SFS 2007:130 Förordning om ändring i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion

070130.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:864) med
länsstyrelseinstruktion;

utfärdad den 29 mars 2007.

Regeringen föreskriver att 50–52 §§ samt rubriken närmast före 50 § för-

ordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion skall ha följande lydelse.

Krisberedskap och höjd beredskap

50 §

1

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt för-

ordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap och den högsta
civila totalförsvarsmyndigheten inom länet.

Genom sin verksamhet skall länsstyrelsen minska sårbarheten i samhället,

bevaka att risk- och beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen samt ut-
veckla en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituatio-
ner och höjd beredskap.

51 §

Länsstyrelsen skall ha en tjänsteman i beredskap med uppgift att ini-

tiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma
och informera vid allvarliga kriser som berör länet.

Länsstyrelsen skall ha förmåga att vid en allvarlig kris, som berör länet el-

ler medför behov av samverkan med kommuner eller andra aktörer, omgå-
ende kunna upprätta en ledningsfunktion avseende bl.a. samordning och in-
formation.

52 §

2

Länsstyrelsen skall avseende krisberedskap vara sammanhållande

inom sitt geografiska område och före, under och efter en kris verka för sam-
ordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas.

Länsstyrelsen skall särskilt
1. ansvara för att en gemensam regional lägesbild sammanställs vid krissi-

tuationer,

2. stödja de aktörer som är ansvariga för krisberedskapen i länet avseende

planering, risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildning och övning,

3. ha ett regionalt råd för skydd mot olyckor och krisberedskap, i vilket

representanter för länsstyrelsen och berörda aktörer i krishanteringssystemet
bör ingå, för att skapa nödvändig samordning,

1

Senaste lydelse 2006:1069.

2

Senaste lydelse 2006:1069.

SFS 2007:130

Utkom från trycket
den 12 april 2007

2*

SFS 2007:130–145

background image

2

SFS 2007:130

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

4. upprätta regionala risk- och sårbarhetsanalyser som skall kunna använ-

das som underlag för egna och andra berörda aktörers krisberedskapsåtgär-
der,

5. följa upp kommunernas tillämpning av lagen (2006:544) om kommu-

ners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap,

6. årligen till Krisberedskapsmyndigheten rapportera vilka beredskapsför-

beredelser som kommuner och landsting vidtagit och samtidigt redovisa en
bedömning av effekten av de vidtagna förberedelserna, samt

7. verka för att den verksamhet som berörda aktörer bedriver inom länet

avseende krisberedskapen bidrar till att en grundläggande förmåga till civilt
försvar uppnås.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)