SFS 2007:125 Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

070125.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:1085) om
motorfordons avgasrening;

utfärdad den 22 mars 2007.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:1085) om motorfor-

dons avgasrening och bilaga 1 till förordningen skall ha följande lydelse.

2 §

1

I denna förordning avses med

direktiv 70/156/EEG

: rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970

om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

2

, senast ändrat genom Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2006/40/EG

3

,

direktiv 70/220/EEG

: rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970

om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftföro-
rening genom avgaser från motorfordon

4

, senast ändrat genom kommissio-

nens direktiv 2003/76/EG

5

,

direktiv 72/306/EEG

: rådets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 1972

om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp
av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon

6

, senast ändrat ge-

nom kommissionens direktiv 2005/21/EG

7

,

direktiv 96/96/EG

: rådets direktiv 96/96/EG av den 20 december 1996 om

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons
och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet

8

, senast ändrat genom Europapar-

lamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003

9

,

direktiv 97/24/EG

: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av

den 17 juni 1997 om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos
två- eller trehjuliga motorfordon

10

, senast ändrat genom kommissionens di-

rektiv 2006/72/EG

11

,

1

Senaste lydelse 2006:526. Ändringen innebär bl.a. att ”direktiv 88/77/EEG” och

”direktiv 1999/96/EG” tagits bort ur förordningen.

2

EGT L 42, 23.2.1970, s. 1 (Celex 31970L0156).

3

EUT L 161, 14.6.2006, s. 12 (Celex 32006L0040).

4

EGT L 76, 6.4.1970, s. 1 (Celex 31970L0220).

5

EUT L 206, 15.8.2003, s. 29 (Celex 32003L0076).

6

EGT L 190, 20.8.1972, s. 1 (Celex 31972L0306).

7

EUT L 61, 8.3.2005, s. 25 (Celex 32005L0021).

8

EGT L 46, 17.2.1997, s. 1 (Celex 31997L0096).

9

EUT L 284, 31.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1882).

10

EGT L 226, 18.8.1997, s. 1 (Celex 31997L0024).

11

EUT L 227, 19.8.2006, s. 43 (Celex 32006L0072).

SFS 2007:125

Utkom från trycket
den 3 april 2007

background image

2

SFS 2007:125

direktiv 98/69/EG

: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG av

den 13 oktober 1998 om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från
motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG

12

,

direktiv 98/77/EG

: kommissionens direktiv 98/77/EG av den 2 oktober

1998 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/220/
EEG

13

,

direktiv 2000/30/EG

: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG

av den 6 juni 2000 om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i
trafik i gemenskapen

14

, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/

26/EG

15

,

direktiv 2001/1/EG

: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/1/EG

av den 22 januari 2001 om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgär-
der mot luftförorening genom utsläpp från motorfordon

16

,

direktiv 2002/24/EG

: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG

av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon
och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG

17

, senast ändrat genom

kommissionens direktiv 2005/30/EG

18

,

direktiv 2002/51/EG

: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/51/EG

av den 19 juli 2002 om minskning av de förorenande utsläppen från två- och
trehjuliga motorfordon och om ändring av direktiv 97/24/EG

19

,

direktiv 2002/80/EG

: kommissionens direktiv 2002/80/EG av den

3 oktober 2002 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets di-
rektiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från mo-
torfordon

20

,

direktiv 2005/55/EG

: Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG

av den 28 september 2005 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning
om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från moto-
rer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av
gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med natur-
gas eller gasol vilka används i fordon

21

, senast ändrat genom kommissionens

direktiv 2006/51/EG

22

,

personbilar

: lätta bilar som är inrättade huvudsakligen för befordran av

personer, dock högst förare och åtta passagerare, samt med en totalvikt av
högst 2 500 kg,

lätta bilar

: bilar som är konstruerade för en hastighet av över 25 km/tim

och som har en totalvikt av högst 3 500 kg,

tunga bilar

: bilar som är konstruerade för en hastighet av över 25 km/tim

och som har en totalvikt över 3 500 kg,

lätta lastfordon

: lätta bilar som används för gods- eller personbefordran

och som inte är personbilar,

tunga lastfordon

: tunga bilar som används för gods- eller personbefordran,

12

EGT L 350, 28.12.1998, s. 1 (Celex 31998L0069).

