SFS 2007:131 Förordning om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

070131.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096);

utfärdad den 29 mars 2007.

Regeringen föreskriver att 15 § skogsvårdsförordningen (1993:1096)

skall ha följande lydelse.

15 §

1

Skogsmarkens ägare skall till Skogsstyrelsen anmäla

1. annan avverkning än sådan röjning eller gallring som främjar skogens

utveckling och vad han avser att göra för att trygga återväxten som föranleds
av avverkningen,

2. avverkning som är föranledd av att skogsmark skall tas i anspråk för

annat ändamål än virkesproduktion,

3. sådan dikning efter avverkning som inte kräver tillstånd enligt 11 kap.

miljöbalken,

4. vad han avser att göra för att tillgodose naturvårdens och kulturmiljö-

vårdens intressen i samband med annan avverkning på hans mark än sådan
röjning eller gallring som främjar skogens utveckling, och

5. uttag av skogsbränsle i anslutning till sådan avverkning som avses i 1.
En åtgärd som skall anmälas enligt första stycket 1–3 och 5 får påbörjas

tidigast sex veckor efter det att en sådan anmälan gjorts och i förekommande
fall uppgifter lämnats om vad som skall göras för att trygga återväxten eller
för att tillgodose naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen enligt första
stycket 1 respektive 4.

Om det finns särskilda skäl, får Skogsstyrelsen medge att åtgärderna på-

börjas tidigare.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2005:1149.

SFS 2007:131

Utkom från trycket
den 12 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007