SFS 2007:123 Lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)

070123.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104);

utfärdad den 22 mars 2007.

Enlig riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11 kap. 5 § försäkringsavtalslagen

(2005:104) skall ha följande lydelse.

11 kap.

5 §

Försäkringstagaren får när som helst säga upp försäkringen att upphöra

omedelbart eller vid viss framtida tidpunkt. Om inte annat anges, får uppsäg-
ningen verkan dagen efter den dag då den kom fram till försäkringsbolaget.

Om inte annat följer av försäkringens art, har försäkringstagaren rätt att i

samband med uppsägningen få försäkringen ändrad till premiefri försäkring
(fribrev) eller på sätt som närmare anges i försäkringsvillkoren få den åter-
köpt av försäkringsbolaget eller försäkringens hela värde överfört till en an-
nan försäkring

,

i den mån inte rätt till återköp eller överföring

saknas enligt

inkomstskattelagen (1999:1229). För en försäkring som omfattas av 2 § la-
gen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel gäller dock att åter-
köp eller överföring tidigast får ske efter ett år.

I 13 kap. 3 § finns bestämmelser om återupplivning av en försäkring som

blivit premiefri.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. För försäkringsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet och inte för-

nyats därefter gäller 11 kap. 5 § i äldre lydelse.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:26, bet. 2006/07:FiU14, rskr. 2006/07:108.

SFS 2007:123

Utkom från trycket
den 3 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007