13

EGT L 286, 23.10.1998, s. 34 (Celex 31998L0077).

14

EGT L 203, 10.8.2000, s. 1 (Celex 32000L0030).

15

EUT L 90, 8.4.2003, s. 37 (Celex 32003L0026).

16

EGT L 35, 6.2.2001, s. 34 (Celex 32001L0001).

17

EGT L 124, 9.5.2002, s. 1 (Celex 32002L0024).

18

EUT L 106, 27.4.2005, s. 17 (Celex 32005L0030).

19

EGT L 252, 20.9.2002, s. 20 (Celex 32002L0051).

20

EGT L 291, 28.10.2002, s. 20 (Celex 32002L0080).

21

EUT L 275, 20.10.2005, s. 1 (Celex 32005L0055).

22

EUT L 152, 7.6.2006, s. 11 (Celex 32006L0051).

background image

3

SFS 2007:125

trialmotorcykel

: motorcykel med en högsta sadelhöjd om 700 millimeter,

lägsta markfrigång om 280 millimeter, högsta bränsletankskapacitet om
4 liter och lägsta allmän utväxling i högsta växelläget 7,5,

enduromotorcykel

: motorcykel med en högsta sadelhöjd om 900 milli-

meter, lägsta markfrigång om 310 millimeter och lägsta allmän utväxling i
högsta växelläget 6,0,

referensvikt

: den vikt som en bil har i körklart skick exklusive förarens

vikt och med ett fast tillägg av 100 kg,

årsmodell

: den årsbeteckning som bilen erhållit i vägtrafikregistret,

hållbarhetskontroll

: kontroll av om bilar som är i bruk i väsentlig omfatt-

ning avviker från uppställda avgaskrav eller villkor som gäller för den miljö-
klassen,

originalkatalysator

: en katalysator eller en katalysatorutrustning som

täcks av det typgodkännande som följde med fordonet och vars typ anges i
punkt 1.10 i tillägget till bilaga 10 till direktiv 70/220/EEG eller anges i ka-
pitel 5, bilaga VI punkt 5, i direktiv 97/24/EG,

ersättningskatalysator

: en katalysator eller en katalysatorutrustning som

är avsedd att ersätta en originalkatalysator på ett fordon i enlighet med direk-
tiv 70/220/EEG eller kapitel 5 i direktiv 97/24/EG och som kan godkännas
som en separat teknisk enhet enligt artikel 4.1 d i direktiv 70/156/EEG eller
artikel 2.5 i direktiv 2002/24/EG,

dieselmotor

(

dieselmotordrift

): motor som fungerar enligt kompressions-

tändningsprincipen,

bensinmotor

(

bensinmotordrift

): motor som fungerar enligt gnisttänd-

ningsprincipen,

gasmotor

: motor som drivs med naturgas (NG) eller motorgas (LPG) som

bränsle,

ESC-prov

: en provcykel bestående av 13 stationära driftslägen (”steady

state-steg”), och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2, i direktiv
2005/55/EG i dess lydelse enligt direktiv 2005/78/EG

23

,

ETC-prov

: en provcykel bestående av 1 800 transienta fastställda drifts-

lägen, och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2, i direktiv 2005/
55/EG i dess lydelse enligt direktiv 2005/78/EG, och

ELR-prov

: En provcykel bestående av en serie belastningssteg med kon-

stanta motorvarvtal, och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2, i
direktiv 2005/55/EG i dess lydelse enligt direktiv 2005/78/EG.

