SFS 2007:129 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

070129.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 22 mars 2007.

Regeringen föreskriver att bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

1

skall ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007. Förordningen skall, om

inte något annat framgår av 3 eller 4, tillämpas i fråga om lärarexamina som
utfärdas efter utgången av juni 2007.

2. De äldre bestämmelserna skall tillämpas i fråga om lärarexamina som

utfärdas före den 1 juli 2007.

3. De äldre bestämmelserna skall också tillämpas i fråga om lärarexamina

som utfärdas efter utgången av juni 2007, om den utbildning som examens-
beviset omfattar i sin helhet har slutförts dessförinnan.

4. Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en lärarexa-

men enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits
till sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbild-
ningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en lärarexamen enligt de
äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2015.

5. Omfattningen av en lärarexamen som enligt 3 och 4 får avläggas efter

utgången av juni 2007 enligt de äldre bestämmelserna, skall anges i poäng
enligt de äldre bestämmelserna. I examensbeviset för en lärarexamen som
avses i 4 skall också anges examens motsvarande omfattning i högskole-
poäng enligt vad som anges i punkten 6 i ikraftträdande- och övergångs-
bestämmelserna till förordningen (2006:1053) om ändring i högskoleförord-
ningen (1993:100).

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1998:1003.

SFS 2007:129

Utkom från trycket
den 3 april 2007

background image

2

SFS 2007:129

Bilaga 2

2

EXAMENSORDNING

4. Examensbeskrivningar

EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ

YRKESEXAMINA

Tandläkarexamen

Övrigt

För tandläkarexamen skall också de preciserade krav gälla som varje hög-
skola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ ELLER AVANCERAD NIVÅ

Lärarexamen

Omfattning

Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poäng-
omfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde och
krav på omfattning av studier på avancerad nivå.

Lärarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om

dels

180 eller 210

högskolepoäng (grundnivå),

dels

240, 270, 300 eller 330 högskolepoäng

(avancerad nivå). För en lärarexamen på avancerad nivå krävs att utbild-
ningen omfattar minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. I annat fall av-
läggs examen på grundnivå.

Utbildningen skall omfatta följande tre integrerade områden, som kan

innehålla kurser på såväl grundnivå som avancerad nivå:

ett allmänt utbild-

ningsområde

om 90 högskolepoäng innefattande tvärvetenskapliga studier,

en eller flera inriktningar

om minst 60 högskolepoäng mot ett ämne eller

ämnesområde och

en specialisering

om minst 30 högskolepoäng. Av det all-

männa utbildningsområdet skall minst 15 högskolepoäng vara verksamhets-
förlagda. Minst 15 högskolepoäng per inriktning skall också vara verksam-
hetsförlagda.

2

Senaste lydelse 2006:1324.

background image

3

SFS 2007:129

För undervisning i yrkesämnen i gymnasieskolan krävs sammanlagt 180

högskolepoäng. I stället för inriktning och specialisering krävs omfattande
yrkeserfarenhet och en relevant högskoleutbildning om 90 högskolepoäng
eller motsvarande utbildning.

För undervisning och annan pedagogisk verksamhet i förskola, förskole-

klass och fritidshem samt för undervisning i modersmål krävs 210 högskole-
poäng. För undervisning i modersmål krävs en inriktning om minst 90 hög-
skolepoäng inom relevant ämnesområde.

För undervisning i grundskolans tidigare år krävs

minst

210 högskole-

poäng. För examen på avancerad nivå krävs 240 högskolepoäng inklusive
kurser som omfattar minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.

För undervisning i grundskolans senare år och i gymnasieskolan, dock

inte yrkesämnen i gymnasieskolan, krävs 270 högskolepoäng inklusive en
respektive två fördjupning(ar) om minst 90 högskolepoäng i relevant(a)
ämne(n) eller ämnesområde(n). För examen på avancerad nivå krävs kurser
som omfattar minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.

För undervisning i svenska respektive samhällskunskap i grundskolans

senare år krävs minst 90 högskolepoäng och i gymnasieskolan minst 120
högskolepoäng inom ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen.

Mål

För lärarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs
för att förverkliga förskolans, fritidshemmets, förskoleklassens, skolans eller
vuxenutbildningens mål samt för att medverka i utvecklingen av respektive
verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer.

Kunskap och förståelse

För lärarexamen skall studenten

– visa sådan kunskap i ämnen eller inom ämnesområden som krävs för

den verksamhet som utbildningen avser, inbegripet kunskap om ämnets eller
ämnesområdets vetenskapliga grund, och om relevanta metoder inom verk-
samheten samt visa insikt om aktuella forskningsfrågor,

– visa kunskap om lärande och undervisning,
– visa kunskap om läs- och skrivinlärningens och matematikens betydelse

för barns och elevers kunskapsutveckling, och

– visa kunskap om betydelsen av ett jämställdhetsperspektiv i den peda-

gogiska verksamheten och vid presentation av ämnesstoffet.

För undervisning och annan pedagogisk verksamhet i förskola, förskoleklass
och grundskolans tidigare år skall studenten dessutom

– visa mycket god kunskap i läs- och skrivinlärning och i grundläggande

matematikinlärning.

För undervisning i grundskolan och i gymnasieskolan skall studenten dess-
utom

– visa mycket god kunskap i att analysera och bedöma elevers kunskaps-

utveckling samt god kunskap i betygssättning.

background image

4

SFS 2007:129

Färdighet och förmåga

För lärarexamen skall studenten

– visa förmåga att omsätta kunskaper i ämnen eller inom ämnesområden

och om lärande och undervisning som krävs för den verksamhet som utbild-
ningen avser så att alla barn och elever lär och utvecklas,

– visa förmåga att förmedla och förankra samhällets och demokratins

värdegrund,

– visa förmåga att förmedla, förankra och tillämpa gällande regelverk som

syftar till att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande
behandling av barn och elever,

– visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera,

genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och annan pedagogisk
verksamhet och delta i ledningen av denna,

– visa förmåga att analysera, bedöma, dokumentera och värdera elevers

lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål samt informera
och samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare,

– visa förmåga att använda informationsteknik i den pedagogiska verk-

samheten och inse betydelsen av olika mediers roll för denna, och

– visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och

reflektera över både egna och andras erfarenheter och relevanta forsknings-
resultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och
kunskapsutvecklingen inom ämnen eller ämnesområden.

För lärarexamen på avancerad nivå omfattande 240, 270, 300 eller 330 hög-
skolepoäng skall studenten dessutom

– visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systema-

tisera och reflektera över både egna och andras erfarenheter och relevanta
forskningsresultat.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För lärarexamen skall studenten

– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beak-
tande av de mänskliga rättigheterna,

– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, elever

och deras vårdnadshavare, och

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ut-

veckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Självständigt arbete (examensarbete)

För lärarexamen om 180 högskolepoäng och 210 högskolepoäng skall stu-
denten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

För lärarexamen om 240, 270, 300 och 330 högskolepoäng skall studen-

ten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete

background image

5

SFS 2007:129

(examensarbete) om minst 30 högskolepoäng eller två sådana arbeten om
vardera minst 15 högskolepoäng.

Övrigt

Av examensbeviset skall det framgå vilka inriktningar och specialiseringar
som studenten har fullgjort och för vilken undervisning eller verksamhet ut-
bildningen är avsedd.

För lärarexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola

själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensordning.

EXAMINA PÅ FORSKARNIVÅ

Doktorsexamen

Övrigt

För doktorsexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav
gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna
examensbeskrivning.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007