som utgår från försäk-
ringens bidrag till överskottet, om inte annat följer av bestämmelser i försäk-
ringsavtalet eller bolagsordningen.

Vid återköp eller överföring enligt 11 kap. 5 § försäkringsavtalslagen

(2005:104) skall

1. rätten till återbäring bestämmas enligt samma fördelning och principer

som skulle ha gällt för försäkringen vid försäkringsfall, om inte en avvikelse
är försvarlig med hänsyn till

a) det kvarvarande försäkringstagarkollektivets rätt till återbäring, eller
b) försäkringsbolagets ekonomiska situation, och

1

Prop. 2006/07:26, bet. 2006/07:FiU14, rskr. 2006/07:108.

2

Lagen omtryckt 1995:1567.

3

Senaste lydelse 1999:600.

SFS 2007:122

Utkom från trycket
den 3 april 2007

background image

2

SFS 2007:122

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

2. avgifter bestämmas på grundval av de kostnader som belöper på återkö-

pet eller överföringen och med beaktande av den fordran som kvarstår

mot

försäkringstagaren för kostnader som uppkommit i samband med försäk-
ringsavtalets ingående.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007 och tillämpas på försäk-

ringsavtal som har ingåtts eller förnyats efter ikraftträdandet.

2. Bestämmelserna i 7 kap. 19 b § tillämpas även på försäkringsavtal som

har ingåtts före ikraftträdandet, om det finns rätt till återköp eller till överfö-
ring av en pensionsförsäkring enligt avtal eller enligt 11 kap. 5 § försäk-
ringsavtalslagen (2005:104).

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)