SFS 2007:126 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

070126.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

utfärdad den 22 mars 2007.

Regeringen föreskriver att 49 § jaktförordningen (1987:905)

1

skall ha föl-

jande lydelse.

49 §

2

Den som jagar är skyldig att betala viltvårdsavgift. Avgiften är 300

kr och gäller för ett jaktår. Skyldigheten gäller inte sådan jakt som avses i
28 § eller i punkterna 2–5 i bilaga 4 (skyddsjakt i vissa fall) och inte heller
sådan jakt som avses i 31 § första stycket (jakt för bl.a. vetenskapliga behov)
eller 32 § (ringmärkning m.m.). Avgift behöver inte heller betalas av den
som vid jaktårets början är under arton år, om han eller hon då inte har till-
stånd att inneha skjutvapen för jaktändamål.

Viltvårdsfonden förvaltas av Kammarkollegiet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2000:1216.

2

Senaste lydelse 2006:864.

SFS 2007:126

Utkom från trycket
den 3 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007