SFS 2007:128 Förordning om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)

070128.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i rennäringsförordningen (1993:384);

utfärdad den 22 mars 2007.

Regeringen föreskriver att 3 § rennäringsförordningen (1993:384) skall ha

följande lydelse.

3 §

1

Rätt till sådan småviltsjakt och sådant handredskapsfiske på statens

mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen som inte bedrivs yrkes-
mässigt skall upplåtas under förutsättning att

1. någon olägenhet av betydelse inte uppkommer för rennäringen,
2. något hinder inte möter enligt bestämmelserna i 32 § rennäringslagen

(1971:437), och att

3. jakten eller fisket inte inverkar menligt på miljön, turismen eller andra

intressen.

Vid upplåtelse av rätt till annan jakt eller annat fiske skall företräde ges

sådana personer för vilka jakten eller fisket är av väsentlig betydelse för de-
ras försörjning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

1

Senaste lydelse 1997:1262.

SFS 2007:128

Utkom från trycket
den 3 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007