SFS 2007:132 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

070132.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 29 mars 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om årsredovisningslagen

(1995:1554)

2

dels

att 3 kap. 12 § skall upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 3 kap. 12 § skall utgå,

dels

att 1 kap. 3 § och 5 kap. 4 b § skall ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

I denna lag betyder

1. företag: en fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt omfattas

av en årsredovisning, en koncernredovisning eller en delårsrapport,

2. andelar: aktier och andra andelar i juridiska personer,
3. nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som in-

går i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mer-
värdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen,

4. större företag:
– företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är noterade vid

en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad
eller

– företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:
a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två sen-

aste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två sen-

aste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor,

5. mindre företag: företag som inte är större företag,
6. större koncerner: koncerner som uppfyller mer än ett av följande vill-

kor:

a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två sen-

aste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av

de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,

1

Prop. 2006/07:27, bet. 2006/07:CU13, rskr. 2006/07:126.

2

Senaste lydelse av

3 kap. 12 § 1999:1112
rubriken närmast före 3 kap. 12 § 1999:1112.

SFS 2007:132

Utkom från trycket
den 12 april 2007

3*

SFS 2007:130–145

background image

2

SFS 2007:132

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de

två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor,

7. mindre koncerner: koncerner som inte är större koncerner.
Vid tillämpningen av första stycket 6 b och c skall fordringar och skulder

mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller
för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncern-
företag, liksom förändring av internvinst.

Företag som avses i 2 kap. 2 § första stycket och 3 § bokföringslagen

(1999:1078) skall vid tillämpningen av första stycket 4–7 och 5 kap. 6 § till
nettoomsättningen lägga bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande
intäkter.

5 kap.

4 b §

Om finansiella instrument inte värderas enligt 4 kap. 14 a §, gäller

följande.

För varje kategori av derivatinstrument skall större företag lämna upplys-

ningar om

1. det värde till vilket instrumenten skulle ha värderats vid en tillämpning

av 4 kap. 14 a §, och

2. omfattningen och typen av instrument.
I fråga om finansiella anläggningstillgångar som enligt 4 kap. 14 a–

14 c §§ får värderas till verkligt värde och vilkas bokförda värde är högre än
det verkliga värdet skall upplysningar lämnas om

1. bokfört värde och det verkliga värdet, och
2. skälen till att det bokförda värdet inte har skrivits ner och det stöd som

finns för antagandet att det bokförda värdet kommer att återvinnas.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007 och tillämpas första gången för rä-

kenskapsår som inleds närmast efter den 30 april 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)