I övrigt har de beteckningar som används i denna förordning samma bety-

delse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, förordningen
(2001:651) om vägtrafikdefinitioner och lagen (2001:1080) om motorfor-
dons avgasrening och motorbränslen.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

23

EUT L 313, 29.11.2005, s. 1 (Celex 32005L0078).

background image

4

SFS 2007:125

Bilaga 1

24

Avgasreningskrav enligt 4 § första stycket första meningen
förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

I denna bilaga avses med steg den kravnivå som vid aktuell tidpunkt gäller
för angiven fordonskategori. För t.ex. personbilar i avsnitt 1.1.1 skall det
som i tabellen för tidpunkter anges för steg 3 läsas tillsammans med det som
i tabellen för gränsvärden anges för steg 3.

A Bilar

1 Föroreningar i avgaserna och utsläpp av bränsleångor

1.1.2 Tunga bilar

Tidpunkter

a)

Typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven för aktuell kravnivå

är uppfyllda.

b)

Registrering, försäljning och ibruktagande av bilar får inte längre ske om inte kraven

i angivet direktiv är uppfyllda, såvida inte undantag medgivits med stöd av bestäm-
melserna i direktiv 70/156/EEG eller med stöd av 13 § förordningen (2001:1085) om
motorfordons avgasrening.

c)

Kraven för gasmotor gäller för bensinmotordrift med metangas och motorgas

(LPG). De kan frivilligt också användas för annan bensinmotordrift.

d)

Avser kravnivåer i båda tabellerna i bilaga 1, avsnitt 6.2.1, i direktiv 2005/55/EG.

Gränsvärden

1.4 Felsökningssystem

Fordonen skall vara utrustade med ett elektroniskt felsökningssystem – sys-
tem för omborddiagnos (OBD) för kontroll av avgasutsläpp för fordon i drift
– som stämmer överens med de krav och den tidtabell som fastställs i direk-
tiv 70/220/EEG, i dess lydelse enligt direktiv 2003/76/EG, respektive direk-
tiv 2005/55/EG, i dess lydelse enligt direktiv 2006/51/EG.

24

Senaste lydelse 2006:526.

Motorspecifikation Direktiv

2005/55/EG

Godkännande-
förbud

a)

Ibruktagande-
förbud

b)

Dieselmotor
och
gasmotor

c)

Alla

Steg 3

2005/55/EG, krav-
nivå A

d)

2000-10-01 2001-10-01

Steg 4

2005/55/EG, krav-
nivå B.1

d)

2005-10-01

2006-10-01

Steg 5

2005/55/EG, krav-
nivå B.2

d)

2008-10-01

2009-10-01

background image

5

SFS 2007:125

1.5 Utsläpp vid låg temperatur

3 Kontroll av hållbarhetskrav

Tillverkarens ansvar för hållbarheten hos bilars avgasrening gäller inte bilar
eller, i fråga om tunga lastfordon, motorer som är äldre eller som har körts
längre än vad som framgår av följande tabell. Ålder och körsträcka räknas
från den tidpunkt då bilarna upptogs i typintyg eller godkändes vid första re-
gistreringsbesiktningen.

a)

För personbilar och lätta lastfordon som omfattas av ett typgodkännande enligt di-

rektiv 70/220/EEG, i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG, som meddelats före den
1 januari 2005, gäller hållbarhetskravet 5 år/80 000 km.

b)

Klass enligt direktiv 70/156/EEG bilaga 2.

4 Krav på ersättningskatalysator

Fordonskategori

Ålder och körsträcka

Fordon med typgodkännande enligt
direktiv 70/220/EEG

5 år/100 000 km

a)

Motor med typgodkännande enligt
direktiv 2005/55/EG som skall monteras
i fordonskategori

N

1

och M

2

5 år/100 000 km

N

2

, N

3 med en totalvikt som inte överstiger

16 ton, M

3 klass

b) I, II och A och M

3 klass

b) B

med en totalvikt som inte överstiger 7,5 ton

6 år/200 000 km

N

3 med en totalvikt överstigande 16 ton, M 3

klass

b) III och M

3 klass

b) B med en totalvikt

överstigande 7,5 ton

7 år/500 000 km

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007