SFS 2007:127 Förordning med särskilda bestämmelser om skyddsåtgärder vid rovdjursangrepp

070127.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med särskilda bestämmelser om skyddsåtgärder
vid rovdjursangrepp;

utfärdad den 22 mars 2007.

Regeringen föreskriver

1

följande.

1 §

Utöver vad som sägs i 28 § andra stycket 1 jaktförordningen

(1987:905) gäller följande.

Rovdjur som avses i 28 § första stycket jaktförordningen får dödas av ett

tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda tamdjuret, när rovdjuret angriper
och skadar tamdjuret eller om det är uppenbart att ett sådant angrepp är ome-
delbart förestående och det inte går att avbryta eller avvärja angreppet ge-
nom att skrämma bort rovdjuret eller på annat lämpligt sätt.

Vid åtgärd enligt andra stycket skall 28 § tredje och fjärde styckena samt

36 a § jaktförordningen tillämpas på motsvarande sätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007 och gäller till och med den

30 april 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

1

Jfr rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt

vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7, Celex 31992L0043), senast ändrat
genom direktiv 97/62/EG (EGT L 305, 8.11.1997, s. 42, Celex 31997L0062).

SFS 2007:127

Utkom från trycket
den 3 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007